ZÁPIS z Výroční členské schůze MO ČRS Suchdol nad Lužnicí konané 15.února 2014

10.03.2014 17:46

ZÁPIS

z Výroční členské schůze MO ČRS Suchdol nad Lužnicí konané 15.února 2014

v 10.00 hodin v pohostinství „U Pávků“ v Suchdole nad Lužnicí.

 

 

Pozváno : 247 členů , přítomno : 86 členů tj. cca 34,8 % .

Prezenční listiny jsou uloženy u jednatele organizace.

 

Schůzi zahájil a řídil jednatel organizace p.Telařík ,jež přivítal hosty –p.Ing.Korandu delegáta Jč.územního výboru ČRS a členy naší místní organizace .Dále byl schválen níže uvedený program jednání výroční členské schůze 100 % přítomných členů MO ČRS.

 

PROGRAM : 1. Zahájení,uvítání hostů,seznámení s programem VČS a jeho schválení. p.Telařík

Uctění památky zesnulých členů naší MO minutou ticha.

2. Volba komisí: p.Telařík

a) volba mandátové komise ve složení:p.Klíma P.,p.Apfelthaler,p.Klíma J.

b) volba volební komise ve složení: p.Hrbek D.,p.Suchan P.p.Černošek P.

c) volba návrhové komise ve složení: p.Duda F.,p.Luňák L.,p.Jiráň J.

Komise byly schváleny 100% přítomných členů.

3.Zpráva výboru MO ČRS v Suchdole nad Lužnicí o činnosti organizace v r.2013 a úkoly pro r.2014. Přednesl za hlasově indisponovaného předsedu MO ČRS p.Křivánka p.Telařík

. Zpráva je uložena u jednatele MO.

4.Zpráva o hospodaření MO ČRS v Suchdole nad Lužnicí v r. 2013 a návrh rozpočtu na rok 2014 Přednesla pokladní pí.Smolíková . Zpráva je uložena u jednatele MO.

5.Zpráva Dozorčí komise o činnosti v roce 2013 Přednesl p.Paďourek

Zpráva je uložena u jednatele MO

6. Zpráva předsedy mandátové komise Přednesl p.Klíma P.

7. DISKUSE

p.Michalík – podrobně rozebral problematiku zarybňování revíru,kde hospodaříme tzn.421 042 Lužnice 10B – ale jen Tušťské pískovny,neboť Majdalenskou pískovnu a „Chrabčiny“ nasazuje MO Třeboň.Na pískovny byly zpracovány zarybňovací plány – na každou zvlášť. Žádal kraj o navýšení zarybňovacího plánu kaprem a pstruhem.Kapr byl schválen ,ale pstruh ne.Informoval členskou základnu o novinkách v „Bližších podmínkách rybolovu“ pro rok 2014 s důrazem,že tyto budou platit 2 roky tj.2014-2015 a bude vydán případný dodatek.Připomenul dobu hájení kapra na revíru Lužnice 10B(20.10.-2.11.2014) a hájení (1.1.-30.4.) + zákonná míra okouna(20 cm) i jako nástražní rybičku minimálně ve velikosti zákonné míry,povolení ponechání si 50 ks ušlechtilých ryb na povolenku.

p.Kovář – zmínil se o zarybňovacích plánech,v tom smyslu,že tyto jsou pro Tušťské pískovny nedostatečné.Kraj by měl při zarybňování brát v úvahu skutečnost,že na těchto pískovnách dochází téměř pravidelně k jejich vyplachování velkou vodou,stejně jako vloni.Tato ryba je posléze lovena v Orlíku,který je poté standardně nasazován.Mělo by se to brát v úvahu a místo nasazování Orlíka,nasadit více naše revíry.K tomu se přidají kormoráni a naši rybáři nemají vodu nasazenou.

Mohlo by se domluvit s myslivci jejich případný odstřel.

