421 042 Lužnice 10B

Přítok Vltavy. Rybářský revír tvoří zaplavené propadliny po těžbě zemin:

Majdaléna (Cep, Cep I) Najdete  zde v k. ú. Chlum 140 ha
Velká Tušťská Najdete  zde   Tušť 30 ha
Malá Tušťská Najdete  zde   Tušť 10 ha


Horní míra u kapra obecného je 70 cm. Každý ulovený kapr delší než 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru. Kapra nad 70 cm (včetně) je osoba provádějící lov povinna zapsat do oddílu II. povolenky k lovu ryb (Evidence docházky a úlovků) s uvedením data lovu (datum se zakroužkuje), čísla revíru, délky a hmotnosti (hmotnost lze stanovit odhadem). Tato ryba se nezapočítává do sumáře úlovků a docházek.
Výkon rybářského práva se zakazuje v areálu úpravny štěrkopísku v k. ú. Majdaléna. Na východním břehu jezera Cep (sousedí s Lužnicí), a to od kamenného vodočtu až po jihovýchodní roh jezera Cep I jsou žlutými pruhy na stromech u cesty označena místa, kde je lov ryb povolen. Dále je lov ryb zakázán po obou stranách propojovacího kanálu mezi pískovnami a z celé hráze mezi pískovnami Cep a Cep I. Na vodní ploše pískoven je zákaz používání plavidel pro vnadění a chytání ryb. Na pískovně Cep I je zákaz budování jakýchkoliv přístřešků.
Kaprovité ryby včetně kapra obecného jsou hájeny v celém revíru od 22. října do 4. listopadu včetně.

Fotogalerie: Lužnice 10B Malá Tušťská