16.04.2015

01.05.2015 08:43

Zápis

ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu,z.s.,v Suchdole nad Lužnicí

konané 16.dubna 2015

Přítomni : Duda,Hrbek,Klíma,Michalík,Smolíková,Telařík

Omluveni : Čupita,Paďourek

DK : Šuster

Předseda MO pan Michalík přivítal všechny na jednání výboru MO ČRS .

ad.1.)p.Telařík – kontrola zápisu z minulé výborové schůze ,trvá úkol č.7,11/2015.

Zápis z minulé výborové schůze a program jednání byl schválen bez připomínek.

ad.2.)p.Michalík – předal došlou poštu dle kompetencí

- seznámil výbor se Zápisem č.3/2015 ze zasedání JčÚV JčÚS ČRS

- zaplatil popelnice na r.2015 za MO na MěÚ a vyzvedl dotaci od města Suchdol nad Lužnicí na Dětský rybářský kroužek – 9 tis.Kč - předal pokladní,jež částku zanesla do příjmů

- má sponzora z řad rybářů – p. Šerhakl.Poskytne-li nějaký dar,předá jej pokladní.

- na pískovny v Tušti byl teď na jaře vysazen kapr celkem 20q– revír hájen nebyl.

- místo občerstvení na VČS byl za částku 5 tis.Kč.objednán kapr a ihned vysazen do revíru pískoven v Tušti

p.Klíma - spolupracuje ve své nové funkci s bývalým hospodářem,nyní předsedou p.Michalíkem,který mu předává zkušenosti.Potvrdil předešlé vyjádření k nasazování.Navíc rozvezl krmení jednotlivým správcům našich rybníků.

- „ovál“ je vyčištěn a kompletně připraven k nasazení štičky,která bude vysazena až bude připravena k expedici od Rybářství N.Hrady,počítá během 14 dnů.P.Hrbek udělal nové náplavky.

- vyrobil a nainstaloval na pískovnách candátí hnízda společně s upozorněním,aby je tam rybáři ponechali,aby se mohl candát vytřít.

- ustanovení od KÚ zatím nemá,vzhledem k dovolené osoby ,jež má toto na starosti

- potřebuje zorganizovat brigádu na rybník v Hrdlořezích -navezení kamene a srovnat terén u výpustě,ale neví majitele pozemku

Úkol č.19/15 projednat terénní úpravy s obcí,informovat ryb.hospodáře p.Telařík do 25.4.2015

Úkol č.20/15 - provést terénní úpravy u rybníka v Hrdlořezích ve spolupráci s brigádnickými referenty p.Klíma do 20.5.2015

p.Duda - brigádnicky byl proveden úklid břehů pískoven v Tušti – sezbíráno 8 pytlů odpadků a po domluvě s městem tyto byly odvezeny a ekologicky zlikvidovány.Odpadků je méně.

pí.Smolíková – daňové přiznání bylo podáno,doplněny dokumenty na FÚ dle jejich požadavků,faktury za násadu zaplaceny,zaplacen I-net,vypsala dle požadavku jednu převodku do Č.V.

- dle informací FÚ by měla naše MO případně vydělané peníze investovat do činnosti MO např.nákup vybavení apod.Po diskusi ve výboru byl zadán úkol pokladní.

Úkol č.21/15 – předložit výboru rozbor hospodaření MO do 1.5.2015 s návrhem, kolik financí může naše MO ještě investovat na nákup vybavení – pí.Smolíková do 8.5.2015

p.Hrbek -navrhl dle fin. možností doplnit nářadí naklubovnu(šroubováky,klíče,kleště,lopaty apod.)

- I-netové stránky jsou aktualizovány

- noví zájemci o výkon funkce Ryb.stráže budou dělat zkoušky 24.4.2015

p.Michalík - nutno vystříkat Rondapem oplocení klubovny

Úkol č.22/15 – vystříkat oplocení klubovny Rondapem – p.Šuster do 31.5.2015

p.Telařík - Dětské ryb.závody budou v Hrdlořezích dne 6.6.2015,ceny+ poháry zajistí a kon-krétní úkoly budou projednány na příštím výboru.Chce po domluvě s městem instalovat WC.

- zabezpečoval úklid břehů pískovny Chrabčiny – MěÚ dostal podnět.Úklid zajistí do měsíce MO Třeboň,třebaže původci odpadků nejsou zjevně rybáři.V tomto duchu by jednal s MěÚ.

Úkol č.23/15 – projednat výše uvedené-WC,pořádek- se zástupcem MěÚ p.Telařík do 7.5.2015

- provedl fyzickou výměnu razítek MO oproti podpisu.Staré budou zrušeny.

- poděkoval pí.Smolíkové za přípravu a průběh uctění památky p.Křivánka

Příští výborová schůze se uskuteční v pátek 8.4. 2015 v 19 hodin na klubovně.

 

Zapsal : Telařík Václav                             Předseda organizace : Michalík Ladislav