ZÁPIS Z VČS 2013

18.03.2013 18:26

ZÁPIS

z Výroční členské schůze MO ČRS v Suchdole nad Lužnicí konané 23.února 2013

v 10.00 hodin v pohostinství „U Pávků“ v Suchdole nad Lužnicí.

 

 

Pozváno : 303 členů , přítomno : 62 členů tj. cca 20 % .

Prezenční listiny jsou uloženy u jednatele organizace.

 

Schůzi zahájil a řídil jednatel organizace p.Telařík ,jež přivítal hosty –p.Ing.Korandu delegáta Jč.územního výboru ČRS,p.Mgr.Mráčka –starostu města Suchdol n.L. a členy naší místní organizace

Dále byl schválen níže uvedený program jednání výroční členské schůze 100 % přítomných členů MO ČRS.

 

PROGRAM : 1. Zahájení,uvítání hostů,seznámení s programem VČS a jeho schválení. p.Telařík

2. Volba komisí:

a) volba návrhové komise ve složení: p.Herzog M.,p.Klíma P.,p.Bc.Kouba

b) volba mandátové komise ve složení:p.Smolík Z.,p.Mikeš J.,p.Krása T.

Komise byly schváleny 100% přítomných členů.

Uctění památky zesnulých členů naší MO minutou ticha. p.Telařík

3.Zpráva výboru MO ČRS v Suchdole nad Lužnicí o činnosti organizace v r.2012 a úkoly pro r.2013 . Přednesl předseda MO ČRS p.Křivánek Jan

. Zpráva je uložena u jednatele MO.

4.Zpráva o hospodaření MO ČRS v Suchdole nad lužnicí v r. 2012 a návrh rozpočtu na rok 2013. Přednesla pokladní MO pí. Smolíková..

Zpráva je uložena u jednatele organizace.

5.Zpráva dozorčí komise o činnosti za rok 2012. Přednesl p.Telařík

Zpráva je uložena u jednatele organizace.

6. DISKUSE

*p.Klíma P. – podělil se s ostatními rybáři se svou zkušeností z chytání štik na řece Lužnici a navrhl, aby zákonná míra štiky byla zvýšena z 50 cm na 60 cm, na revírech jihočeského územního svazu.

Z ohlasů mimo diskusi(nepřihlásili se do diskuse,rybáři debatovali neformálně u stolů ),je patrno,že věsměs rybáři podporovali tuto iniciativu.

O návrhu bylo hlasováno : Pro : 55 , proti : 1, zdržel se : 6 . Návrh byl přijat a bude zpracován ,jako připomínka a věc bude postoupena JčÚS ČRS.

*p.Ing.Koranda – podrobně osvětlil proces,jakým bude zpracovávána tato naše připomínka.,kterou m.j. také podporuje.

- zmínil se o problému plnění pracovních povinností rybáři.Rybáři si raději tuto povinnost zaplatí,což je v současnosti častým jevem.Jsou ale též organizace,jako např.MO Ledenice,kde je brigádnická činnosti na vysoké úrovni(120 členů odpracovalo cca 4200 hodin).V této oblasti je třeba s lidmi tedy více a lépe pracovat,vysvětlovat jim potřebu odpracování hodin a ne jen úhrada.

- vysvětlil změnu v popisu revíru u Lužnice 10B – toto bylo požadováno ze strany Lesů ČR a majitelů pískoven ČMŠ.Vzhledem ,že se jedná o těžební prostor,je tolerována spousta věcí , jako např.koupání.Musíme se snažit jít ČMŠ a Lesům ČR vycházet vstříct.

- informoval o jednání územní konference,zmínil a vysvětlil důvody,proč bylo navrhováno zvýšení cen povolenek a jaký to bude mít dopad na nasazování ryb(v případě přijetí i nepřijetí návrhu).

- byla zpracována statistika p.Hladíkem,ze které je patrno,že za r.2011 si z celkového počtu rybářů,cca 8 % z nich odnese od vody asi 40 % celkového úlovku všech ryb v kraji.Jsou i takoví rybáři,jež mají nachytáno až 8 q ryb.Vše toto vyjádřil také po finanční stránce. Jihočeský územní výbor znovu otevřel otázku omezení úlovků na kusy a na povolenku.Bude nadále o tomto jednat.Dále informovat o stavu nasazování pstruhem duhovým na revíru L 10B u Majdaleny a lipanem na L 10A u Suchdola n.L.

- zmínil též činnost rybářské stráže,kdy se může stát,že jsou vyžadovány rybářskou stráží malichernosti,ketré ani ten lovící rybář nemůže ovlivnit.Např. bylo vyžadováno razítko přes fotografii.Upozornil též na to,že revír Lužnice 10B nemá žádný podrevír a píše se jen číslo revíru.

*p.Telařík – omezení kusů na povolenku,již v minulosti navrhoval na územní konferenci,kde se nesetkal s pochopením.Ti rybáři,jež nachytlai tak moc ryb,vlastně nic neporušují,mají umožněno si denně odnést od vody až 7 kg ryb.Bylo by tedy lepší iniciovat změnu v bližších podmínkách pro rybolov

 

 

 

* p. Michalík - informoval členy o změnách v bližších podmínkách rybolovu pro rok 2010

* p. Suchan – může se chytat na pstruhové vodě na háček s protihrotem pokud chytá ryby škodlivé?

