17.05.2013

22.05.2013 18:57

Zápis

ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu v Suchdole nad Lužnicí

konané 17.května 2013

 

Přítomni : Křivánek.,Michalík,Smolíková,Herzog,Hrbek,Telařík,Duda,Smolík,Šuster,

DK : Čupita,Kubát

Host : Klíma P.(člen naší MO)

 

Předseda MO přivítal všechny na jednání výboru MO ČRS

ad.1.)p.Telařík –kontrola zápisu z minulé výborové schůze trvají úkoly č.46 – trvá část-(odstranit jím uměle vybudované stavby)termín prodloužen do 31.8.2013

Zápis z minulé výborové schůze byl schválen bez připomínek.

ad.2.) p. Křivánek - došlá pošta – byla předána členům výboru MO dle jejich kompetencí

-seznámil přítomné se zápisem č.3,4/2013 ze zasedání JčÚV JčÚS ČRS – návrh na úpravu počtu druhů vydávaných povolenek(snížení počtu druhů povolenek)-zrušení místních povolenek – výbor projednal návrh a se zrušením místních povolenek zásadně NESOUHLASÍ.

Úkol č.15 : Zaslat NESOUHLASNÉ stanovisko na ČRS JčÚS p.Telařík do 30.6.2013

-projednání přípomínek MO ČRS Suchdol n.L. Z VČS postoupeno k projednání v hospodářském výboru(míra štiky) a požádána MO Třeboň o stanovisko.(pouze evidenční rozdělení revíru Lužnice 10B na podrevíry).Stanovisko MO Třeboň k rozdělení revíru 10B je souhlasné,ovšem takto návrh nebyl zaslán.Rozdělení revíru nebylo požadováno,požadavek byl na evidenční rozdělení na podrevíry,aby byl přehled o nasazování a výtěžnosti ryb na pískovnách v Tušti.

-projednání dotazníku zaslaného z JčÚV – body 2,3,4,9,10 stanovisko souhlasné body a body 1,5,6,7,8 – stanovisko nesouhlasné,výbor pověřil jednatele k odeslání tohoto stanoviska

Úkol č.16 : Zaslat na JčÚV ČRS vyplněný dotazník a zdůraznění,že MO nepřipomínkovala rozdělení revíru Lužnice 10B,ale přehlednost o nasazování pískoven v Tušti, p.Te1ařík 14.6.2013

ad.3.)p.Michalík – proběhlo nasazení ryb do našich rybníků v nájmu a na Halámky,řeku a pískovny v Tušti(kapr,candát,Š-0,lipan).Navrhl -pokud bude,nákup násady lína – schváleno.Dále se vyjádřil k úhynu ryb na pískovnách-konzultováno se st.rybáři a Třeboní.Příčinou byla zřejmě extrémě dlouhá zima a počasí.Provedení rozboru uhynulých ryb,vzhledem k finanční náročnosti,nedoporučuje.

pí.Smolíková – faktury za násadu zaplaceny,do PC je nutno nainstalovat antivirový program a informovala o problémech při výdeji povolenek členům naší MO.

Úkol č.17 – instalovat antivirový program dle legálních podmínek do PC – p.Hrbek do 15.6.2013

Úkol č.18 – stanovit úřední hodiny na klubovně v dalších měsících a to 1 x měsíčně,tyto dodržo-. vat.Nebude-li moci výdejce,zastoupí ji, po dohodě, člen výboru – do 31.5.2013 pí.Smolíková

p.Smolík – zabezpečil povolení vjezdu pro členy RS ,pro výkonu kontrolní činnosti

p.Herzog – informoval o brigádnické činnosti na klubovně(sečení,bílení,nátěry,probírka apod.)

p.Duda – proveden úklid na pískovnách v Tušti –15pytlů odpadu + pneu – město odvezlo,zatím není instalována volná cedule ryb.revíru u kempu „Paris“ ,MO ČRS Třeboň cedule stále nedodala

Úkol č.19 – zajistit instalaci cedulí, u kempu Paris a na Tušťské pískovně – p.Duda do 30.6.2013

p.Telařík – organizace dětských závodů,sraz v 6 hod. 25.5.2013 v Hrdlořezích,ceny a poháry-nakoupeny,občerstvení – pí.Smolíková,rozhodčí – RS.Stoly,čísla,kytice na hrob – p.Křivánek,lavice-p.Čupita.Pozváni zástupci města(starosta,místostarosta) a sponzoři(p.Máčala,Košumberský,Hanus)

Úkol č.20 – organizace průběhu dětských rybářských závodů – p.Telařík – 25.5.2013

p.Křivánek - info o stavu na Halámkách,zCHKO se dotazovali na WC pro rybáře-p.Čupita daruje(bezúplatně) naší MO chemické WC(umístí se do boudy,klíč bude k dispozici rybářům)

Úkol č.21 – instalace WC a umístění klíče na přístupném místě – p.Křivánek do 30.6.201

-info z KÚ -pískovna v Tušti -malá: ČRS nemá nájemní smlouvu s majoritním vlastníkem pozemků,pokud tato nebude,nemůže tato být revírem.Naše MO se přihlásila do výběrového řízení a toto vyhrála.O konkrétních podmínkách smlouvy a jejím podpisem výbor pověřil předsedu a jednatele.

Úkol č.22 – informovat o stavu výbor - p.Křivánek,Telařík do 13.6.2013

Příští výborová schůze se uskuteční ve čtvrtek 13.6.2013 v 19 hodin na klubovně.

 

Zapsal : Telařík Václav                                                                         Předseda organizace : Křivánek Jan