22.12.2015

26.12.2015 09:52

Zápis

ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu,z.s.,v Suchdole nad Lužnicí konané 22.prosince 2015

Přítomni : Duda,Herzog,Hrbek,Klíma,Michalík,Smolík,Smolíková,Telařík

Omluveni : Paďourek

DK : Šuster

Předseda MO pan Michalík přivítal všechny na posledním jednání výboru MO ČRS v r.2015.

ad.1.)p.Telařík – kontrola zápisu z minulé výborové schůze,všechny úkoly splněny.

Zápis z minulé výborové schůze byl schválen bez připomínek.Program jednání byl schválen.

ad.2.)p.Michalík – došlá pošta - byla předána dle kompetencí jednotlivým členům výboru

- seznámil a rozebral zápisy č.9,10/2015 ze sasedání JčÚV JčÚS ČRS – Nová pravidla pro přijímání“Bližších podmínek rybolovu“(BPR),termín územní konference je stanoven po novu na červen 2016.Návrhy na změnu BPR projednají MO na svých VČS a náměty zašlou do dubna na JčÚS ČRS.Informace z jednání Rady ČRS k přípravě akce„První povolenka zdarma“ - pro děti do 15 let a o možnosti těchto dětí získání 50% slevy na zakoupení knihy „Rybářství a rybolov“ případně 50% slevu na předplatné časopisu „Rybářství“.

- informoval o stavu a opravě rybníka „Janochů“,kdy tento prosakoval.Oprava byla provedena společně s majitelem rybníka,se správcem rybníka a hospodářem,rybník je na vodě.

p. Herzog - požádal o uvolnění z práce výboru MO ČRS z osobních důvodů,jako člen RS bude nadále pracovat.Výbor po diskusi konstatoval,že jeho žádosti vyhoví. Pro:7,zdržel se 1,proti 0

Jednatel poděkoval panu Herzogovi za jeho dosavadní práci ve výboru MO na pozici brig.referntra.

p.Duda - informoval o stavu plnění brigádnické povinnosti členů MO,Zabezpečí ještě pořezání dřeva na klubovně a jeho uložení.

p.Hrbek – Internetové stránky jsou aktualizovány.

- DRK probíhá – 15 dětí,náročné na kázeň,společně s p.Klímou zajišťují schůzky

- „Dudů“ rybník málo vody,prosakovala výpusť,opravil ji.Dále zde zjistil přítomnost rybožravých predátorů(vydra,volavky).

pí.Smolíková – informovala o stavu financí a o inventůře, která u ní byla provedena komisí MO

p.Smolík – informoval o činnosti RS a předal jednateli podklady pro zpracování zprávy na VČS

p.Šuster – informoval o stavu opravy PC – finančně by byla náročná,navrhuje PC vyřadit.

Výbor jeho návrh přijal PC bude komisionálně vyřazen,společně s materiálem navrženým na vyřazení inventůrní komisí.Vyřazení materiálu provede komise ve složení: p.Hrbek,Michalík,Klíma.

Úkol č.36/15 :Vyřadit materiál dle schváleného seznamu,udělat zápis, do 1.3.2016 p.Hrbek

- předložil výboru konkrétní návrh na zabezpečení oválu před rybožravými predátory ohradníkem.Finančně do 5 tis.Kč,instalace na jaře 2016. Výbor souhlasil pro : 8,proti 0, zdržel se 0

Úkol č. 37/15 : Zakoupit materiál(maximálně do částky 5 tis.Kč) a zabezpečit ovál,instalovat – do duben 2016 p.Šuster

p.Klíma – krmení zakoupeno,rozvezeno ke správcům rybníků.V diskusi navrhnul výboru předseda MO,kupovat krmení i v budoucnu u stávajícího dodavatele(p.Šimánek F.),vzhledem k dobré ceně a spolupráci. Návrh p.Michalíka byl schválen : pro 8 ,proti 0,zdržel se 0

- předložil výboru ke schválení zápis o provedené inventůře a s návrhem na opatření (seznam materiálu na zrušení). Schváleno pro : 8 ,proti 0, zdržel se 0 – viz.úkol č-36/15

- bude nutno odborně vyčistit a revidovat komín na klubovně

Úkol č.38/15 – zajistit revizi a vyčištění spalinových cest na klubovně – do 1.3.3016 p.Michalík

p.Telařík – navrhnul projednat seznam členů MO,jež budou oceněni na VČS(viz.příloha č.1)

Seznam byl projednán,doplněn a schválen. Pro 8,proti 0, zdržel se 0

Úkol č.39/15 –napsat a odeslat návrhy k ocenění členů MO na Jč.ÚS ČRS do 15.1.2016,p.Telařík

-Výběr povolenek stanovil na sobotu 9.ledna 2016 od 10 – 12 hodin v restauraci „U Pávků“,účast pokladní,brig.referenta,hospodáře a jednatele povinná,budou vydávány pozvánky na VČS jež se uskuteční 20.2.2016, sobota, od 10 hodin v restauraci „U Pávků“

Úkol č.40/15 -zajistit pozvánky na VČS,tyto vydat 9.1.2016 členům MO do 9.1.2016 p.Telařík

Příští výborová schůze se uskuteční v pátek 15.1. 2016 v 17 hodin na klubovně .

 

Zapsal : Telařík Václav                Předseda organizace : Michalík Ladislav