- zásadně nesouhlasí se zrušením místních povolenek a zdražování,kdy on zaplatí letos za povolenku o 550,-korun více a bude stejně chodit jen na místní revíry.Navrhl členské schůzi,abychom si vzali malou Tušťskou pískovnu jako revír místního významu.

- vznesl dotaz na zástupce kraje,jak je finančně náročný chod „kraje“ – kolik je tam zaměstnanců,vozidel a vybavení,jak jsou placeni funkcionáři.

- dal námět na plnění brigádnické povinnosti,kdy by rozdělil brigádnickou činnost na jednotlivé úseky,kdy by je měly konkrétní osoby na starosti.

- navrhl,že by se měly zlepšit podmínky pro činnost rybářské stráže,konkrétní návrh nedal.

p.Křivánek – výbor MO od počátku byl a je i nyní proti zdražování povolenek a proti zrušení místních povolenek.Delegát naší MO proti tomuto vystupoval i na územní konferenci,která toto svou většinou schválila.Ovšem museli jsme se podřídit většině,neboť hospodaříme společně.

- odpověděl na problematiku kormorána a jeho odstřelu – je možný,ale podléhá to povolení od MěÚ s rošířenou působností tj. Třeboň.Výbor pověřil tímto vyřízením p.Koubu,jednáním s myslivci předsedu MO (p.Křivánek st.).

- povedlo se dosáhnot navýšení zarybňovacího plnánu na Tušti o 5 q kapra.Je si vědom toho,že je to málo, ale alespoň něco.

p.Ing.Koranda – osvětlil závěry z územní konferencev r. 2013 - zrušení místních povolenek a zvýšení ceny povolenek,zvýšila se cena kapra. Zmínil též nový statut SRH,vytvoření nové MO Č.Budějovice 3,povolení ponechání si 50 ks ušlechtilých ryb na povolenku

- vysvětlil tvorbu zarybňovacích plánů na jednotlivé revíry,kdy tyto vydává KÚ a je součástí dekretu.Například u revíru Lužnice 10B je zarybňovací plán vypracován dle velikosti tzn.Majdalena 140 ha + Tušť velká 30 ha + Tušť malá 10 ha.Zarybňovací plán je stanoven na tomto revíru poměrně dle rozlohy vodní plochy,kdy do Tuště byl navýšen zarybňovací plán na kapra .Pstruh duhový nebude vysazován,není v tomto zarybňovacím plánu zahrnut.Muselo by se žádat na KÚ s patřičným zdůvodněním,kdy toto se v minulosti podařilo MO Třeboň (p.Jílek),ale jen na Majdalenu.

- odpověděl na dotazy položené během diskuse :

* ohledně nasazování Orlíka:tam hospodaří a nasazuje Rada ČRS(Praha).Zde Jč.ÚS ČRS několikrát navrhoval obdobné řešení,ale bezúspěšně.

*odměňování funkcionářů kraje : 4 placení zaměstnaci(p.Štěpán,Kepr,Marek,Linhová),k dispozici 3 auta(malé nákladní auto na bedny s rybami pro nasazování,Pick-up,Škoda Octavia).Neuvolnění funkcionáři(jako je on) pobírá odměnu asi 1500,-Kč/čtvrtletí + cesťáky – ale ty si on nepíše.

* vyčlenění malé Tušťské pískovny : zdůraznil statut SRH ve kterém je zapojena i suchdolská MO.

Vyčlenění - žádost adresovaná Jč. ÚS ČRS a toto podléhá schválení Výborem Jč.ÚS a územní konferencí( většiny organizací v jč.kraji).

