10.01.2014

15.01.2014 17:26

Zápis

ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu v Suchdole nad Lužnicí

konané 10.ledna 2014

Přítomni : Duda,Hrbek,Křivánek,Smolík,Smolíková,Šuster ,Telařík

Omluveni : Herzog,Kubát,Michalík

DK : Čupita,

Hosté pozvaní : Mgr.Kouba ,p. Klíma

Předseda MO přivítal všechny na jednání výboru MO ČRS v novém roce 2014.

ad.1.)p.Telařík – kontrola zápisu z minulé výborové schůze ,úkoly splněny.

Zápis z minulé výborové schůze a program dnešního jednání byl schválen bez připomínek.

ad.2.) p.Křivánek - došlá pošta – předána členům výboru dle jejich kompetencí

- seznámil přítomné se zápisy č.8,9,10/2013 ze zasedání JčÚV JčÚS ČRS

ad.3.) p.Mgr.Kouba – informoval o stavu jednání s “povodím“ ,kdy bylo konstatováno,že naše MO ČRS nemůže „ze zákonných důvodů“ mít možnost ovládání stavědel.Bylo mu přislíbeno,že se věci budou věnovat a zváží možnost vybagrování nánosů v řece. Práce by byly provedeny na náklady „povodí“. Jinak je s tímto orgánem ve styku a bude s ním konzultovat případné vzniklé problémy.

Výbor jej jednohlasně do budoucna pověřil k jednání s tímto orgánem a uložil mu,informovat jej o všech jeho jednáních a opatřeních ,vždy na nejbližším zasedání výboru,případně elektronicky dát na vědomí jednateli,jež bude poté výbor informovat .

- instalaci výstražných a informativních cedulí,případně dopravního značení v okolím malé Tušťské pískovny navrhuje provést, až po opravě cest okolo této pískovny,aby nedocházelo k jejich poškozování v době oprav.Výbor tento návrh jednohlasně schválil.

pí.Smolíková – předala přihlášku za nového člena MO p.Průcha K. – schváleno jednohlasně . - informovala o stavu financí MO,připravuje návrh na nový rozpočet MO pro r.2014 a vyzvala výbor k námětům,co má do tohoto zahrnout.V průběhu diskuse výbor schválil mimo standardních rozpočtových položek výstavbu zastřešení venkovních laviček v areálu MO .

Úkol č.1/14 – předložit Návrh rozpočtu na r.2014 výboru ke schválení –pí.Smolíková do 7.2.2014

p.Hrbek - předložil výboru ke schválení zápis z provedených inventůr – nebylo shledáno vážných nedostatků,drobné administrativní nedostatky byly ihned odstraněny. Jednohlasně schváleno.

- aktualizace internetových stránek probíhá průběžně.

p.Telařík - 11.1.2014 od 10 -12 hod. proběhne výběr povolenek za r.2013 v restauraci“U Pávků“ – místnost zajištěna. Navrhl organizaci tohoto výběru – nutná účast brig.referentů,rybničního

hospodáře,pokladní + nejméně 2 členů výboru(přislíbili Hrbek,Telařík,Smolík).Pozvánky na VČS jsou připraveny a budou rozdány na místě při výběru.O akci veřejnost informována v Suchdol.zpravodaji,

měststkým rozhlasem,nástěnka u MěÚ a na internetu .Akce je zajištěna.

- projednal konání VČS 15.2.2014 od 10 hod.v rest. „U Pávků“ – sál,ozvučení zajištěno.

Předložil výboru návrhy : programu jednání VČS, pracovních komisí (mandátová,volební,návrhová),

složení nového výboru MO a DK na další období 4 let(se souhlasem navrhovaných),delegáta a náhradníka na Územní konferenci ČRS(s tím,že na konferenci pojede delegát + člen naší MO ,ale jen delegát či náhradník bude mít hlas za naší MO),návrhy na ocenění členů naší MO poukazy + udělení vyznamenání .Výbor po diskusi a doplnění návrhů tyto schválil (příloha č.1).

Úkol č.2/14 – zaslat návrhy na vyznamenání na Jč ÚV ČRS ke schválení do 20.1.2014 p.Telařík

- dále požádal členy výboru a zvláště pak ved.RS,ryb.hospodáře,vedení DRK o zaslání podkladů a námětů pro zpracování zprávy o činnosti v r.2013

Úkol č.3/14 – zaslat jednateli náměty a podklady za r.2013 do 1.2.2014 - členové výboru MO

- upozornil,že DK zpracuje zprávu o své činnosti v r.2013 sama a předá ji k založení

Úkol č.4/14 – zpracovat zprávu o činnosti DK v r. 2013,předat jednateli do 7.2.2014 p.Kubát

Úkol č.5/14 - předložit veškeré dokumenty na VČS výboru ke schválení do 7.2.2014 p.Telařík

p.Křivánek – vyzval všechny ke stanovení správce klubovny – bude řešeno novým výborem

- navrhl navázat spolupráci s mysliveckým sdružením v Tušti.Po diskusi,kde byla rozebírána další možná spolupráce,byl p.Křivánek jednohlasně pověřen výborem,aby jednal za MO ČRS s MS Tušť,o stavu jednání informoval výbor MO na jeho zasedáních.

Příští výborová schůze se uskuteční v pátek 7.2.2014 v 18 hodin na klubovně.

 

Zapsal : Telařík Václav                               Předseda organizace : Křivánek Jan