23.01.2015

27.01.2015 19:35

Zápis

ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu v Suchdole nad Lužnicí

konané 23.ledna 2015

Přítomni : Duda, Herzog,Hrbek,Klíma,Michalík,Smolík,Smolíková,Telařík

Omluveni : Čupita

 

Předseda MO pan Michalík přivítal všechny na prvním jednání výboru MO ČRS v r.2015.

ad.1.)p.Telařík – kontrola zápisu z minulé výborové schůze ,všechny úkoly splněny.

Zápis z minulé výborové schůze a program jednání byl schválen bez připomínek.

ad.2.)p.Michalík – předal námět,že v budoucnu k výběru sumářů postačí méně členů výboru než bylo letos,kdy ani všichni nebyli plně využiti.

–vápno předáno správcům na jednotlivé rybníky

- objekt areálu klubovny zabezpečen proti neoprávněnému vniknutí a na plot dal cedule upozorňující na tuto skutečnost.

- předal informace správcům klubovny ohledně požadavků na zapůjčení

- vznesl dotazy na jednotlivé členy výboru ohledně dopřesnění Zpávy o činnosti MO v r.2014(k brig.činnost,k činnost RS a ke stavu členské základny naší MO) – informace byly předány ihned jednotlivými členy výboru.

p.Duda - zakoupil křovinořez,vyúčtování předal pokladní společně s doklady k výrobku

(účet,záruční list),které budou u ní uloženy.Výbor rozhodl,že křovinořez bude mít u sebe p.Duda

Úkol č.1/15 – zaevidovat křovinořez do majetku MO - pí.Smolíková – do 20.2.2015

pí.Smolíková – informovala výbor o členské základně,o stavu a výdeji povolenek na r.2015 ,o finančním stavu na účtu MO,o odeslaných financích na „kraj“ a o provedených finančních transakcích

- zakoupila spotřební materiál nutný k provozu klubovny- zanesla do účetnictví

- zajistila poukázky k nákupu zboží pro oceněné na VČS u f.Rybářské potřeby v Suchdole n.L. – 8 poukázek (á 1000,- Kč)

- informační systém“LIPAN“ funguje pomalu a zdlouhavě,Všechny aplikace v tomto systému nejsou zatím funkční,pokud ano ,tak je využívá.

p.Smolík - informoval výbor ,že bude nutno obnovit a aktualizovat povolení k vjezdu pro členy RS pro výkon jejich pravomocí.

Úkol č.2/15 – obnovit a aktualizovat povolení k vjezdu pro členy RS – p.Smolík – do 28.2.2015

p.Klíma – podrobně informoval o výběru sumářů organizovaném 10.1.2015,seznámil výbor se statistikou úlovků v r. 2014 členů naší organizace(viz.příloha č.1)

- oslovil jej p.Schandl P.,že by se chtěl podílet na činnosti MO ČRS, jako přispívající člen.Po diskusi výbor jednohlasně schválil jeho přijetí za přispívajícího člena.

p. Michalík – navrhl zvážit další využití rybníka „Dudů“ – vzhledem k výtěžnosti.Po diskusi se výbor usnesl, že tento rybník budeme v r.2015 využívat,určil nového správce tohoto rybníka p.Hrbka

Úkol č.3/15 - informovat o stavu tohoto rybníka - p.Hrbek do 20.2.2015

p.Telařík – předložil výboru ke schválení jednotlivé materiály k VČS, tyto byly po diskusi jednohlasně schváleny.Delegát na úz.konferenci ČRS bude navrhnut p.Telařík(náhradník p.Šuster )s právem hlasovat za naší MO+ jeden člen naší MO.Předsedové komisí mandátová(p.Smolík),volební

(p.Kouba),návrhová(p.Hrbek).Tito navrhnou doplnění komisí o 2 členy( každý).VČS bude řídit p.Telařík,ozvučení sálu zabezpečí p.Šuster.Odměny oceněným předá předseda MO,delegát z ÚS ČRS a starosta města.Výbor se sejde 14.2.2015 v 9.30 hod.na místě konání VČS.

- předal došlou poštu – dle kompetencí

Závěrem zasedání výboru,po diskusi,se výbor jednohlasně usnesl na trvalé uctění památky zesnulého předsedy a pověřil p.Dudu jeho realizací .

 

Příští výborová schůze se uskuteční v pátek 20.2. 2015 v 18 hodin na klubovně.

 

 

Zapsal : Telařík Václav                     Předseda organizace : Michalík Ladislav