- nebude-li to schváleno,musí majitel pozemků požádat Krajský úřad o vyjmutí dané lokality z rybářského revíru Lužnice 10B a posléze požádat KÚ o nový revír.Může se ale stát,že naše MO bude vyloučena ze SRH(nebude moci chytat na krajské povolenky za těch 1400,-korun,ale rybáři budou bráni jako cizinci – tudíž budou povolenky ještě dražší)

* brigády : - např. v západních Čechách vybírají od všech 500,-korun a posléze tyto peníze, po splnění brig.povinnosti vracejí zpět do organizací,ale dle složitého klíče,kdy zohledňují např.výrobu ryb,počet členů Mo,práci s mládeží,apod.

* Rybářská stráž : výhody – povolenky zdarma + brigády nemusí dělat.Uvažuje se o profesionální RS ,ale nejsou na toto finance

* Druhy povolenek a jejich cena : Toto schvaluje Územní konference svou většinou.Při navržení zrušení místních povolenek bylo vycházeno, mimo jiné,z průzkumu provedeného formou dotazníku do jednotlivých MO a ze skutečnosti,že v r.2013 bylo vydáno cca 1400 kusů těchto povolenek.V jižních čechách je v ČRS asi 25 000 členů.Tzn. že je to necelých 6 % z členské základny. Dalším důvodem byla skutečnost, některé organizace místní povolenky nemají a chtěli to udělat spravedlivě pro všechny,tudíž navrhli místní povolenky zrušit.Toto ale schválilo jednání územní konference a ne jen kraj. Nemalou roli zde hrála ekonomická stránka,kdy např. v Suchdole bylo vydáno 86 místních povolenek na které bylo od vody odneseno ryb za cca 100 tisíc korun.Pro vyrovnaný rozpočet bylo tedy přistoupeno k tomuto návrhu.

p.Winkler – dotaz, na zástupce ÚS ČRS ,zda-li a komu se platí nájem za Tušťskou velkou pískovnu neboť je zde vícero vlastníků.

p.Ing.Koranda – za Tušťskou velkou pískovnu se platí firmě Českomoravský štěrkopísek cca 0,50 kč/m² což činí asi 150 tisíc korun.Dále se platí téže firmě nájem z pískovny ve Veselí n.L.Nájem za Majdalenskou pískovnu se neplatí,tam jsou majoritním vlastníkem Lesy ČR.

p.Roubík – vyjádřil nesouhlas s jednáním kraje(ÚV Jč.kraje ČRS) ohledně zasahování do pískoven v Tušti,kdy by měli více jednat s majiteli vody.

p.Ing.Koranda – situace okolo pískoven v Tušti je taková,že rybářský revír vyhlašuje Krajský úřad na žádost majitele a může toto provést i bez souhlasu minoritního vlastníka.

p.Křivánek – výbor udělal vše pro to,aby pískovna v Tušti –malá zůstala pro rybáře.Byly uzavřeny nové smlouvy se všemi vlastníky na dobu neurčitou.

p.Smolík – vyjádřil se k činnosti RS v Suchdole n.L..Výbor akceptoval v minulosti jeho návrhy a snaží se v rámci možností RS vycházet vstříct,kdy např.dostávají kredit na volání z mobilního telefo-

nu,povolenky mají zdarma,nemusí dělat brigády,dostali v minulosti příspěvek od výboru MO na oblečení pro výkon svých pravomocí.Ovšem nevidí iniciativu od „kraje“,kdy tento např.vymyslí uniformy,ale každý by si je musel zaplatit sám.

p.Ing.Koranda – rozebral náročnost práce RS,kdy se pozastavil nad činností RS na Lipně.Zde je jim hrazen např.bezín spotřebovaný pro výkon své funkce.Uvažovali též o zavedení profesionální RS,ale z finančních důvodl to není možné uskutečnit.

p.Winkler – podělil se se svými zkušenostmi s rybožravými predátory na našich revírech – konkrétně na Lužnici 10B.Vyslovil svůj názor ,že by zde svou roli měla hrát též CHKO.

p.Kovář – vrátil se k zarybňovací plánům,kde ovšem neodpovídá výměra jednotlivých pískoven,tudíž pokud se zarybňuje dle výměry,dává se tam méně.

