29.06.2016

05.07.2016 09:26

Zápis

ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu,z.s.,v Suchdole nad Lužnicí konané 29. června 2016

 

Přítomni : Klíma,Michalík,Smolíková,Telařík

Omluveni : Duda,Hrbek,Smolík

DK : Šuster

 

Předseda MO p.Michalík přivítal všechny na jednání výboru,konstatoval,že jsme usnášeníseschopní.

ad.1.) p.Telařík – kontrola zápisu z minulé výborové schůze,trvá úkol 22/16.

V Zápisu z minulé výborové schůze byla nepřesnost,kdy datum příští výb.schůze byl správný (29.6.),ale den špatně(místo středy byl uveden pátek),opraveno a po této opravě byl zápis schválen .

ad.2.)p.Michalík – došlá pošta elektronicky předána členům výboru dle jejich kompetencí

- informoval podrobně o účasti na Územní konferenci ČRS v Č.Budějovicích. Rozebral jednotlivé body jednání.Při hlasování bylo uplatněno pravidlo kvalifikované většiny(tj. pro musí být 2/3 přítomných,aby návrh byl schválen).On prosazoval stanoviska členské základny schválené na VČS – dva a dost,což ovšem toto nebylo schváleno,zústává v platnosti dosavadní úprava(v daném dnu ponechání si 2 ušlechtilých ryb a může se chytat do 7 kg limitu ryb ponechaných si za den).Konkrétní výsledky jednání územní konference budou dány na vědomí našim členům na našich stránkách a ve vývěsce. Úkol č.25/16 – informovat ryb.veřejnost o výsledcích jednání úz.konference –p.Telařík(vývěska) a pan Hrbek I-net do 31.7.2016

- získal informaci,že Lesy ČR vydávají,za poplatek, povolení k vjezdu všem osobám ZTP.

pí.Smolíková - výdej povolenek probíhá výhradně v úřední hodiny na klubovně. . - o vstup do naší MO žádá p.V.S. z Hrdlořez .Výbor jednohlasně schválil jeho přijetí.

p.Šuster-zabezpečení „oválu“ proti rybožravým predátorům je instalováno,ovšem je nutno opět ošetřit plevel na klubovně. Úkol č.26/16 – ošetřit plevel na klubovně p. Šuster do 31.7.2016

p.Klíma – informoval podrobně o stavu rybníků,jež máme v pronájmu a o stavu násady na těchto rybnících. Zjištěn úhyn 4 ks kapra v Hrdlořezích,štika prospívá dobře a rybník Janochů je v pořádku.

- Vyhodnotil činnost Dětského rybářského kroužku a akci „Dětské rybářské závody“ v Hrdlořezích.Z chyb,které se vyskytly v průběhu akcí jsou hlavní pořadatelé poučeni do budoucna.Podrobně poté doložil vyúčtování akcí (DRZ ,závěr DRK)složenkami,které předal společně se zbylou hotovostí paní účetní,která vše zanese do účetnictví.Celkový výsledek akce, po započtení sponzorských darů,výdajů a dotací je + 1889,-Kč (tato částka je přebytková).Tato částka bude využita na činnost DRK v novém školním roce.Rozpočet byl mírně překročen jak na výdajové, tak na příjmové částce,tudíž výsledek je přebytkový. Dále poděkoval všem,kteří se na akci podíleli.

- vznesl dotaz na přístupy do IS LIPAN.Po diskusi se výbor dohodl,že je nutno aktualizovat seznam osob s přístupovými právy do tohoto systému.Doplnit o p.Klímu,vyškrtnout osoby,které již ve výboru nepracují(p.Herzog).

Úkol č.27/16 – aktualizovat seznam oprávněných osob s přístupovými právy do IS LIPAN a zaslat na ÚS ČRS s žádostí o aktualizaci - p.Telařík do 30.9.2016

-zevšeobecnil zkušenosti z pochůzkové činnosti Rybářské stráže,informoval výbor o kontrolní činnosti RS a o poznatcích,které jsou ve vztahu ke sportovnímu rybolovu na revíru 421042.

p.Telařík –aktualizoval vývěsní skříňku,informoval o DRZ pí.Ing.Tůmovou PhD.(poskytla morální záštitu této akci)-přislíbila i do budoucna spolupráci.

- omluvil se za nepřesnost v minulém zápisu z výborové schůze.Bude uvádět pouze datum.

- dotaz,zda-li je proveden nátěr posezení a tabulí v Hrdlořezích.

Úkol č.28/16 – natřít tyto v rámci brigád ve spolupráci s městem p.Duda do 31.7.2016

Předseda MO p.Michalík popřál všem rybářům příjemnou dovolenou a hezké zážitky u vody.

 

Příští výborová schůze se uskuteční 16.9.2016 v 19.00 hodin na klubovně.

 

Zapsal : Telařík Václav                                 Předseda organizace : Michalík Ladislav