08.03.2013

18.03.2013 17:59

       Zápis

ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu v Suchdole nad Lužnicí

konané  8.března 2013

 

Přítomni   : Křivánek J.,Michalík L.,Smolíková J.,Herzog M.,Hrbek D., Telařík V,Smolík Z.  

Omluveni : Šuster J.,Duda F.,Paďourek J.(za DK),

              

         Předseda  MO přivítal všechny  na jednání  výboru MO ČRS

ad.1.)p.Telařík –kontrola zápisu z minulé výborové schůze  trvají úkoly č.46 – trvá část-(odstranit jím uměle vybudované stavby)

     Zápis z minulé výborové schůze byl schválen  bez připomínek.

ad.2.) p. Křivánek  - došlá pošta –  byla předána členům výboru MO dle jejich kompetencí

                         -seznámil přítomné se zápisem č.2/2013 ze zasedání JčÚV JčÚS ČRS – návrh na úpravu počtu druhů vydávaných povolenek(snížení počtu druhů povolenek)-rozhodnutí odloženo 

                         -vyhodnotil VČS,účast,diskusi a celkovou připravenost.Navrhl,aby odměny byly dávány nejen dle věku(kulaté životní jubileum),ale také dle aktivity daného člena.Výbor souhlasíl.

                         -byly projednány podněty z VČS -míra štiky z 50 cm na 60 cm, vytvoření podrevírů – pouze evidenčně,pro lepší přehled o stavu zartybnění a úlovků.Pokud bude nutné rozdělení revíru Lužnice 10B,výbor toto nechce a ani k tomu nemá z VČS mandát.V tom případě zachovat současný stav hospodaření.        

 Úkol č.7:Zpracovat a odeslat podněty k posouzení na Jč.ÚV ČRS do 15.3.2013 p.Telařík

                         -podrobně rozebral rybaření na Tušťských pískovnách

                         -navrhl rozdělení odpovědnosti v brig.oblasti:

                  p.Duda  - pořádek na březích vod, p.Michalík – bazén,Křivánek - rybníky

                  p.Herzog – klubovna budova,p.Šuster – klubovna pozemek a sklady,p.Růžička-inf.cedule                              

  Výbor jeho návrh schválil  : pro 7,proti 0,zdrž. 0

                        -údržba rybníků v Hrdlořezích proběhne po vypuštění na podzim

                        -možnost využití rybníka v Boru – na násadu

  Úkol č.8: Dojednat s městem podmínky nájmu tohoto rybníka – do 1.5.2013 p.Křivánek

p.Michalík  - rybníky jsou připraveny k nasazování a během 2 týdnu se musí slovit bazén

 Úkol č.9 : Zabezpečit slovení bazénu a nasadit rybníky – do 31.3.2013  p.Michalík

                     - 9.3.2013 proběhne školení nových členů – Rosecký J.,Rosecký T.,Rosecký R.,Šenkýř L

   Kovařík Z.,Štěpánek L.,Ranglová M.,Vaňata J.  Výbor schválil jejich přijetí za členy ČRS (pro 7 )

  Úkol č.10:Zabezpečit aprovést školení nových členů  9.3.2013  p.Michalík

p.Telařík – navrhl udělat brigádu úklid okolo Tušťských pískoven 6.4. - pytle a odvoz zajistí + SZ

  Úkol č.11 –Dne 6.4.2013 ,sraz v 8 hod.u Čechala  provest úklid břehů pískoven v Tušti - p.Duda

                -  domluvil s p.Ing.Klimešem odpad.koše pro město,pokud tam budou,můžeme si je odvést

  Úkol č.12 – soustředit tyto koše tyto odvést po dohodě s městem do 31.3.2013 p.Smolík,Telařík

                - zkoušky DRK proběhnou v měsíci dubnu po dohodě s p.Michalíkem a pí.Smolíkovou                              .               - informoval výbor o dopisu p.Ing.Kepra(žádost o vyrozumění způsobu řešení přestupku

   člena naší MO – věc předána k vyřešení p.Hrbkovi.

p.Hrbek – dokumentace DK předána,aktualizace internetových stránek probíhá průběžně

                - je domluven s p.Ing.Keprem ohledně vyrozumění o řešení přestupku člena naší MO

pí.Smolíková – informovala o financích na Halámkách,stavu účtu a finančních pohybech u MO

                       - faktury za nájmy rybníků budou zaplaceny dle datumu splatnosti

 

 

Příští výborová schůze se uskuteční  v pátek   5. 4 .2013  v 18 hodin na klubovně.

   

          

 

Zapsal  :  Telařík Václav                                                Předseda organizace  :  Křivánek  Jan