13.06.2013

18.06.2013 16:00

 Zápis

ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu v Suchdole nad Lužnicí

konané  13.června 2013

 

Přítomni           : Křivánek J.,Michalík L.,Telařík V.,,Šuster J.,Hrbek D.  

DK                    :  Paďourek J.

Omluveni          : Smolíková J.,Smolík Z.,Duda F.´,Herzog M.´

Host  pozvaný   : Klíma P.,Mikeš J.(členové naší MO)

Člen MO         :  Mlnařík       

          

                   Předseda  MO přivítal všechny  na jednání  výboru MO ČRS

ad.1.)p.Telařík –kontrola zápisu z minulé výborové schůze  trvají úkoly č.46 – trvá část-(odstranit jím uměle vybudované stavby)termín prodloužen do 31.8.2013 a č.17,21.

        Zápis z minulé výborové schůze byl schválen  bez připomínek.

ad.2.) p. Telařík  - došlá pošta –  byla předána členům výboru MO dle jejich kompetencí

                         -seznámil přítomné se zápisem č.5/2013 ze zasedání JčÚV JčÚS ČRS

ad.3.) p.Mlnařík  - vrátil doklad člena výboru opravňující jej ke kontrole na Halámkách sever a dotazoval se zda-li má výbor zájem o řešení problémů u vody.

 Odpověď:   p.Křivánek -  odpověděl,že samozřejmě ano,ale nebude tyto problémy řešit on p.Mlnařík,který sám problémy u vody vytváří ,jak na Lužnici 10B tak na Halámkách sever.Výbor to má zajištěno.

           p.Mlnařík – dotaz – nemůže-li si  splnit svou brigádnickou povinnost na Halámkách                     

           p.Telařík – v minulosti,a to byl ještě ve výboru p.Mlnařík,se toto řešilo.Brigádnickou povinnost si každý člen může splnit ,ale ne na Halámkách.Tam to zajišťuje výbor sám a z řad  rybářů,jež tam chytají nebo budou chytat.

          p.Mlnařík  - oznámil výboru,že si pronajal pozemek u Halámské pískovny a koupil boudu,kterou  naše MO v minulosti využívala.

          p.Telařík – MO měla v minulosti dohodu o využívání této boudy pro zázemí zde chytajících rybářů.To  že si p.Mlnařík ,koupil boudu a pronajal pozemek pod boudou pro své soukromé účely o něčem svědčí.

                             Výbor toto vzal na vědomí.

          p.Michalík – zaslal na kraj požadované dokumenty o výskytu vydry na Suchdolsku

                              - informoval o povodních na Tušťských pískovnách,pokusy o odlov ryb při vysokém stavu vody nebyly úspěšné – opatření: -instruována ryb.stráž ke kontrole,požádána PČR o provádění kontrol,konzultace s krajem o možnosti využití agregátu k odlovu,vylepeny informační letáky o zákazu vstupu a rybolovu,pravidelný monitoring členy výboru MO po opadnutí vody se výbor pokusí o odlov

Úkol č.23 –po opadnutí vody se pokusit o odlov ryb, informovat výbor  p.Michalík  do 30.9.2013

                         - má zajištěnou  násadu  lína ,v nejbližší době ji doveze a vysadí

                         - RS má po povodních zvýšenou kontrolní činnost,sám se zaměřil na pískovny v Tušti

         p.Telařík – vyhodnotil Dětské závody – 23 dětí + doprovod(celkem cca 70 lidí),předložil výboru vyúčtování této akce.Dotace od města zatím nebyla poskytnuta.Dán článek do SZ.

        p.Křivánek  - podrobně informoval výbor o podepsání smluv naší MO  o nájmu malé pískovny v Tušti s jejich vlastníky.Byly odeslány na kraj.

                              – nutná oprava lavic na pozemku klubovny, zadat někomu.

Úkol č.24-opravit venkovní lavice na klubovně,zadat p.Mikešovi  - odpovídá p.Šustr do 30.6.2013

                              - nutno instalovat informační ceduli na Halámkách –sever

Úkol č.25 – instalace infor.cedule na Halámkách odpovídá p.Křivánek,Klíma P. do 30.6.2013

                               

Příští výborová schůze se uskuteční  v pátek  13.9.2013 v 19 hodin  na klubovně.

   

        

 

 

          Zapsal  :  Telařík Václav                                                Předseda organizace  :  Křivánek  Jan