13.09.2013

21.09.2013 07:52

Zápis

ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu v Suchdole nad Lužnicí

konané 13.září 2013

 

Přítomni : Hrbek D.,Křivánek J.,Michalík L.,Smolíková J.,Telařík V.

Omluveni :Duda F.,Herzog M..,Smolík Z.,Šuster J.

DK : Čupita M.,Kubát L.(omluveni)

Host pozvaný : Klíma P.

Předseda MO přivítal všechny na jednání výboru MO ČRS po dovolených

ad.1.)p.Telařík – kontrola zápisu z minulé výborové schůze ,úkoly splněny.

Zápis z minulé výborové schůze a program dnešního jednání byl schválen bez připomínek.

ad.2.) p.Křivánek - došlá pošta – byla předána členům výboru MO dle jejich kompetencí

-seznámil přítomné se zápisem č.6,7/2013 ze zasedání JčÚV JčÚS ČRS a se stanoviskem hospodářského odboru k návhrům změn bližších podmínek na r.2014.Náš návrh na zvýšení míry štiky na 60 cm nebyl podpořen,pískovny 421042 hospodářský odbor navrhl rozdělit na

3(Majdalenská,Malá Tušť,Velká Tušť)

ad.3.) p.Křivánek – zástupci naší MO byli pozváni na společné jednání s JčÚV(p.Ing.Štěpán) a MO ČRS Třeboň.Výbor pověřil tímto jednáním p.Křivánka,Michalíka a Telaříka.Termín bude upřesněn - - podrobně informoval o stavu na Halámkách sever,břehy byly uklizeny a odpad odvezen k likvidaci

p.Klíma - má zabezpečenu brigádu na klubovně(usazení dlaždic) na 22.9.2013 a informoval o splněných naplánovaných pracech na Halámkách sever a na rybníce v Hrdlořezích.

Úkol č.26 – provést brigádu a informovat o tomto výbor p.Klíma do 4.10.2013

pí.Smolíková – informovala o hospodaření na Halámkách

- byl nakoupen nábytek na klubovnu do části určené pro ubytování,starý nábytek navrhla výboru vyřadit.Její návrh byl schválen jednohlasně a tento starý nábytek bude vyřazen z evidence a nový do ní zapsán,vyřazení bude provedeno při inventůře na konci roku.

Úkol č.27 - zapsat nový nábytek do evidence p. Hrbek do 4.10.2013

- navrhla připravit dokumenty na Halámky sever pro r.2014

Úkol č.28 – předložit návrhy dokumentů na Halámky pro r.2014 ke schválení výboru p.Hrbek do 31.12.2013

- informovala výbor o stavu pronájímání klubovny a o zkušenostech z této činnosti

p.Michalík – informoval výbor podrobně o stavu násady,rybníků a krmení na další období

- 23.9.2013 má pozvání na školení hospodářů v Nové Bystřici

Úkol č.29 – informovat o průběhu tohoto školení výbor p.Michalík do 4.10.2013

-lovení našich rybníků proběhne 19.10.2013,sraz u klubovny v 7.00 hod.,lidi a materiál má zajištěn.Byl dokoupen materiál potřebný k lovení(podběráky,násady).Ještě je nutno zajistit vozidlo k odvozu ryb.

Úkol č.30 – zajistit vozidlo na lovení pro odvoz ryb p.Křivánek do 19.10.2013.

- provedl údržbu rybníků v Hrdlořezích a zadal brigádnicky vysekání u oplocení na klubovně panu Kreglovi – splnil.

p.Telařík – činnost zahájí v říjnu Dětský rybářský kroužek,bude-li zájem.Požádal ostatní o pomoc při vedení,neboť p.Kubát(2.vedoucí)pracuje Praze.Pomoc při vedení kroužku přislíbil p.Hrbek

Úkol č.31 – informovat veřejnost o ryb.kroužku p.Telařík do 4.10.2013

- informoval o možnosti nákupu kalendářů na r.2014 –MO nebude nakupovat

- přednesl doklad p.Herzoga(brig.ref. )o provedených pracech na klubovně

Úkol č.32 – dát na vědomí JčÚV – sekretariát p. Telařík do 20.9.2013

p.Křivánek – bazén se sloví po lovení rybníků

- navrhl krmit na rybnících do konce září – výbor jednohlasně souhlasil

- informoval o nutnosti provedení dílčích prací na klubovně ještě před zimou(prořezání keřů a živého plotu,stromů a větví,úprava terénu)

 

Příští výborová schůze se uskuteční v pátek 4.10.2013 v 18 hodin na klubovně.

 

Zapsal : Telařík Václav                                       Předseda organizace : Křivánek Jan