26.06.2014

30.06.2014 08:44

Zápis

ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu v Suchdole nad Lužnicí

konané 26.června 2014

 

Přítomni                : Hrbek,Klíma,Michalík,Smolík,Smolíková,Telařík

Omluveni              : Herzog,Čupita,Šuster

 

  

        Jednatel MO  přivítal všechny  na jednání  výboru MO ČRS .

ad.1.)p.Telařík  – kontrola zápisu z minulé výborové schůze ,úkol č.15/14 trvá

        Zápis z minulé výborové schůze a program dnešního jednání byl schválen  bez připomínek.

ad.2.)p.Telařík – došlá pošta – předána členům výboru dle jejich kompetencí

                      - seznámil přítomné se zápisem č.4,5/2014 ze zasedání JčÚV JčÚS ČRS

ad.3.)p.Michalík – podrobně seznámil výbor se stavem rybníků,které  máme v pronájmu,rybník ve Dvorech se povedlo napustit a nasadit,ryba dobře bere potravu a možná budeme muset dokoupit krmení,ale to až dle situace.Správcům  jednotlivých rybníků bylo krmení pro ryby doplněno.

                              - vzhledem k podmínkám smlouvy,kterou nám navrhlo město,musíme zvážit a dojednat konkrétní podmínky vypouštění nádrže.Pokud by nám nebylo povoleno vypouštění,není to pro nás akceptovatelné.

                              - byla podána žádost p.Vacka J. o vstup do naší MO – výbor schválil jednohlasně

          p.Telařík – navrhl výboru zvolit nového předsedu.V současné době  funkci vykonává pověřený místopředseda p.Hrbek.Výbor bude postupovat dle Stanov ČRS § 9 a dle Jednacího řádu čl.9,odst.4.Navrhl na předsedu p.Michalíka Ladislava.Jiný kandidát navržen nebyl.

Výbor jednohlasně zvolil pana Michalíka novým předsedou MO  - pro : 6 ,proti : 0, zdržel se : 0

                            - dále navrhl,dle Stanov ČRS § 9 a Jednacího řádu  čl.20,odst.3,pís.b.  výboru kooptovat p.Klímu do funkce rybničního hospodáře ,jež dosud vykonává funkci pomocníka rybničního hospodáře.Bude – li  organizováno školení nových hospodářů,tímto školením projde s podmínkou,že pokud funkci nebude chtít vykonávat , či požádá sám o uvolnění z této funkce,bude hradit veškeré náklady vynaložené MO ČRS na jeho proškolení(včetně případných cestovních náhrad).Další kandidát navržen nebyl.

Pan Klíma P. byl výborem jednohlasně  zvolen. Pro : 6,  proti  : 0  , zdržel se  : 0

K předání funkcí  předsedy a ryb.hospodáře a s tím související administrativy,výbor stanovil komisi ve složení : p.Telařík,Hrbek,Šuster

Úkol č.25/14 – provést předání funkcí předsedy a ryb.hospodáře a s tím související administrativy ,sepsat o tomto předání zápis a informovat výbor MO  -  do 30.9.2014  p.Telařík

                            - opět nebyl schválen nový podpisový vzor u účtu vedeném u pošty,velice špatná komunikace s tímto ústavem a jsme odkazováni na řešení přímo na pobočce v J.Hradci či Č.Budějovicích

                             - navrhl výboru  MO založit účet u České spořitelny s možností nakládání s účtem a to takto : předseda p.Michalík Ladislav,místopředseda p.Hrbek David,jednatel p.Telařík Václav a pokladní pí Smolíková Jana.Tyto osoby budou mít založeny podpisový vzor.Při nakládání s účtem bude vždy potřeba podpisu dvou z těchto osob + razítko MO ČRS Suchdol n.L. číslo 3.Dále paní Smolíková bude výborem pověřena a schválena pro  vedení a správu internetového bankovnictví.

Stávající účet u Poštovní spořitelny bude zatím veden a po převedení všech aktiv a trvalých příkazů bude zrušen,vzhledem k neustálým potížím při nakládáním s tímto účtem.

Založení nového účtu u ČS za výše uvedených podmínek bylo výborem jednohlasně  schváleno.

                              Pro : 6,  proti  : 0  , zdržel se  : 0

Úkol č. 26/14  - založit nový účet  za výše uvedených podmínek a informovat výbor – do 30.9.2017 p.Telařík

                              - informace o dětských závodech v Hrdlořezích a rozbor této akce(počet účastníků,chycené ryby,ceny) viz.Příloha č.1

                              - informace o setkání vlastníků malé pískovny v Tušti a opatření,písemně zašle všech členům výboru v průběhu července 2014.

 

pí. Smolíková – informace o zaplacených fakturách – násada

                       - informace a finanční rozbor dětských ryb.závodů – po poskytnutí sponzorských darů byly  DRZ jako akce finančně vyrovnaná.

p.Klíma  -  údržba rybníku Janochů proběhla

                -  navrhl výboru možnost získání do nájmu pro odchov ryby rybníka na Benátkách –výbor toto akceptoval a pověřil jej zjistit konkrétné podmínky nájmu.

Úkol č.27 – předložit výboru podmínky nájmu  nového rybníka do 30.9.2014 p.Klíma

p.Smolík -  RS je připravena před sezonou – vyzdvihl  práci člena RS p.Kociny – navrhl jej odměnit

Výbor toto vzal na vědomí a bude realizováno na VČS v r.2015

 

Příští výborová schůze se uskuteční  v pátek  5.9. 2014  v 19 hodin  na klubovně.

  

 

Zapsal  :  Telařík Václav                      Místopředseda organizace  :  Hrbek David