Rybářská stráž

 


Vedoucí rybářské stráže : p. Kubát Luděk

ostatní členové RS:

Klíma Petr, Hrbek David, Mikeš Jaroslav, Šenkýř Libor, Nestával Martin

 

 

VIII. Oprávnění rybářské stráže

§ 16 zákona č. 99/2004 Sb.
Rybářská stráž v rybářském revíru je oprávněna
 
a) kontrolovat

 1. osoby lovící ryby nebo vodní organizmy, zda jsou k tomuto lovu oprávněné a zda provádí lov řádně a způsobem, který umožňuje tento zákon,
 2. osobám lovícím ryby nebo vodní organizmy rybářské nářadí, obsah rybářské loďky, nádrže nebo jiného zařízení užitého k uchování ryb a rybářské úlovky, z hlediska dodržení rybářského práva,
 3. osoby lovící ryby pomocí elektrického proudu, zda vlastní povolení příslušného rybářského orgánu k tomuto způsobu lovu, jakož i zda vlastní potřebné osvědčení prokazující jejich způsobilost k práci s elektrickým zařízením při lovu ryb a osvědčení dokladující bezpečnou použitelnost elektrického zařízení k lovu ryb
 4. užívání jezů, stavidel, zdymadel, výpustí a jiných zařízení z hlediska dodržování právních předpisů a opatření na ochranu výkonu rybářského práva
 5. způsob a rozsah užívání vod a jejich kvalitu;

b) požadovat

 1. od osoby lovící ryby nebo vodní organizmy prokázání její totožnosti, předložení platného rybářského lístku a platné povolenky k lovu,
 2. od osoby důvodně podezřelé ze spáchání přestupku nebo trestného činu v bezprostřední blízkosti rybářského revíru předložení rybářského lístku, popřípadě povolenky k lovu nebo jiného dokladu opravňujícího osobu k lovu anebo dokladu o nabytí ryby nebo vodního organizmu,
 3. součinnost, popřípadě pomoc orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní policie, nemůže-li zajistit vlastními silami a prostředky výkon funkce rybářské stráže;

c) zadržet

 1. povolenku k lovu osobě, která se dopustila porušení povinnosti stanovené tímto zákonem a tuto doručit nejpozději do 5 pracovních dnů tomu, kdo povolenku vydal,
 2. úlovek, rybářské nářadí nebo nástroj osobě, která tím spáchala přestupek nebo trestný čin, nebo z jehož spáchání je důvodně podezřelá;

d) vstupovat na pozemky, stavby, jezy, rybí přechody a jiná zařízení v souvislosti s výkonem funkce rybářské stráže, a to v rozsahu nezbytně nutném a užívat k tomu v nezbytné míře existující přístupové cesty;

e) ukládat a vybírat pokutu v blokovém řízení za spáchání přestupku podle tohoto zákona a podle zákona o přestupcích.


§ 17 zákona č. 99/2004 Sb.
 

1) Rybářská stráž je při výkonu své funkce povinna

 1. nosit služební odznak na viditelném místě,
 2. prokazovat se průkazem rybářské stráže,
 3. kontrolovat a dohlížet na dodržování povinností stanovených tímto zákonem,
 4. zjišťovat zdroje a příčiny znečištění vody v rybářském revíru,
 5. oznamovat neprodleně zjištěné závady a škody podle jejich povahy uživateli rybářského revíru a příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který ji ustanovil, popřípadě orgánu příslušnému k ochraně přírody a krajiny nebo Policii České republiky.
Důležité upozornění: Tento Rybářský řád a soupis revírů pro držitele celorepublikových a celosvazových povolenek platí dva roky, tzn. 2014 i 2015. Případné změny pro rok 2015 budou vydány formou dodatku.

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech ČRS pro rok 2014 a 2015 byly projednány a schváleny Radou ČRS 5. září 2013.

