07.02.2014

11.02.2014 10:56

Zápis

ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu v Suchdole nad Lužnicí

konané 7.února 2014

Přítomni : Duda,Herzog,Michalík,Smolík,Smolíková,Šuster ,Telařík

Omluveni : Hrbek,Křivánek,Čupita

DK : Kubát,Paďourek

Hosté pozvaní : Mgr.Kouba ,p. Klíma, Mikeš

Jednatel MO přivítal všechny na jednání výboru MO ČRS .

ad.1.)p.Telařík – kontrola zápisu z minulé výborové schůze ,úkoly splněny.

Zápis z minulé výborové schůze a program dnešního jednání byl schválen bez připomínek.

ad.2.) p.Telařík - došlá pošta – předána členům výboru dle jejich kompetencí . - seznámil přítomné se zápisem č.1/2014 ze zasedání JčÚV JčÚS ČRS – vešlo v platnost povolování odstřelu kormorána za stanovených podmínek.

Úkol č.6/14 – Zjistit podmínky odstřelu kormorána a nutné kroky ,jež musí být podniknuty a připravit případnou dokumentaci nutnou k povolení odstřelu – p.Mgr.Kouba do 31.3.2014

ad.3.) p.Michalík – podrobně rozebral podklady,které dal ke zpracování zprávy o činnosti MO z hlediska rybničního hospodáře.Seznámil výbor s perspektivou dalšího hospodaření na revíru Lužnice 10 B s důrazem na malou pískovnu v Tušti,včetně finanční náročnosti a dalších podmínek rybolovu.

p.Telařík - příprava Výroční členské schůze – předloženy dokumenty na VČS ke schválení : Program VČS„Zpráva o činnosti v r.2013“,Návrhy na předsedu MO na další volební období – p.Křivánek,na členy nového výboru MO,delegáta na územní konferenci a jeho náhradníka,seznam oceněných a vyznamenaných členů MO ČRS. Návrh na usnesení – bude doplněn v průběhu jednání,Zpráva o hospodaření MO v r.2013 a návrh rozpočtu na r.2014. Všechny tyto dokumenty byly detailně probírány a po doplnění jednotlivých dokumentů byly výborem jednohlasně schváleny.

-příprava VČS po stránce personální: schválení předsedů jednotlivých komisí a to :

mandátová komise – p.Klíma P., volební komise – p.Hrbek, návrhová komise – p.Duda ;

členové jednotlivých komisí budou doplněni na místě a přednesou zprávy svých komisí. .

- ozvučení sálu - p. Šuster

- řízení schůze - p.Telařík

- zpráva o činnosti MO v r.2013 - p.Křivánek

- zpráva o hospodaření v r.2013 a návrh rozpočtu na r.2014

- zpráva o činnosti Dozorčí komise v r. 2013 - p.Paďourek

- předání darů a vyznamenání - p.Křivánek + host z Jihoč.územního svazu ČRS

- řízení volby předsedy, členů výboru,delegáta(náhradníka) na územní konferenci a Dozorčí komise MO - p.Hrbek

Všichni členové výboru a dozorčí komise se sejdou na místě konání VČS 15.2.2014 nejpozději v 9.30 hodin.

p.Mgr.Kouba - informoval výbor,že městem bylo projednána naše žádost o pronájem vodní plochy (pož.nádrže) v Hrdlořezích.Bylo doporučeno,aby naše žádost byla kladně vyřízena,po splnění všech zákonných podmínek.

p.Telařík – tlumočil informaci od předsedy MO,který vešel v jednání ohledně případné spolupráci s myslivci v Tušti.Zatím tato spolupráce není není možná v oblasti využívání vodní plochy na „Blatech“,v jednání bude pokračovat.

pí.Smolíková – informovala o konfliktu při výdeji povolenek

Výbor jednohlasně konstatoval,že výdej „pověření“není nárokové.Je plně v kompetenci osob pověřených výdejem jen osobám,které skýtají záruku dodržování všech pravidel.

Příští výborová schůze se uskuteční v pátek 7. 3.2014 v 18 hodin na klubovně.

 

Zapsal : Telařík Václav                                Předseda organizace : Křivánek Jan