17.10.2014

22.10.2014 18:25

Zápis

ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu v Suchdole nad Lužnicí

konané 17.října 2014

Přítomni : Duda,Herzog,Hrbek,Klíma,Michalík,Smolík,Smolíková,Telařík

DK : Čupita

Host : Kocina

Předseda MO pan Michalík přivítal všechny na jednání výboru MO ČRS .

ad.1.)p.Telařík – kontrola zápisu z minulé výborové schůze ,úkoly č.27,29,31/14 t rvají

Zápis z minulé výborové schůze a program dnešního jednání byl schválen bez připomínek.

ad.2.)p.Michalík – došlá pošta – předána členům výboru dle jejich kompetencí

- seznámil přítomné se zápisem z jednání územní konference JčÚS ze 7.10.2014

-prověrky hospodaření MO proběhnou 10.11.2014 od 15 hod.v Boršově n.Vlt..Za MO se zúčastní pí.Smolíková,p.Klíma,p.Smolík,p.Mgr.Kouba

Úkol č.33 – informovat o výsledku výbor na příštím jednání - pí.Smolíková,p.Klíma,Smolík.

ad.3.)p.Michalík – podrobně seznámil výbor se stavem rybníků,nakoupeno a rozvezeno krmení

- je nutno důsledně ze strany MO plnit podmínky nájmů jednotlivých rybníků .

Úkol č.34- prověřit stávající smlouvy a navrhnout výboru opatření -p.Telařík do 15.11.2014

- proběhlo nasazení krajskou distribucí na revíry Lužnice 10A,10B – ostroretka,tloušť,podoustev,pstruh duhový,kapr,štika – dle zarybňovacího plánu.

- upozornil,že na revíru Lužnice 10B je v 43. a 44.týdnu hájen kapr obecný

Úkol č.35-RS kontrolovat dodržování tohoto opatření,informovat výbor-p.Smolík do 13.11.2014

- zmínil plnění brigád,sám odbahnil sádku.Brig.referenti musí brigády zajistit personálně ,dle požadavků výboru.Dále je nezbytné zakoupit kalové čerpadlo a hadici do sádky.Po diskusi výbor nákup schválil a stanovil max.částku 2500,- Kč.Pro:8,proti:0,zdrž.:0

Úkolč.36- nákup kalového čerpadla a hadice za max.2500,-Kč – p.Duda do 30.10.2014

- pí.Smolíková – informovala o zaplacených fakturách,zálohách a vyúčtování spotřeby vody (+ 700,-), elektřiny ( + 5003,-).

- nepřišel výpis z účtu za září 2014 a je nutný – musí se řešit reklamací

Úkol č.37 – reklamovat u banky,informovat o stavu výbor - pí.Smolíková do 31.12.2014

- potíže se systémem LIPAN (evidence)– konzultovala s administrátorem systému

p. Klíma - je domluvena vývěsní skříňka pro naší MO – u Informačního střediska

Úkol č.38 – informovat p.Nešetřila,dát mu materiály na obnovení skříňky -p.Telařík 30.10.2014

p.Čupita - DK řešila 2 členy naší MO – odebrání povolenky RS(nepřítomnost u prutů ,neosvětlení místa lovu na revíru s 24 h.chytáním).Uloženo kárné opatření,informován p,ing.Kepr

p.Smolík – informoval o činnosti RS,je méně kontrolovaných osob při obchůzkách,rybáři neloví.

- tresty pro ty,jež jim byla odebrána RS povolenka,by měly mít přísnější,posílí se tím autorita RS,ovšem chápe,že toto je plně v kompetenci DK a nechce jejich ovlivňovat.

- požádal výbor o příspěvek RS na vybavení v r.2015.Po diskusi výbor souhlasil.Bude s tím počítáno v rozpočtu na rok 2015.

p.Hrbek - informoval o aktualizaci stránek MO,inzerce o ubytování je reciproční s inzerenty

- rozebral možnosti doplnění materiálu MO(křovinořez apod.)

p.Telařík - informoval výbor o jednání Územní konference Jč.ÚS –prosazoval znovuzavedení místních povolenek,na příští konferenci bude zpracován rozbor a důsledky zrušení těchto povolenek . Podařilo se naší MO prosadit svého delegáta na Sněm ČRS v Praze – p.Michalíka(viz.příloha č.1)

-seznámil se zápisem č.8/2014 ze zasedání JčÚV JčÚS ČRS -ceny povolenek v r.2015 zůstanou stejné jako v roce 2014

- dětský rybářský kroužek zahájí činnost 20.10.2014 v 15.30 hod. na klubovně . - nutno stanovit inventůrní komisi a provést inventůru se zápisem a návrhy na případ- né opatření.Navrhl :předseda:Mgr.Kouba,členové: Duda,Klíma.Pro:8,proti:0,zdrž.:0. Schváleno

Úkol.39 – provést inventúru cenin,financí a materiálu k 31.12.2014,zpracovat zápis a informovat o výsledcích výbor - p.Mgr.Kouba do 30.1.2015

Příští výborová schůze se uskuteční ve čtvrtek 13. 11. 2014 v 18 hodin na klubovně.

 

Zapsal : Telařík Václav                                  Předseda organizace : Michalík Ladislav