13.03.2015

20.03.2015 20:08

Zápis

ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu,z.s.,v Suchdole nad Lužnicí

konané 13.března 2015

Přítomni : Herzog,Hrbek,Klíma,Michalík,Smolík,Smolíková,Telařík

Omluveni : Duda

DK : Šuster

Předseda MO pan Michalík přivítal všechny na jednání výboru MO ČRS .

ad.1.)p.Telařík – kontrola zápisu z minulé výborové schůze ,úkoly č.7,11/2015 trvají.

Zápis z minulé výborové schůze a program jednání byl schválen bez připomínek.

ad.2.)p.Michalík – předal došlou poštu dle kompetencí – žádost okresního soudu J.Hradec o vyjádření ke spisu z roku 2012 vedené pod č.j. : 3 Tm31/2012

Úkol č.12/15 – zaslat negativní vyjadření k této spisové značce – p.Telařík do 17.3.2015

- seznámil výbor se Zápisem č.2/2015 ze zasedání JčÚV JčÚS ČRS – připomínka z naší VČS bude předána hospodářskému odboru JčÚV(usnesení JčÚV č.15/15)

- 13.-17.5.2015 se uskuteční na výstavišti v Č.Budějovicích 1.rybářský veletrh

- informoval výbor podrobně o průběhu školení hospodářů jehož se účastnil

- po diskusi bylo rozhodnuto,že na pískovnách v Tušti založíme rybí trdliště (candátí hnízda),především ku podpoře výtěru candáta,jehož zde ubývá.Tato místa budou označena cedulemi a v červnu 2015 budou cedule i místa zrušena.

Úkol č.13/15 – založit a označit rybí trdliště na pískovnách v Tušti – p.Michalík,Klíma do31.3.15

- navrhl využití oválu u klubovny.Po diskusi byl jeho návrh jednohlasně schválen.

Úkol č.14/15 – osadit ovál plůdkem ,o stavu informovat pravidelně výbor- p.Klíma do 30.4.15´

- informoval výbor ,že jsme údajně získali požadovanou dotaci na činnost dětského rybářského kroužku,bude využito na dětské rybářské závody.Granty na rybníky nebyly schváleny.

pí.Smolíková – podklady pro zpracování daní byly odevzdány,podání daní musí provést s předsedou společně do konce března.

Úkol č.15/15 – podat daňové přiznání na FÚ - pí.Smolíková do 31.3.15´

- přihlášku za členy naší MO podali : p.Maxa Z,Kropík M.,převod p.Dolejší J. – všichni byli jednohlasně schváleni za členy naší MO. Školení proběhne pokud bude nových členů více.Informaci o termínu předá školitel výboru(jednateli) nejméně 15 dní předem.

p.Klíma - informoval o svém úspěšném absolvování kurzu rybničních hospodářů

p.Hrbek - byl osloven firmou,které požadovala úhradu za okamžité zobrazování naší MO ve vyhledavači.Toto odmítl.Výbor jednohlasně schválil jeho stanovisko,kdy I-netové stránky naší MO si mohou zájemci vyhledat sami,např. na stránkách územního svazu.

p.Telařík – musíme nechat udělat nové razítka MO s doplněním z.s. a razítko „ splněno“

Úkol č.16/15 – zadat výrobu nových razítek ,zaevidovat je, předat je oproti podpisu kompetent-

ním osobám,informovat firmy a organizace s nimiž komunikujeme - p.Telařík do 20.3.15´.

- informoval o Opatření obecné povahy č.1/2015 AOPK ČR (Bobr evropský – vyjímka)

- zatím není na KN evidován požadavek na vracení majetku naší MO ze strany církví

- vznesl dotaz,kdy bude proveden úklid břehů pískoven dle smluv

Úkol č.17/15 –provést úklid břehů pískoven,zajistit odvoz a ekol.likv.odpadu p.Duda do 30.4.15´

- dal výboru námět - zřídit schránku na korespondeci pro MO u naší nástěnky

- děti z DRK budou skládat zkoušky 27.3.15´v 15.15 na klubovně.požádal o účast zkoušejícího(p.Michalík,Klíma) a člena RS (p.Smolík) na tento termín.Třetím v komisi bude p.Hrbek

Úkol č.18/15 – provést zkoušky dětí z DRK,informovat výbor o výsledcích – p.Hrbek do 17.4.15´

- předběžný termín dět.ryb.závodů v Hrdlořezích je 6.června 2015

 

Příští výborová schůze se uskuteční ve čtvrtek 16.4. 2015 v 19 hodin na klubovně.

 

 

 

Zapsal : Telařík Václav                     Předseda organizace : Michalík Ladislav