p.Ing.Koranda - souhlasí s ním. V Tušti výměry odpovídají,ale není tomu už na pískovně v Majdaleně.Stálo by za zvážení zaslat žádost o zvýšení zarybňovacího plánu na KÚ(cestou ÚS ČRS).

p.Telařík – informoval o své účasti na územní konferenci,kdy se nepodařilo přehlasovat návrh na zrušení místních povolenek,tak zvýšení cen krajských povolenek.Vyjádřil se k dotazníku,který měl mít původně informativní charakter. MO v něm byla proti zrušení místních povolenek a proti zvyšování cen povolenek.Naše MO se podrobně rozepsala k jednotlivým bodům a zaslala nesouhlasné stanoviska,marně.Stejně jako trvalo celý rok,než jsme vysvětlili,že nechceme rozdělit revír Lužnice 10B.ÚV chtěl k tomuto vyjádření MO Třeboň,která chtěla revír rozdělit.Po zdlouhavém jednání ,kdy ÚV ČRS přišel na to,že by rozdělení revíru bylo administrativně velmi náročné,se vrátili k našemu původnímu podnětu z loňské VČS.

p.Mgr.Kouba – vyjádřil se ke způsobu hlasování na územní konferenci,kdy vlastně nemáme šanci něco prosadit a nemáme tak ani možnost něčeho dosáhnout se svým jedním hlasem za organizaci.

p.Ing.Koranda – hlasování na územní konferenci proběhlo v souladu se Stanovami ČRS a tato konference rozhodla o cenách.Pokud jsme součástí ČRS,musíme se podřídit většině.

p.Křivánek – vyjádřil svúj názor a názor celého výboru,že my se o revíry staráme a místní povolenky nám zruší,takže na tom je nejlépe ta organizace,která revíry nemá,o nic se nestará.a její členové jezdí po celém kraji chytat ryby a jsou bez starostí.Tak kde je ta rovnost mezi organizacemi ? Bylo by tedy opravdu na místě,zamyslet se nad malou tušťskou pískovnou a způsobem hospodaření na ní,jak to uvedl už p.Kovář.

p.Krása – podpořil názor pana Křivánka a Kouby.Sice neví kolik organizací nemělo místní povolenky,ale také se o nic nestaraly,jejich členové ani neměli kde dělat brigády.Členové těch organizací se nadále nebudou starat o žádnou vodu a tam kde budou chytat ryby, tak se jim o to postará organizace, na jejíž vodě budou chytat.

p.Telařík – navrhl,aby se každý z členů naší MO nyní zamyslel nad tím,jak do budoucna budeme hospodařit na malé Tušťské pískovně.Bude to finančně náročné,bude se muset plnit zarybňovací plán a vyzval rybničního hospodáře,aby provedl rozbor.

p.Michalík – provedl podrobný rozbor ,kdy by naše MO hospodařila na malé Tušťské pískovně ,jako na vodě místního významu.Zdůraznil klady, ale také zápory a podrobně vysvětlil,jak by vypadalo rybaření na této vodě,kdyby to byla voda místního významu.Držel se stanoveného zarybňovacího plánu,který bude nutno plnit,ovšem výhradně z financí,jež budou vybrány za „pověření k rybolovu“ na této vodě.Je předpoklad,že by si toto pověření muselo zakoupit alespoň 80 lidí po 1 tisíci koruně,abychom byli schopni z těchto peněz vodu zarybnit.Samozřejmě by byl omezen počet odnesených ryb od vody na řádově do 10 kusů ušlechtilých ryb.

p.Ing.Koranda – podělil se se zkušenostmi z revíru místního významu,který v minulosti MO Třeboň měla.Nebyli schopni to ufinancovat,neboť zájem v prvním roce sice byl,ale ryby byly téměř vychytány.Když zavedli omezení ponechaných ryb,nebyl z řad místních rybářů o toto zájem.

p.Telařík – nechal hlasovat o návrhu pana Kováře: zřídit z malé Tušťské pískovny revír místního významu pro rybáře MO Suchdol nad Lužnicí a požádat ÚS ČRS o jeho vyjmutí ze SRH.