* p.Michalík odpověd:na pstruhových vodách nelze v žádném případě chytat na háček s protihrotem,protihrot je možno zamáčknout.

* p.Ing.Štěpán – ocenil práci naší místní organizace a konstatoval,že je dobře,že se věnujeme mládeži. U všech MO letos probíhají volby nových výborů MO ČRS ,kdy nastínil možnost zvážit volbu výboru u naší MO tak,abychom byli jednotni.

- informoval o návrhu nájemních smluv na vodní plochy Tušťských pískoven a pískoven ve Veselí nad Lužnicí, u Majdalenské pískovny není společnost „Českomoravský štěrk a.s.“

100 % vlastníkem,tam tudíž stav zůstává jako dosud.U ostatních vodních ploch zatím stát neuplatňuje nájmy,ale v budoucnu je možná i tato alternativa.

- informoval o plnění plánu zarybňování,kdy Jč.ÚS plní na 100 % a mnohdy i více.

- informoval , že Jč.územní svaz se snaží opětovně o změnu již překonaného systému přerozdělování financí za celosvazové povolenky ku prospěch rybářů v jižních čechách.

- vysvětlil,že Jč.ÚS vytvořil 2 nové MP revíry v Humpolci,kde je možno chytat na „zvláštní“ povolenku – jde o snahu vytvořit atraktivní vody pro rybáře.

- ocenil činnost naší MO, které se podařilo vybudovat důstojné zázemí pro činnost naší MO – „klubovnu“,kdy zde byl na podzim 2009,při jednání o hospodaření na řece Lužnici.Pokud by ČRS chtěl čerpat finance z revitalizačních programů EU,musí být uzavřeny smlouvy se všemi vlastníky pozemků celé řeky Lužnice, což není v současnosti možné.

* p.Křivánek - vyjádřil přesvědčení, že do budoucna bude řeka Lužnice opět tou řekou,jakou si ji pamatují pamětníci z dob minulých.

* p.Ferenc - kritizoval nepořádek kolem vody u pískoven,především po letní sezoně.Navrhl,zda-li by nebylo možno tento nepořádek po letní sezoně uklidit.

* p.Křivánek – odpověď: brigádnicky uklízíme pravidelně na jaře.Výbor vítá iniciativu a zorganizuje sběr odpadků i po letní sezoně - úkol obdrží brigádničtí referenti .

* p.Roubík -dotazoval se na to,kdo povoluje stanování,vjezd,či rozdělávání ohňů na soukromém pozemku – stalo se mu,že se lidé zaštiťovali „krajem“ – myšleno Jč.ÚS ČRS - že to mají od nich povoleno“

* p.Ing.Štěpán - Toto nepovoluje NIKDO a ani Jč.ÚS ČRS nikomu takovéto povolení nevydal.

* p.Telařík - shrnul problém – ten,kdo se takovéhoto jednání dopouští , se snaží o svoji omluvu a spoléhá na neověřitelnost svého tvrzení.Doporučil věc řešit cestou Policie ČR případně Rybářské stráže.

 

8.Předání věcných darů oceněným členům MO ČRS předali p.Ing.Štěpán,p.Křivánek

9.Zpráva předsedy mandátové komise - přednesl p.Šuster

10.Návrh na Usnesení VČS a jeho schválení : Předsedkyně návrhové komise pí.Smolíková předložila návrh na usnesení:

 

1.Výroční členská schůze schvaluje :

a.) Zprávu o činnosti za rok 2009 a návrh činnosti v roce 2010.

b.) Zprávu o hospodaření za rok 2009 a návrh rozpočtu na rok 2010.

 

2. Výroční členská schůze bere na vědomí :

a. ) Zprávu Dozorčí komise

b.) Žádost Policie České republiky Krajského ředitelství policie k pátrání po neznámém pachateli vraždy.

 

3. Výroční členská schůze ukládá výboru MO:

a.) Zaslat Jč.územnímu svazu ČRS složení výboru místní organizace,včetně funkcí,jmen a příjmení a kontaktu na jednotlivé osoby.

b.) Projednat a zapracovat náměty a připomínky vznesené na této schůzi do plánu práce na nejbližší výborové schůzi .Odpovědět na dotazy formou informace ve vývěsní skřínce naší MO ČRS na náměstí T.G.Masaryka a pokud to bude požadováno tazatelem,tak osobně přizváním na jednání výboru MO.

c.) Vyslat delegáta na Jihočeskou územní konferenci ČRS

 

Usnesení schválilo 100 % přítomných členů.

 

 

Závěrem Výroční členské schůze, jednatel organizace p.Telařík poděkoval členům naší MO za práci a popřál všem pěkné zážitky a úlovky u vody.

 

Příští schůze výboru MO se uskuteční 12.března 2010 od 17.00 hodin v provozní budově MO ČRS Suchdol nad Lužnicí.

 

 

 

Zapsal : Václav Telařík                                                                   Jan Křivánek

                                                                 předseda organizace