07.04.2016

10.04.2016 20:44

Zápis

ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu,z.s.,v Suchdole nad Lužnicí konané 7. dubna 2016

 

Přítomni : Klíma,Michalík,Smolíková,Telařík

Omluveni : Duda,Hrbek,Smolík

DK : Paďourek,Šuster

Host : Mgr.Kouba

 

Předseda MO p.Michalík přivítal všechny na jednání výboru,konstatoval,že jsme usnášeníseschopní.

 

ad.1.)p.Telařík – kontrola zápisu z minulé výborové schůze,trvají úkoly 4,5,11,16/16.

Zápis z minulé výborové schůze byl schválen bez připomínek.Program jednání byl schválen.

ad.2.)p.Michalík – došlá pošta byla předána členům výboru elektronicky dle jejich kompetencí

- seznámil se zápisem č.3/2016 ze zasedání JčÚV JčÚS ČRS – věci týkající se naší MO

- převzal dotaci od MěÚ Suchdol n.L. na činnost dětského rybářského kroužku a sponzorský dar p.Šehakla.Celou částku 9,5 tis.korun předal pokladní. Úkol č.17/16–vzít částku do příjmu,vše vyúčtovat – oproti potvrzením pí.Smolíková do 30.06.16´ . - informoval o čištění břehů pískoven v Tušti(mezi velkou a malou) pracovníky MěÚ

oslovil jej rybář,že slyšel o možnosti nájmu „JEZÁRKA“ ve vlastnictví města.Po di - oslovil jej rybář,že slyšel o možnosti nájmu „JEZÁRKA“ ve vlastnictví města.Po diskusi bylo dohodnuto,že pokud by tato možnost byla,odchovávala by se tam jen bílá ryba-vzhledem k opakujícímu se deficitu vody u této vodní plochy.

Úkol č.18/16-zjistit možnosti a případné podmínky nájmu,informovat výbor p.Michalík 30.4.16´ p.Mgr.Kouba – informoval všeobecně o možnostech a podmínkách čerpání dotací naší MO ČRS,z.s.

pí.Smolíková – podklady pro zpracování daní jsou předány,účetní je má přes měsíc a čeká pouze až ji vyzve k převzetí.Následně předá materiály na FÚ,společně s předsedou MO.

- výdej povolenek probíhá výhradně v úřední hodiny na klubovně.Všichni rybáři to vědí,ale někteří požadují vydávat povolenky kdykoliv se to hodí jim.Po diskusi předseda poděkoval pí.Smolíkové za její práci a celý výbor jednohlasně stanovil,že výdej povolenek bude jen v úřední hodiny na klubovně.

Úkol č.19/16- povolenky vydávat pouze v úřední hodiny na klubovně pí Smolíková – trvale.

- předložila návrh na přijetí nových členů : M.J.,K.starší,Ř.M. - jednohlasně schváleni

p.Šuster – informoval o pracech na oválu(instalace ohradníku,postřiky) a navrhl udělat náhr.klíče od klubovny k využití pro případ havárie(voda,elektřina apod.)

Úkol č.20/16 –udělat náhrad.klíče a stanovit podmínky jejich využívání – p.Michalík do 30.4.16´

p.Klíma - násada je vysazena do připravených rybníků a zatím prospívá,vysazení štiky bude do 14dní,

nyní probíhá příprava oválu pro násadu štiky,náplavky budou vyměněny.

-p.Hrbek jej pověřil informovat o možnosti výhodnější pojistky klubovny-bude projednáno příště . - informoval o činnosti DRK,předvedl certifikáty a záměry,zkoušky budou 7.5. od 15.hodin Převzal si od pokladní sponzorské dary(9,5 tis.Kč + 1757,-Kč) na činnost DRK-vše vyúčtuje. Úkol č. 21/16 – vyúčtovat výdaje na činnost DRK a předat pokladní p.Klíma do 30.6.2016

p.Telařík – informoval o předání návrhu p.starostovi pro popularizaci sportovního rybaření v našem městě, při návštěvě z KÚ 19.4.2016.Bude-li tento náš návrh akceptován,dá nám včas vědět.Náklady na tuto akci budou minimální.Požádal všechny členy výboru o účasti na této akci,kdo bude moci.

-podpořil návrh nové pojistné smlouvy,kdy plnění bude rozšířeno na celý objekt,pojistná částka bude nižší ,ale plnění vyšší.Konkrétní projednání bude prezentovat pan místopředseda příště.

- kontaktoval p.Čupitu ohledně jeho dalšího působení v DK(viz.úkol č.14/16) – bude v práci pokračovat,jeho žádost o uvolnění z DK bere zpět.

 

Příští výborová schůze se uskuteční v pátek 6. 5. 2016 v 18.00 hodin na klubovně.

 

 

Zapsal : Telařík Václav                 Předseda organizace : Michalík Ladislav