20.06.2015

16.07.2015 20:13

Zápis

ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu,z.s.,v Suchdole nad Lužnicí

konané 20.června 2015

Přítomni : Hrbek,Klíma,Michalík,Smolík,Smolíková,Telařík

DK : Šuster

 

Předseda MO pan Michalík přivítal všechny na jednání výboru MO ČRS .

ad.1.)p.Telařík – kontrola zápisu z minulé výborové schůze ,trvá úkol č.27/2015.

Zápis z minulé výborové schůze a program jednání byl schválen bez připomínek.

ad.2.)p.Michalík – poděkoval všem za organizaci DRZ,ohlasy na tuto akci jsou dobré,velmi kvitoval

přistavení mobilního WC

- rozebral a informoval všechny s elektronicky zaslaným Zápisem č.5/2015 Jč.ÚV JčÚS ČRS

p.Smolík - informoval o činnosti RS,pochůzkách a o nedostatcích zjišťovaných při výkonu kontrolní činnosti.Členy RS informuje o případných požadavcích na vedení zápisů rybářské stráže do povolenek k rybolovu.Podrobně informoval výbor o stavu.

- nákup oblečení bude organizovat společně se všemi členy RS .

p.Hrbek - internetové stránky jsou pravidelně aktualizovány

pí.Smolíková – podrobně informovala výbor o stavu financí,proběhlých platbách

- na DRZ bylo získáno od sponzorů a města celkem 11 500,- Kč. . - PC nefunkční,zjistí cenu za opravu a bude-li to cenově nevýhodné musí se koupit nový,vzhledem k tomu,že k výdeji povolenek využíváme systém LIPAN.Výbor jednohlasně schválil nákup nového PC – v případě jeho neopravitelnosti,či drahé opravy.Stanovil max.cenu na nákup PC do 10 000,-Kč.

Úkol č.28/15 – zjistit cenu opravy PC a v případě neopravitelnosti či finančně náročné opravy koupit nový PC do částky 10 000,-Kč - p.Šuster do 15.7.2015

p.Šuster - provedl postřik plevele kolem plotu u klubovny

p.Klíma - informoval o stavu rybníků,jak ryba prospívá dobře včetně odchované štiky.Úhyn ryb znovu nezjištěn,budeme-li posílat vodu na rozbor,je to za úplatu a zatím není důvod dělat rozbor.

- má přihlášku za člena naší MO p.R.S. Po diskuzi výbor hlasoval o jeho přijetí s výsledkem : Pro : 0, proti : 6 , Zdržel se : 0 .Pan R.S. Nebyl schválen za člena naší MO.

Úkol č.29/15 –informovat p.R.S. o jeho nepřijetí do naší MO -p.Klíma,pí.Smolíková do 20.7.2015

p.Telařík – poděkoval všem,jež se podíleli na organizaci DRZ a provedl podrobný rozbor viz.příloha č.1 a předal vyúčtování za nákup cen,pohárů a kytiček i občerstvení. . . - MO Třeboň provedla úklid Chrabčin – informace předána městu – p.Mgr.Kouba

- naše MO ,pokud chce vývěsní skříňku,musí napsat žádost na MěÚ a asi to bude za úplatu. Hlasování výboru Pro : 6 , proti : 0 , zdržel se : 0.

Úkol č.30/15 - napsat a zaslat žádost o vývěsní skříňku pro MO na MěÚ p.Telařík do 30.6.2015

- byly zřízeny nové podpisové vzory a razítka v bance

- na Jč.ÚS zaslány aktualizované kontakty na členy výboru

Předseda organizace p.Michalík všem poděkoval za práci a popřál pěknou dovolenou.

 

Příští výborová schůze se uskuteční v pátek 4.9. 2015 v 19 hodin na klubovně .

 

 

 

Zapsal : Telařík Václav                         Předseda organizace : Michalík Ladislav