16.02.2013

18.02.2013 17:13

 Zápis

ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu v Suchdole nad Lužnicí

konané 16.února 2013

 

Přítomni   : Křivánek J.,Michalík L.,Duda F.,J.,Smolíková J., Telařík V,Smolík Z.  

DK           : Paďourek J.

Omluveni: Herzog M.,Hrbek D.,Šuster J.,Čupita,Kubát L.(za DK),

              

         Předseda  MO přivítal všechny  na jednání  výboru MO ČRS

ad.1.)p.Telařík –kontrola zápisu z minulé výborové schůze  trvají úkoly č.46 – trvá část-(odstranit jím uměle vybudované stavby)a č.53(předložení ke schválení kooptaci výboru a DK na VČS)

     Zápis z minulé výborové schůze byl schválen  bez připomínek.

ad.2.) p. Křivánek  - došlá pošta –  byla předána členům výboru MO dle jejich kompetencí

                                  - seznámil přítomné se zápisem č,1/2013 ze zasedání JčÚV JčÚS ČRS –vznik nové MO ČRS Č.Budějovice 3

                                  -  požádal pokladní o vyčíslení částky pro nákup ryb na jaře do Halámek

Úkol č.4 – informovat výbor o finanční situaci na Halámkách  do 8.3.2013  pí.Smolíková 

                                  - požádal brig.referenty o zajištění instalace volné informační cedule do kempu u p.Školky- souhlasí s umístěním.

Úkol č.5 – instalace volné informační cedule v kempu Paris –  do 1.června 2013 – p.Duda,Herzog

p.Telařík – předložil výboru ke schválení dokumenty na VČS : program,složení komisí,kooptace člena výboru a DK,zprávu o činnosti výboru v r.2012,zprávu o hospodaření za r.2012 a návrh rozpočtu na r.2013,seznam oceněných rybářů,návrh delegátů na územní konferenci – dokumenty byly jednohlasně schváleny (pro – 6,proti 0,zdrž. – 0)

                           - informoval výbor o organizaci VČS,stanovil úkoly pro jednotlivé členy výboru při VČS – viz.příloha č.1  VČS se uskuteční 23.2.2013 v Restauraci „U Pávků“ od 10 .00 hodin.  Výbor se sejde před  VČS v 9.15 hodin „U Pávků“.Pozváni byli všichni členové MO,zástupce města,je delegován za ÚV ÚS ČRS p.Ing.Koranda.Členům naší MO byly předány pozvánky,info v SZ,vyvěšení v Suchdole n.L.,vyhlášení v městském rozhlase.

                           - naše MO byla pozvána na VČS v Třeboni – bohužel pro zaneprázdněnost všech členů výboru se z účasti omluvíme

                           - k úkolu č.1 – kontaktoval Probační a mediační službu,kde se dozvěděl,že náklady na vymáhání škody při vloupání do klubovny( 2390,- kč),by několikanásobně přesahovaly tuto částku v občansko právním řízení.Doporučil výboru,aby vzhledem k nákladům,nebylo zahájeno občansko právní řízení.  Pro  - 6, proti – 0,zdrž. – 0  schváleno,že občansko právní vymáhání nebude iniciováno

p.Michalík – rybníky jsou vyvápněny a připraveny na jarní nasazení

                     - školení nových členů proběhne  9.3.2013 ve 13 hodin na klubovně

Úkol č.6 – pozvat přihlášené zájemce o vstup do ČRS – do 23.2.2013 – p.Telařík

pí.Smolíková – informovala o stavu financí,výdeji povolenek a o zaslání údajů na ÚV ČRS v Boršově n.Vlt. týkajících se brigádnické činnosti naší MO.

p.Křivánek -  informoval o společné schůzce naší MO a orgánů státní správy,jež proběhla 24.ledna 2013 a o jejich výsledku.Je domluvena schůzka se zástupcem CHKO Třeboňsko,se kterým bude řešen tok  řeky Lužnice od „Šulců mlýna“ po Suchdol n.L. s případnými opatřeními ke zlepšení možnosti rybolovu v tomto úseku

 

VČS se uskuteční 23.2.2013 v Restauraci „U Pávků“ od 10 .00 hodin,členové výboru se sejdou v 9.15 hodin

Příští výborová schůze se uskuteční  v pátek   8. 3 .2013  v 18 hodin na klubovně.

   

          

 

Zapsal  :  Telařík Václav                                                Předseda organizace  :  Křivánek  Jan