08.05.2015

18.05.2015 08:14

Zápis

ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu,z.s.,v Suchdole nad Lužnicí

konané 8.května 2015

Přítomni : Duda,Hrbek,Klíma,Michalík,Smolík,Smolíková,Telařík

Omluveni : Paďourek

 

Předseda MO pan Michalík přivítal všechny na jednání výboru MO ČRS .

ad.1.)p.Telařík – kontrola zápisu z minulé výborové schůze ,trvá úkol č.21,22/2015.

Zápis z minulé výborové schůze a program jednání byl schválen bez připomínek.

ad.2.)p.Michalík – informoval o podmínkách výdeje povolenek,kdy pí.Smolíkové rybáři neustále zasahují do soukromí,třebaže má úřední hodiny na klubovně.Navrhl změnu výdejce na Halámky,místo

pí.Smolíkové p.Hrbka.Návrh byl jednohlasně přijat.Podmínky výdeje povolenek v mimoúřední hodiny na klubovně promyslet a projednat na příštím výboru návrhy členů výboru.

Úkol č.24/15 – Výdejci pověření k rybolovu na Halámky p.Michalík,Hrbek – aktualizovat na I-netu,vývěska,klubovna – p.Hrbek,Klíma do 15.5.2015

- předal sponzorský dar pokladní od p.Šerhakla Z.(500,-Kč)

pí.Smolíková – požádala výbor o schválení změn úředních hodin na klubovně(příloha č.1),

Po diskusi bylo schváleno,dne 15.5. zůstává,vydávat bude p.Telařík.Připomenula,že ne všichni rybáři si zaplatili členství a je v kompetenci výboru rozhodnout o úhradě zápisného.V diskusi se vyjádřili všichni členové výboru. Navrženo,aby všichni, jež si do termínu 30.4(dle stanov) nezaplatili členství uhradili též zápisné. Pro : 4 , proti : 3 , zdržel se : 0

- čerpání rozpočtu – plněno dle plánu,faktury jsou zaplaceny,v květnu vydá schválené prostředky na činnost Ryb.stráže.

p.Smolík - zjišťované drobné nedostatky jsou odstraňovány,poučí členy RS o způsobu zápisu kontroly a případných zjištěných nedostatků.Pan Kocina provedl pochůzku s ing.Keprem na revíru 421016 Dračice,kde hospodaří MO N.Bystřice – instaloval ceduli a informoval p.ing.Kepra.

p.Klíma - informoval o nasazení oválu štikou,zatím prospívá dobře.

- 23.4. provedeno proškolení nových členů – Kropík,Maxa.Výbor tyto schválil jednohlasně za členy naší organizace

- informoval výbor o stavu rybníků,zjištěn úhyn ryb na Janochů 20 ks,rybník vyvápněn.Tento rybník je znečišťován vypouštěním splašků z jednoho blízkého rod.domku – v řešení Úkol č.25/15 – informovat o situaci na tomto rybníce – p.Klíma na jednání výboru do vyřešení .

p.Duda – nutno dokoupit nářadí na klubovnu(lopaty,kleště,klíče apod.)

Úkol č.26/15 – předložit výboru seznam potřebného nářadí – p. Duda do 20.6.2015

p.Hrbek – nutno dosadit živý plot v areálu klubovny

Úkol č.27/15 – dosadit živý plot,udělat terénní úpravy v areálu klubovny – p.Klíma do 30.6.2015

- informoval o složení zkoušek RS

p.Telařík – informoval o přípravě Dětských ryb.závodů – 6.června 20015,výbor se sejde na klubovně v 5.30 hodin,občerstvení bude na místě zabezpečovat p.Michalík,klobásy koupí p.Telařík

ostatní koupí p.Michalík, 3 rozhodčí zajistí p.Smolík z řad RS.Má přislíbeny sponzorské dary od p.Máčaly,p.Košumberského.

- navrhl odměnit aktivního člena (příloha č.2) Pro : 7 ,proti : 0, zdržel se : 0

- navrhl aby RS zkontrolovala značení revíru,na kterých hospodaříme.V diskusi bylo konstatováno,že stav byl již několikráte zaslán na Jihočeský územní svaz.

- informoval ,že společně s předsedou jednali na MěÚ s p.starostou a místostarostou o další spolupráci.

- informoval,že běžná pošta z JčÚS ČRS bude chodit elektronicky a bude ji rozesílat všem členům výboru,aby si ji mohli prostudovat před samotným jednáním výboru.

Příští výborová schůze se uskuteční v sobotu 20.6. 2015 v 16 hodin na klubovně.

 

 

 

Zapsal : Telařík Václav                         Předseda organizace : Michalík Ladislav