13.11.2014

24.11.2014 18:33

Zápis

ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu v Suchdole nad Lužnicí

konané 13.listopadu 2014

Přítomni : Duda,Klíma,Michalík,Smolík,Smolíková,Telařík

Omluveni : Hrbek

DK : Paďourek,Šuster

 

Předseda MO pan Michalík přivítal všechny na jednání výboru MO ČRS .

ad.1.)p.Telařík – kontrola zápisu z minulé výborové schůze ,úkol č.39/14 trvá

Zápis z minulé výborové schůze a program dnešního jednání byl schválen bez připomínek.

ad.2.)p.Michalík – došlá pošta – předána členům výboru dle jejich kompetencí - - seznámil přítomné se zápisem č.9/2014 ze zasedání JčÚV JčÚS ČRS – Lužnice 10B- s vlastníkem pozemků pískovny Tušť(velká) uzavřena smlouva na dalších 5 let

- proběhlo dosazení kapra v Tušti krajskou distribucí - ryba okolo 0,8 – 1 kg

- informoval o výsledku a průběhu lovení našich rybníků – 15 q kapr,40 kg bílá ryba

a dále rozebral efektivnost výtěžnosti jednotlivých rybníků,kdy rybník ve Dvorech vykazuje velmi špatnou výtěžnost.(vydra,kvalita vody,pytláci)Navrhl zvážit najímat tento rybník.Výbor se usnesl,že v r.2015 budeme tento rybník využívat a po lovení v r.2015 se vyhodnotí stav a přijmou se opatření. . - zmínil stav na pískovnách v Tušti,uklid a úpravy břehů těchto pískoven

- bude nutno zazimovat klubovnu – vypustit a zastavit vodu,zasolit

Úkol č.40 – zazimovat klubovnu – dle počasí,než přijdou mrazy – p.Smolík do 30.11.2014

p.Duda - informoval o stavu prací a brigád členů MO.Rybník Janochů – práce na něm jsou hotovy ,navrhl jako správce tohoto rybníka p.Hadače.Výbor toto vzal na vědomí a jednohlasně souhlasíl.

pí.Smolíková – informovala o výsledku a průběhu prověrek – vše souhlasí,podrobnosti byly upřesněny na místě a vše bylo sladěno též v IS Lipan

- předložila výboru návrh hrubého rozpočtu na r.2015 a úřední hodiny v r.2015

Úkol č.41 – předložit návrhy na doplnění do rozpočtu na r. 2015 – všichni čl.výboru – 29.12.2014

- informovala o stavu nového účtu,stávající byl 20.10.2014 zrušen,čeká se na převod

p.Smolík - informoval o prověrkách a stavu RS – naše RS má v současnosti 6 členů,p.Krása ukončil svou činnost.Zatím nemá zájemce o činnost v RS.Členové RS stačí v současnosti kontrovat naše revíry,nebylo zjištěno závažnější porušování bližších podmínek výkonu rybářského práva

p.Paďourek - DK zatím nešetřila nové přestupky našich členů

p.Klíma – informoval o průběhu a výsledku prověrek,kdy materiály zpracovával společně s bývalým hospodářem.Byl dosazen ještě kapr do pískoven v Tušti.

- vytvořil vývěsní skříňku pro rybáře,jež nám byla dána k dispozici u školy. Bude ji aktualizovat do doby, až to opět umožní zdravotní stav p.Nešetřilovi.

p.Telařík - dětský rybářský kroužek zahájil činnost již v říjnu – 5 dětí

- 25.10.2014 byl proveden úklid břehů Tuštských pískoven – velká 4 pytle a malá 7 pytlů odpadu.Odpad byl po dohovoru ekologicky zlikvidován městem Suchdol n.L.

- výběr povolenek proběhne 10.ledna od 10 – 12 hodin v restauraci „U PÁVKŮ“

-VČS proběhne 14.února 2014 v 10 hodin tamtéž.Sál je na obě akce zabezpečen.

- zrekapituloval nájemní smlouvy uzavřené MO – rybník ve Dvorech zvážit jeho využívání v r.2015-dle doporučení předsedy MO.Je nutno dopřesnit způsob úhrady nájemného Tušťské malé pískovny.

Úkol č.42 – dopřesnit způsoby úhrady nájemného malé Tušťské pískovny s Jednatelem JčÚS ČRS a informovat o tomto výbor – p.Telařík do 31.12.2014

 

Příští výborová schůze se uskuteční v pondělí 29. 12. 2014 v 17 hodin na klubovně.

 

 

Zapsal : Telařík Václav         Předseda organizace : Michalík Ladislav