07.03.2014

14.03.2014 07:01

Zápis

ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu v Suchdole nad Lužnicí

konané 7.března 2014

Přítomni : Duda,Herzog,Hrbek,Klíma,Křivánek,Michalík,Smolík,Smolíková,Telařík

DK : Čupita,Šuster,

Hosté pozvaní : Mgr.Kouba

Nový předseda MO p.Křivánek přivítal všechny na jednání nového výboru MO ČRS .

ad.1.)p.Telařík – kontrola zápisu z minulé výborové schůze ,úkoly č.6/14 trvá a bude realizován cestou Jč.ÚS ČRS,jež v tomto podniká kroky za všechny MO – ing.Kepr

Zápis z minulé výborové schůze a program dnešního jednání byl schválen bez připomínek.

ad.2.) p.Křivánek – zhodnotil VČS,navrhl rozdělení funkcí v novém výboru – viz.příloha č.1 zápisu – schváleno jednohlasně dle předloženého návrhu. - - došlá pošta – předána členům výboru dle jejich kompetencí . - seznámil přítomné se zápisem č.2/2014 ze zasedání JčÚV JčÚS ČRS . ad.3.) p.Mgr.Kouba – podrobně seznámil s metodikou povolování odst řelu kormorána ,kdy jednal s kompetentní osobou v této věci pí Janečkovou ,kdy povolení je platné 5 let a partnerem je JčÚS ČRS Úkol č.7/14 – Napsat a zaslat žádost Jč ÚS ČRS o povolení odstřelu kormorána na revíru Lužnice 10 A a Lužnice 10 B - p.Telařík do 31.3.2014

p.Michalík – žádal o navýšení zarybňovacího plánu na pískovny v Tušti o kapra pstruha duhového.Kapr byl schválen,pstruh duhový neschválen.

Úkol č.8/14 – Opětovně napsat a zaslat Jč ÚS ČRS žádost o navýšení zarybňoacího plánu na pískovny v Tušti o 300 ks pstruha duhového. - p.Telařík do 31.3.2014

- byla slovena nádrž u klubovny – 60 ks okouna – vysazeno do našich rybníků

- 2.3.2014 proběhlo školení 6 nových členů – všichni splnili

- 19.3.2014 proběhne školení v Nové Bystřici,kde je nutná přítomnost pokladní,je nutno zrušit v tento den úřední hodiny na klubovně.Výbor jednohlasně toto schválil.

Úkol č.9/14 -dát na vědomí ryb.veřejnosti zrušení úř.hodin v tento den – p.Hrbek do 13.3.2014

- informoval o stavu na našich chovných rybnících,kde je nedostatek vody a s nasazováním těchto se musí počkat.

p.Duda – plánuje sběr odpadků na březích pískoven v Tušti – vše si zajistí(lidi,pytle na odpad a domluví se s MěÚ na odvozu a likvidaci odpadu ).Všeobecně rozebral a informoval výbor o stavu pořádku na revíre Lužnice 10A,10B a 11 s návrhy konkrétních opatření.

Úkol č.10/14 – zabezpečit úklid břehů pískoven v Tušti a odvoz odpadu ve spolupráci s městem.Informovat o výsledku výbor - p.Duda do 30.4.2014

pí.Smolíková – faktury a nájmy rybníků jsou zaplaceny

- rozebrala stav naší členské základny,kdy dosud máme v naší MO úbytek o 50 členů oproti r.2013.Vysvětlila formu placení členství u „čestných a přispívajících členů“,předložila výboru seznam nových členů a členů žádajích o přechod k naší MO z jiné organizace ke schválení-viz.příloha č.2.Výbor neměl k seznamu připomínek,seznam byl jednohlasně schválen.

podrobně rozebral podklady,které dal ke zpracování zprávy o činnosti MO z hlediska rybničního hospodáře.Seznámil výbor s perspektivou dalšího hospodna oaření na revíru Lužnice 10 B s důrazem na malou pískovnu v Tušti,včetně finanční náročnosti a dalších podmínek rybolovu.

- vznesla dotaz,kdo bude správcem klubovny.Po diskuzi se výbor usnesl,že správcem bude předseda MO p.Křivánek a zastupovat jej bude p.Klíma a p.Duda.Uložil těmto členům výboru,pronajímat klubovnu jen lidem,jež jsou zárukou toho,že nebude docházet k poškozování majetku naší MO.Preferovat rybáře a členy naší MO.

p.Smolík – 20.3.2014 proběhne školení RS,kde bude informován p.ing.Keprem o návrhu a důvodech tohoto návrhu na zrušení p.Krásy,jako člena RS.Podrobnosti dozví na školení.

Úkol č.11/14 -informovat o celé věci výbor - p.Smolík do 4.4.2014

p.Herzog – má zpracován plán údržby klubovny(nátěry,dřevo,sekání trávy,údržba terénu )

p.Mgr.Kouba – předal schválenou dokumentaci k stavbě zastřešení laviček v areálu klubovny.Výbor po diskuzi konstatoval,že na svém příštím zasedání vybere zhotovitele.

Úkol č.12/14 – shromáždit nabídky a předložit tyto výboru p.Křivánek do 4.4.2014

.

p.Telařík -taktéž zhodnotil VČS ,kdy členové MO neyvíjejí přílišnou aktivitu.

- byl osloven p.Floriánem(majitelem pozemků sousedících s naší klubovnou),abychom mu dali vědět,pokud mu tam bude kdokoli těžit dřevo.Požádal o toto všechny členy výboru . . - dále byl též osloven p.Kreimem,abychom dali jako MO razítko na akci mládeže(fotbalový turnaj),o které jako jednatel ovšem téměř nic nevěděl a výbor MO nebyl ani v minulostri o nic požádán(alespoň ze slušnosti).Organizačně nic po naší MO ČRS nepožadoval.Toto jednatel odmítl s tím,že měl nejprve informovat a požádat celý výbor,který by eventuálně nad akcí vzal záštitu,nicméně to podléhá schválení ve výboru MO. Nehledě na to,že oslovovatel není ani členem naší MO.

p.Křivánek - je málo vody v rybnících,až se naplní bazén,vypne se čerpadlo.

- naše žádost o nájem nádrže v Hrdlořezích od města by měla být kladně vyřízena,oficiální vyjádření zatím nepřišlo.

p.Hrbek – vzhledem k personálnímu složení RS ji nabídl pomoc při pochůzkách .

- rozebral stav kormoránů na našich revírech

 

 

 

Příští výborová schůze se uskuteční v pátek 4. 4.2014 v 18 hodin na klubovně.

 

 

 

 

Zapsal : Telařík Václav                           Předseda organizace : Křivánek Jan