15.01.2016

21.01.2016 17:54

Zápis

ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu,z.s.,v Suchdole nad Lužnicí konané 15.ledna 2016

 

Přítomni : Klíma,Michalík,Smolíková,Telařík

Omluveni : Duda,Hrbek,Smolík

Host : Mgr.Kouba

 

 

Předseda MO pan Michalík přivítal všechny na prvním jednání výboru MO ČRS v r. 2016.

ad.1.)p.Telařík – kontrola zápisu z minulé výborové schůze,trvají úkoly 36,37,38,39/15.

Zápis z minulé výborové schůze byl schválen bez připomínek.Program jednání byl schválen.

ad.2.)p.Michalík – došlá pošta – nebyla

-poděkoval všem za organizaci a účast na výběru sumářů za r.2015

- informoval výbor,že vzhledem k termínu byl pověřen zpracováním žádosti o dotaci z KÚ p.Mgr.Kouba na práci z mládeží do 30 tis..Dotace má činit až 80 % .

p.Telařík - rozebral podrobně přípravu VČS,jež se uskuteční 20.2.2016.Po diskusi bylo výborem schváleno zabezpečení jednotlivých úkolů :

p.Šuster - ozvučení sálu,schválen program VČS : schůzi bude řídit jednatel,zpávu o činnosti přednese předseda,zpráva o hospodaření – pokladní,zpráva DK -její předseda,předání ocenění – předseda + hosté, předsedové komisí: mandátová-p.Smolík,volební-p.Hrbek,návrhová-p.Duda – přednesou své zprávy VČS,jednotlivé komise budou doplněny na místě vždy dvěma členy MO.Změny v bližších podmínkách rybolovu na r.2016 přednese ryb.hospodář,rozbor dokumentů zaslaných ÚS ČRS – předseda,delegát na sněm ČRS – p.Michalík,delegát na územní konferenci – p.Klíma,náhradník p.Šuster + 1 člen MO – p.Hrbek.

Výbor se sejde 20.2.2016 v 9.30 hodin na místě konání.

Úkol č.1/16 -předložit výboru všechny dokumenty na VČS ke schválení p.Telařík 12.2.2016

Úkol č.2/16 Vyhodnocení průběhu VČS p.Michalík do 31.3.2016

pí.Smolíková – rozbor rozpočtu na r.2016 – podrobně bylo výborem diskutováno po jednotlivých položkách.Výbor stanovil,že rozpočet musí být vyrovnaný.

Úkol č.3/16–zapracovat všechny připomínky do rozpočtu,tento předložit jako vyrovnaný výboru ke schválení pí.Smolíková do 12.2.2016

p.Mgr.Kouba – informoval výbor o dotačních programech a se stavem jeho podání.Byla zpracována a podána žádost na materiál potřebný pro schůzky DRK(židle,stoly) ve výši 29 150,-korun kdy MO by hradila 5830,-korun,zbytek by se hradil z dotace.

p.Klíma - předal jednateli podklady pro zpracování zprávy z hlediska rybničního hospodáře. Informoval výbor s rozborem výběru sumářů 9.1.16´ včetně podrobného rozboru úlovků našich členů. . - nastavil otázky využívání majetku MO,klubovny,obnovy výbavy a zařízení klubovny v budoucnu s využitím dotačních programů a hospodaření na našich revírech.Vzhledem k času a nepřítomnosti všech členů výboru a DK,budou tyto otázky projednány na některém z příštích jednání výborů.

Úkol č.4/16 předložit tyto otázky k projednání výboru p.Klíma do 30.4.2016

 

 

 

Příští výborová schůze se uskuteční v pátek 12.2. 2016 v 17 hodin na klubovně .

 

 

 

Zapsal : Telařík Václav              Předseda organizace : Michalík Ladislav