12.02.2016

18.02.2016 16:32

Zápis

ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu,z.s.,v Suchdole nad Lužnicí konané 12.února 2016

 

Přítomni : Klíma,Michalík,Smolíková,Telařík

Omluveni : Hrbek,Smolík

DK : Čupita,Paďourek,Šuster

 

Předseda MO pan Michalík přivítal všechny na jednání výboru MO ČRS .

ad.1.)p.Telařík – kontrola zápisu z minulé výborové schůze,trvají úkoly 36,37/15 a 2,4/16.

Zápis z minulé výborové schůze byl schválen bez připomínek.Program jednání byl schválen.

ad.2.)p.Michalík – došlá pošta byla předána členům výboru dle jejich kompetencí

- hlavním bodem jednání bude příprava VČS

- seznámil se zápisem č.1/2016 ze zasedání JčÚV JčÚS ČRS – úhrada nákladů na ůdržbu revírů – návrh bude projednán v měsíci březnu 2016

p.Klíma - 6.2. proběhlo školení nových členů ČRS – a předložil výboru ke schválení za přijetí těchto do naší organizace. Jedná se o pány S.P.,ing.Z.R.,M.N.,P.Š., (Suchdol n.L.),P.H.(Cep).Výbor jednohlasně schválil jejich přijetí.Předal protokoly o vykonání zkoušky a přihlášky.

- informoval o stavu násady a dále o přípravě rybníků na novou sezónu,krmení je připraveno,správci rybníků jsou úkolováni přůběžně,vždy před plánovanou akcí . -zmínil stav klubovny,rozebral nutné opravy – výbor jej pověřil opravy zabezpečit

Úkol č.5/16 – zabezpečit běžnou údržbu klubovny,informovat výbor p.Klíma do 30.4.2016

- tlumočil návrh p.Hrbka,přehodnocení pojistné smlouvy na klubovnu.Výbor konstatoval,že se tímto bude zabývat po předložení konkrétních návrhů nové pojistné smlouvy.

- informoval o činnosti DRK,máme 17 dětí,které jsou velice sktivní . p.Čupita - předal výboru zprávu DK na VČS o činnosti v r.2015

- informoval výbor o projednávání přestupků našich členů,kdy měl obtíže zjistit adresu u některých rybářů.Adresy nejsou aktuální,především u rybářů,kteří přicházejí odjinud.

Úkol č.6/16 – do žádostí o přijetí za členy ČRS kontrolovat vyplnění přesné adresy žadatele a informovat jej o nutnosti hlásit případné změny ihned,zavést do „LIPAN“ pí.Smolíková - trvale

- vzhledem ke svému pracovnímu vytížení,kdy za prací často dojíždí i do Brna,nemůže v budoucnu odpovědně vykonávat práci v dozorčí komisi.Požádal výbor o uvolnění z práce DK.Výbor toto vzal na vědomí,bude hledat náhradu a návrh předloží ke schválení členské schůzi

Úkol č.7/16 – předložit VČS návrh na kooptaci člena DK za p.Čupitu p.Hrbka,případnou kooptaci člena výboru za p.Hrbka jiným členem MO. - p.Telařík do 20.2.2016

pí.Smolíková – předložila výboru dopracovaný návrh rozpočtu s doplněnými návrhy,jako vy-rovnaný.Po diskusi byl návrh rozpočtu výborem schválen k předložení VČS,stejně jako zpráva o hospodaření v r.2015

- informovala podrobně o stavu financí,sponzorských darech(p.Hanus,Košum-berský) a přípravě daňového přiznání.Nájmy za nájem rybníků od města je zaplacen,stejně tak nájem malé Tušťské pískovny.

- vysvětlila postup při výdeji čistého sumáře popsané povolenky a požádala výbor o tlumočení všem členům na VČS.

Úkol č.8/16 – informovat VČS o novinkách v BPR v r. 2016 s důrazem na „2 ryby a dost“ a postup při výdeji čistého sumáře u popsané povolenky - p. Klíma na VČS 20.2.2016

p.Telařík - rozebral podrobně přípravu VČS,jež se uskuteční 20.2.2016.Předložil všechny dokumenty na VČS,včetně organizačního zabezpečení.Po diskusi byly předložené dokumenty doplněny a schváleny. Výbor se sejde 20.2.2016 v 9.30 hodin na místě konání.

Příští výborová schůze se uskuteční v pátek 11.3. 2016 v 17 hodin na klubovně.

 

 

 

Zapsal : Telařík Václav                 Předseda organizace : Michalík Ladislav