26.05.2018

13.09.2018 08:57

Zápis

ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu,z.s.,v Suchdole nad Lužnicí konané 26. května 2018

 

 

Přítomni : Hrbek, Hůrková, Klíma, Michalík, Telařík, Tvrzický

DK : Mgr.Kouba

Hosté : Mgr.Macháčková, Mgr. Jabůrková

 

Předseda MO p.Michalík přivítal všechny na jednání výboru,konstatoval,že jsme usnášeníseschopní.

ad.1.) p.Telařík–kontrola zápisu z minulé výborové schůze, trvají úkoly č.4,9,11,12,14/18. Zápis byl schválen. Úkol č.2 – nákup tiskárny nebude proveden, vzhledem k malé účelnosti nákupu tiskárny.

ad.2.) p.Michalík– přivítal hosty na jednání výboru a předal jim slovo.

Hosté společně vysvětlili jejich požadavek o poskytnutí zázemí pro dětský příměstský tábor ,kdy naše klubovna je pro ně ideálním útočištěm , především při špatném počasí. Podrobně informovaly o jejich náplni činnosti a o svých představách – příloha č.1 . Výbor o této věci diskutoval na minulém zasedání. Nyní jednohlasně schválil poskytnutí klubovny dětskému příměstskému táboru bezúplatně a pověřil p. Klímu, jako garanta této akce, kdy s organizátory tohoto DPT bude ve styku.

Úkol č. 26/18 – zajistit DPT dle požadavků pořadatelů ,viz. propozice, informovat o průběhu akce výbor – p. Klíma do 15.09.2018

- došlá pošta předána členům výboru dle kompetencí m.j.dotace z města,nabídka výkonu rybářské stráže jako poloprofesionál – jeden člen RS

- info o akci ryb.závodů na 421 042 – 27.5.je pozván zástupce naší MO na vyhodnocení.

Úkol č.27/18 – zúčastnit se vyhodnocení a informovat výbor – p. Hrbek, Klíma do 15.9.2018

p.Tvrzický – nakoupil nářadí,ze strany členů MO je minimální zájem o plnění brig., povinností, základní údržba objektu klubovny je zajištěna.K danému tématu byla diskuse,ze které vyplynul úkol.

Úkol č.28/18-důsledně požadovat při výdeji povolenek splnění brig.povinnosti-výdejce,průběžně

p.Hrbek – DRZ jsou připraveny 9.6.2018 na návesním rybníce v Hrdlořezích. Ze strany města připravit terén, WC a pozvat zástupce města a býv. členy výboru – žádost byly zaslány. Poděkování a předání zástupcům města ocenění za spolupráci s MO.

Úkol č.29/18 – poděkovat zástupcům města a předat jim ocenění – p.Telařík 9.6.2018

- 1.6.2018 proběhnou na klubovně zkoušky DRK + zkoušky odbornosti, vše zajištěno.

p.Klíma – informoval o stavu našich chovných rybníků. Byl vysazeno úhoří monté a rychlená štika do 421042 a mník + ostroretka do 421041.Hospodaření a evidence v IS LIPAN je nejistá, vzhledem k potížím systému.

- na školení ved. DRK nebyl – nepřišla pozvánka.

- předložil návrh umožnit napojení se na sítě(voda,el.energ.) suchdolským motorkářům při pořádaní akce, za úhradu. Po diskusi hlasováno : pro 4 , proti 2 , zdržel se 0 . – schváleno za dodržení zákonných podmínek pro napojení.

Úkol č.30/18 – umožnit napojení dle zák. podmínek, odečíst a případně vyúčtovat spotřebu, informovat o tomto výbor na jeho příštím zasedání – p.Klíma do 15.9.2018

pí.Hůrková – daně podány,informovala o stavu financí,pokladny a průběhu úř.hodin a o žádostech o přijetí do naší MO p. J.H. , J.K. – výborem schváleno za dodržení obecných podmínek.

p.Telařík – osloven z kraje ohledně údajně člena naší MO – Hraše – je členem MO Třeboň, informace předána jednateli ÚS Jčk ČRS

- 9.6. 2018 na územní konference nahlášena účast p. Mgr.Kouby a Šustera

p.Mgr.Kouba – informoval o provedené kontrole DK,předal zápis

 

Příští výborová schůze se uskuteční 31.8 .2018 v 19.00 hodin na klubovně.

 

Zapsal : Telařík Václav

 

Zapsal : Telařík Václav                   Předseda organizace : Michalík Ladislav