11.03.2016

15.03.2016 08:20

Zápis

ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu,z.s.,v Suchdole nad Lužnicí konané 11.března 2016

 

Přítomni : Hrbek,Klíma,Michalík,Smolík,Smolíková,Telařík

Omluveni : Šuster

Host : Mgr.Kouba

Předseda MO pan Michalík přivítal všechny na jednání výboru MO ČRS .

ad.1.)p.Telařík – kontrola zápisu z minulé výborové schůze,trvají úkoly 36,37/15 a 4,5/16.

Zápis z minulé výborové schůze byl schválen bez připomínek.Program jednání byl schválen.

ad.2.)p.Michalík – došlá pošta byla předána členům výboru dle jejich kompetencí

- seznámil se zápisem č.2/2016 ze zasedání JčÚV JčÚS ČRS

- zhodnotil jednání VČS jako úspěšné,ocenil vesměs kladné stanovisko našich rybářů k zavedení zásady“ 2 kusy a dost“.

Úkol č.9/16 – Zaslat požadované dokumenty na JčÚV ČRS(usnesení VČS,složení výboru a návrh na delegáta na sněm ČRS p.Telařík do 17.3.2016

p.Klíma - pohovořil o stavu rybníků a „oválu“ a navrhl další údržbu těchto vodních ploch.

p.Klíma - podrobně Rozebral stav jednotlivých rybníků,kde hospodaříme a navrhl konkrétní práce na těchto rybnících (vyvápnění,údržba výpustí,další související nezbytné práce apod.)

- násada je objednána a bude vysazena do připravených vodních ploch

- informoval o své účasti na školení ryb.hospodářů,na kterém byla chválena naše MO za využívání systému „LIPAN“,na který později přejde i rybniční hospodaření.Zásluhu má na tomto především pokladní pí.Smolíková,které poděkoval.Dále předal materiály,jež na tomto školení obdržel.

Ú Úkol č. 10/16 Zaslat požadované vyplněné materiály na JčÚS ČRS p.Telařík do 31.3.2016

pí.Smolíková – obdržela převodku pana LB z MO Husinec,systémLipan ji zatím neumožní jej vzít do stavu – musí vykomunikovat.Výbor MO jednohlasně schválil s přijetím pana LB.

- předala materiály ke zpracování daňového přiznání.Nyní má MO povinnost zveřejňovat stav hospodaření a stav majetku – je domluvena na splnění tohoto požadavku.

- informovala o častých dotazech při výdeji povolenek a jejich odpovědích rybářům.

p.Smolík – 17.března se zúčastní školení vedoucích RS

Úkol č.11/16 – informovat výbor o obsahu tohoto školení p.Smolík na příští schůzce výboru

p.Michalík – vznesl dotaz na znovuinstalování candátích hnízd na pískovnách.

Úkol č.12/16 – vyrobit a instalovat candátí hnízda,informovat výbor p.Klíma do 30.4.2016

p.Hrbek – informoval o činnosti DRK,termínech zkoušek a závodů.Podrobně vysvětlil výboru záměry vedoucích DRK,včetně pasování na rybáře úspěšných absolventů kroužku.Požádal výbor o dotaci na zkoušky(certifikáty,občerstvení,posezení u ohně).Vzhledem k počtu dětí v DRK (17) výbor schválil částku na tuto akci do výše 1500,-Kč,která bude vyúčtována.

- informoval výbor,že již nyní oslovuje možné sponzory na DRZ(z 15 se mu ozvali 2) a v hrubých obrysem nastínil,jak si DRZ představuje a s kým a na čem je již domluven.

- zmínil stav rybníka ve Dvorech - protéká výpusť a jsou nutné nové náplavky.

Úkol č. 13/16 - udělat a instalovat nové náplavky p.Hrbek do 30.4.2016

p.Telařík - nutno řešit složení DK,kdy p.Čupita sice požádal o uvolnění,výbor sice souhlasil,ale zatím nemáme náhradu.Osloví p.Čupitu, aby svou žádost přehodnotil.

Úkol č. 14/16 – informovat výbor o stanovisku p.Čupity p.Telařík do 30.4.2016

- rozebral plánované setkání rybářů a zástupců KÚ a města.Výbor prodiskutoval toto setkání a městu bude navrhnuto setkání na klubovně s prezentací činnosti naší MO.

Úkol č. 15/16 – návrh předat starostovi města Suchdol n.L - p.Telařík do 20.3.2016

- dle smluv je nutný,jako každoročně, úklid břehů pískoven

Úkol č. 16/16 – zajistit úklid břehů pískoven v Tušti ve spolupráci s městem p.Duda do 30.4.2016

 

Příští výborová schůze se uskuteční ve čtvrtek 7. 4. 2016 v 18.30 hodin na klubovně.

 

 

Zapsal : Telařík Václav                       Předseda organizace : Michalík Ladislav