Ukládání kárných opatření - vzor


Přestupek Kárné opatření
Lov v době všeobecného zákazu lovu včetně lovu nástražních rybek a lovu v chráněných rybích oblastech, úsecích a rybochovných zařízeních - vyloučení z ČRS
Lov střelnou zbraní, otravnými a omamnými látkami, elektřinou - vyloučení z ČRS
Lov bodci, pomocí rozsošek a vidlic, udicemi bez prutů, na šňůry, do rukou, do ok, na dírkách, při umělém světle a v noci, do slupí, vrší, košů, sítěmi, stálými zařízeními   - odnětí povolenky až na 3 roky
- odvolání z funkce
Lov ryb podsekáváním, pomocí samoseků, tlučením pod ledem, v rybím přesmyku a blíže než 50 m od něj, v místech kde se ryby shromáždily za nepříznivého stavu vody nebo při škodlivém znečištění nebo výtěru - odnětí povolenky na 6 až 12 měsíců
Lov na více prutů, více návazců na prutu, čeřínkem větším než 1 m, čeřínkem jiné ryby než je povoleno - odnětí povolenky na 2 až 12 měsíců
Lov na nedovolenou nástrahu, nedovoleným způsobem - odnětí povolenky na 6 až 12 měsíců
Lov bez dokladů (zapomenuty), bez požadovaného vybavení (míra, vyprošťovač atd.)   - napomenutí
- opakovaně odnětí povolenky na 2 až 6 měsíců
Lov před stanovenou dobou lovu do 15 minut a po stanovené době lovu do 15 minut   - napomenutí
- opakovaně odnětí povolenky na 2 až 6 měsíců
Lov před stanovenou dobou lovu více jak 15 minut a po stanovené době lovu nad 15 minut - odnětí povolenky na 2 až 6 měsíců
Lov s neúplnými doklady (nepodepsaný rybářský lístek apod.) - napomenutí
Vyhrazování míst k lovu, nedodržení vzdálenosti mezi rybáři, nevhodné chování k ostatním lovícím rybářům - napomenutí (3 až 1 zápis na povolenky, opakovaně odnětí povolenky
Lov na dva pruty, kdy Rybářský řád ukládá, že při tomto lovném způsobu se musí prut držet v ruce (muškaření, přívlač) - odnětí povolenky na 6 až 12 měsíců
Zapůjčení prutu při lovu osobě, která nevlastní oprávnění k rybolovu (pomáhá obsluhovat jeden prut) mimo dětí od 5 do 8 let dle Rybářského řádu   - napomenutí
- opakovaně odnětí povolenky až na 3 měsíce
Použití za nástrahu červů a hmyzu všeho druhu včetně jeho larev, vyjma umělou mušku na pstruhových revírech - odnětí povolenky na 6 až 12 měsíc
Překročení počtu docházek k vodě na lov ryb lososovitých v týdnu, ponechání si více lososovitých ryb, než je povoleno při jedné docházce, nezapsání data, revíru a nevyznačení druhu lovu ještě před započetím lovu do záznamu o docházce k vodě, lov ryb lososovitých jiným způsobem než je dovoleno, používání víceháčkových soustav nebo nástrahy živé rybky na pstruhových revírech - odnětí povolenky na 6 až 12 měsíců
Vláčení na vodách pstruhových po 1. 9. - odnětí povolenky na 6 až 12 měsíců
Vrácení ryby škodlivé do pstruhového revíru   - napomenutí
- opakovaně odnětí povolenky až na 3 měsíce
Úmyslné nasazení škodlivé ryby do pstruhového revíru - odnětí povolenky až na 3 měsíce
Sbírání jiker, zabraňování tahu ryb - odnětí povolenky na 3 až 9 měsíců
Vnadění nedovolenou návnadou a v místech, kde je vnadění zakázáno, zavážení návnad a nástrah, kde to není povoleno, lov z loděk, kde to není povoleno - odnětí povolenky na 2 až 10 měsíců
Neodevzdání záznamu o docházce k vodě nebo přehledu o úlovcích do 15.prosince u pstruhové povolenky nebo do 15.ledna u mimopstruhové povolenky, obdobně u přehledu o úlovcích - nevydání nové povolenky na další rok
Přivlastnění si ryby nedosahující zákonné míry, neskončení lovu po ulovení takového počtu ryb, ryb, jejichž hmotnost přesahuje 7 kg, přivlastnění si většího počtu vyjmenovaných ryb než je povoleno, přivlastnění si ryby v době jejího hájení - odnětí povolenky na 9 až 12 měsíců
Používání společného vezírku - odnětí povolenky až na 3 měsíce
Nepřítomnost u prutů v době lovu ve smyslu Rybářského řádu   - napomenutí
- při opakování odnětí povolenky na 3 až 6 měsíců
Napadnutí a urážka člena rybářské stráže při výkonu ochranné služby - vyloučení z ČRS
Lov ryb z obytných lodí, chat, vodohospodářských zařízení a děl - odnětí povolenky na 3 až 6 měsíců
Odepření vydání dokladů ke kontrole, neuposlechnutí člena rybářské stráže - odnětí povolenky na 1 až 3 roky, případně vyloučení z ČRS
Nedovolené uchovávání ryb, nešetrné zacházení s rybami, nezapsání úlovku, záměrné falšování záznamu o docházce k vodě a přehledu o úlovcích - odnětí povolenky na 3 až 9 měsíců
Lov mládeže do 15-ti let na živou rybku a mrtvou rybku   - odnětí povolenky na 1 až 3 měsíce
- 3 měsíce v případě opakování i dozoru pokud je člen ČRS
Prodej a směňování ulovených ryb   - odnětí povolenky na 12 měsíců- opakovaně vyloučení z ČRS
Neumožnění kontroly úlovku - odnětí povolenky a případně nevydání povolenky v příštím roce

Výčet přestupků není zdaleka vyčerpávající, neboť jejich druhy jsou ovlivňovány též „Bližšími podmínkami výkonu rybářského práva", které si stanoví každý uživatel rybářského revíru. Případ, na který není pamatováno ve výše uvedeném přehledu nejpodstatnějších přestupků, je možno posoudit analogicky. Vždy však jde pouze o doporučení, nikoliv závazně předepsaný postup