26.05.2014

16.06.2014 18:03

Zápis

ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu v Suchdole nad Lužnicí

konané 26.května 2014

 

Přítomni : Duda,Klíma,Michalík,Smolík,Smolíková,Telařík

Omluveni : Hrbek

DK : Šuster,Paďourek

Hosté pozvaní : Mgr.Kouba

 

Jednatel MO přivítal všechny na jednání výboru MO ČRS .

ad.1.)p.Telařík – kontrola zápisu z minulé výborové schůze ,úkoly č.15,20/14 trvají

Zápis z minulé výborové schůze a program dnešního jednání byl schválen bez připomínek.

ad.2.)p.Telařík – došlá pošta – předána členům výboru dle jejich kompetencí

-seznámení s návrhem JčÚS ČRS o vynětí Lužnice 12(423054) z odstřelu kormorána

ad.3.)p.Telařík – seznámil výbor s organizací dětských závodů 31.5.2014 (rozhodčí –p.Smolík + RS,občerstvení –pí.Smolíková;dovoz materiálu/gril,lavice,stoly/-p.Klíma;Pozváni hosté – zástupci města – předají ceny společně s hospodářem p.Michalíkem;Organizace na místě,ceny a položení kytice na hrob p.Šerhakla –p.Telařík(hlavní pořadatel.Sraz všech v Hrdlořezích 31.5.2014 v 6 hodin.

- Plánuje aktiv před sezónou se zástupci města,vlastníků pískoven,PČR a výboru na 26.6.2014,k ujasnění postupů a řešení situací,úklidu břehů.Výborem bylo jednohlasně schváleno.

Úkol č.21/14 – zajistit aktiv,pozvat výše zmíněné zástupce – p.Telařík do 30.6.2014

- aktualizoval podpisové vzory na účtu MO – bylo vráceno,požadují neustále nové a nové dokumenty.Navrhl výboru zvážit přejít k jiné bance,pokud budou lepší podmínky.Výbor byl pro a pověřil jej ke zjištění podmínek v Suchdole n.L. u dostupných bankovních ústavů.

Úkol č.22/14- předložit návrh na případný přechod k jiné bance,či setrvání.-p.Telařík do 26.5.14

p.Michalík - provedl kontrolu rybníků,které má naše MO v nájmu.Stav vody na rybnících je již příznivý,bylo navezeno krmení jednotlivým hospodářům na těchto rybnících.Možno ještě dosadit rybník ve Dvorech – výbor toto jednohlasně odsouhlasil. Nutno provést údržbu rybníka Janochů – vysekání,vyčištění odtokové stoky.

Úkol č.23/14 – provést brig.činností údržbu na rybníce Janochů –zabezpečí p.Klíma do 30.6.2014

* Provedeno nasazení krajskou distribucí lipana ,úhoře (dle zaryb.plánu)

* Byl vznesen dotaz na míru Amura – v zákoně ani ve vyhlášce není,tudíž si

Člen MO myslel,že zákonnou míru nemá.Není tomu tak,jeho zákonná míra je uvedena v bližších podmínkách,jež jsou součástí povolenky k rybolovu.Zpracoval informaci k tomuto a vyvěsil do skříňky naší MO.

- Povodí Vltavy má záměr vyčistit řeku Lužnici nad jezem,o tomto nás budou informovat před zahájením prací

p.Duda – byly provedeny práce na klubovně (dlažba,schody,zavezení děr),ale nutno přihrnout skruže u studny,posekat a pohrabat trávu na pozemku

Úkol č.24/14 – přihrnout skruže u studny,zabezpečí p.Smolík do 30.6.2014,další práce na klubovně zabezpečí brig.referenti do 30.6.2014

pí.Smolíková – zaslala na kraj požadované dokumenty k proplacení nájmu za malou Tušť,zaslala peníze za čl.známky – v systému Lipan se zatím nezobrazily,po konzultaci s Jč.ÚS tam peníze došly a do systému budou vloženy(vzhledem k zaneprázdněnosti),jakmile to půjde.Další proplácení povolenek restituentovi je v řešení Jč.ÚS.

- podělila se o zkušenosti se systémem LIPAN,případné problémy řeší s administrátorem.

p.Smolík – zajistil pro RS povolení k vjezdu,potřebné pro výkon kontrolní činnosti – větší administrativa,byl tam 2x, tato povolení jsou nyní platná na 4 roky pro celou lokalitu Třeboňska.

- informoval o dosavadní kontrolní činnosti RS a o případech a způsobech řešení. . p.Klíma – zajistil doplnění spotřebního materiálu na vybavení klubovny(sklo)

- má přislíben sponzorský dar od firmy Sokolík pro děti na závody

Příští výborová schůze se uskuteční ve čtvrtek 26.6. 2014 v 19 hodin na klubovně.

Zapsal : Telařík Václav                                     Místopředseda organizace : Hrbek David