Pro : 7 Proti : 30 Zdrželo se : 49

Návrh nebyl členskou schůzí přijat. Malá Tušťská pískovna bude nadále součástí SRH v jč.kraji.

p.Křivánek – poděkoval všem za diskusi a za stanovisko k pískovně v Tušti a vyjádřil přesvědčení,že nový výbor MO,který bude dnes zvolen, bude naplňovat usnesení z dnešní VČS.

8.Předání věcných darů a vyznamenání členům MO ČRS seznam uložen u jednatele(v této době se sešla ke svému jednání volební a návrhová komise ) předali p.Ing.Koranda,p.Křivánek

. 9.Volba nového Předsedy MO ČRS,nového výboru MO,Dozorčí komise a delegátů na územní konferenci ČRS. řídil p.Hrbek

 

10.Návrh na Usnesení VČS a jeho schválení :

předseda návrhové komise p.Duda VČS předložil návrh na usnesení:

 

N Á V R H

na usnesení Výroční členské schůze místní organizace Českého rybářského svazu

v Suchdole nad Lužnicí konané dne 15.února 2014.

 

 

 

Přítomno : 86 členů místní organizace z celkového počtu 247 , tj. cca 34,8 %.

 

1. Výroční členská schůze schvaluje :

 

a.) Zprávu předsedy MO o činnosti za rok 2013 a návrh plánu činnosti v roce 2014.

 

b.) Zprávu o hospodaření za rok 2013 a návrh rozpočtu na rok 2014.

c.) Předsedu MO ČRS pana Křivánka Jana st.

Výbor MO ČRS ve složení: p.Duda F.,Herzog M.,Hrbek D.,Klíma P.,Michalík L. Smolík Z.,Smolíková J.,Telařík V.

Dozorčí komisi ve složení : p.Čupita M.,Paďourek J.,Šuster J.

d.) Delegáta na územní konferenci ČRS pana Telaříka Václava a jako náhradníka

pana Dudu Františka.

 

 

2. Výroční členská schůze bere na vědomí :

 

a.) Zprávu Dozorčí komise o činnosti v r.2013

 

 

3. Výroční členská schůze ukládá výboru místní organizace ČRS :

 

a.) Projednat a zapracovat náměty a připomínky vznesené na této Výroční členské schůzi do plánu práce na nejbližší výborové schůzi .Odpovědět na dotazy formou informace na internetových stránkách a ve vývěsní skříňce naší MO ČRS a pokud to bude požadováno tazatelem, tak osobně jeho přizváním na jednání výboru MO.

 

b.)Vyslat delegáta + 1 člena MO na konferenci Jihočeského územního svazu ČRS

 

c.)Dát návrh k projednání Jč.územnímu výboru ČRS v Boršově n.Vlt. na zvýšení zarybňovacího plánu revíru Lužnice 10B – Tušťské pískovny(malá a velká)

 

 

Hlasování : PRO 86 ; PROTI 0 ; HLASOVÁNÍ SE ZDRŽELO 0

 

 

USNESENÍ BYLO PŘIJATO Výroční členskou schůzí

 

 

 

Závěrem Výroční členské schůze, nový předseda organizace p.Křivánek J. poděkoval členům naší MO za důvěru,kterou dali novému výboru .Poděkoval všem členům za práci a popřál jim pěkné chvíle strávené u vody.

 

 

 

Příští schůze výboru MO se uskuteční 7.března 2014 od 18.00 hodin v provozní budově MO ČRS Suchdol nad Lužnicí.

 

 

 

Zapsal : Václav Telařík                                                              Jan Křivánek

                                                                                                předseda organizace