06.12.2013

16.12.2013 08:18

Zápis

ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu v Suchdole nad Lužnicí

konané 6.prosince 2013

Přítomni : Herzog,Křivánek,Michalík,Smolík,Smolíková,Šuster ,Telařík

Omluveni : Duda,Hrbek

DK : Paďourek

Hosté pozvaní : Mgr.Kouba ,p. Klíma

Předseda MO přivítal všechny na jednání výboru MO ČRS

ad.1.)p.Telařík – kontrola zápisu z minulé výborové schůze ,zůstává splnit úkol č.27,37

Zápis z minulé výborové schůze a program dnešního jednání byl schválen bez připomínek.

ad.2.) p.Křivánek - došlá pošta – předána členům výboru dle jejich kompetencí

-předal pokladní dotaci od města Suchdol n.L. - 2 000,-Kč

Úkol č.41- vzít dotaci do příjmu MO ČRS pí.Smolíková do 15.12.2013

ad.3.) p.Michalík - informoval o průběhu a výsledku prověrek – proběhly dle plánu a byly předloženy nové zarybňovací plány na pískovny v Tušti(malá,velká) a na řeku Lužnici. Podrobně výbor seznámil s těmito plány.Informoval výbor,že písemě žádal JčÚS ČRS o navýšení zarybňovacího plánu na pís-kovny v Tušti z 25q na 30q kapra a o doplnění nasazování pstruha duhového na tyto pískovny (300ks)

-podrobně rozebral stav a nasazování revírů Lužnice 10A a 10B v r.2013

p.Mgr.Kouba – informoval o příčinách nízkého stavu vody v náhonu“Na Huti“,který v průběhu listopadu konzultoval se členy výboru. Došlo k obnovení stavu vody a odstranění příčin,kdy jednal jak s majiteli pozemku ,tak s “povodím“.Nastínil možnost ovládání stavědel.Po diskusi o tomto problému ,jej výbor jednohlasně pověřil jednáním o této možnosti s kompetentním orgánem.

Úkol č.42 – projednat možnost regulace stavu vody v náhonu „Na Huti“ naší MO,zjistit za jakých podmínek by toto bylo možné,informovat výbor MO – Mgr.Kouba do 28.2.2014

- předal výboru dokumenty k revíru 421042

pí.Smolíková – informovala o průběhu prověrek – nebylo zjištěno vážných závad

-zálohy na vodu,elektřinu a nájem byly zaplaceny v termínu

- finance za inf.cedule budou krajem zaslány na účet MO

p.Herzog – má několik nových zájemců o členství v ČRS a též o přechod k naší MO – tyto lidi informoval,že musí mít převodku od stávající MO,novým zájemcům zajistí přihlášku (web MO)

p.Klíma – navrhl změnit systém plnění brigádnické povinnosti našimi členy,např. dát pevné termíny brigád,mít mailové a telefonní čísla rybářů.K tomuto se rozvinula debata v jejíž závěru bylo konstatováno,že brig.činnost je plně v kompetenci br.referentů.Tito mají mnohdy přislíbenu účast na brigádě,ale tito rybáři i přesto často nepřijdou.Bylo zdůrazněno,že toto je povinností člena a ten by se měl sám zajímat o termínech brigád. V budoucnu je nutno důsledně vyžadovat buď splnění této pracovní činnosti nebo její uhrazení,bez jakýchkoli příslibů do budoucna a vyjímek.

p.Křivánek – poděkoval městu Suchdol n.L. za dotaci- 2 000 Kč

Úkol č.43 – napsat děkovný dopis městu Suchdol n.L. p.Telařík do 31.12.2013

-předběžně zjišťoval možnost nájmu nádrže v Hrdlořezích od města.Pro MO by to bylo přínosem.Po diskusi k tomuto,výbor jednohlasně tento návrh schválil a pověřil jednáním p.Křivánka s majiteli pozemků,nádrže a případným současným nájemncem.

Úkol č.44 – dojednat podmínky nájmu nádrže v Hrdlořezích - p.Křivánek a zaslat žádost o pronájem na MěÚ –p.Telařík do 15.2.2014

p.Telařík - DRK probíhá - navštěvuje 10 dětí,nakoupen pro ně na zimu čaj,cukr,sirup(161 Kč)

-sál„U Pávků“zajištěn na 11.1.a 15.2. 2014,do SZ zaslal článek i ceny povolenek 2014

- nový nájemce klubovny a návrh složení nového výboru se projedná v lednu 2014

Výběr povolenek po sezóně proběhne 11.1.2014 od 10 – 12 hod.v restauraci “U Pávků“ s možností zakoupení si povolenky na r.2014 .VČS naší MO bude 15.2.2014 od 10 hodin též v restauraci „U Pávků“.Po schůzi budou vydány povolenky k rybolovu na rok 2014 .

p.Křivánek – Poděkoval výboru a hostům za práci v r.2013.Popřál všem pěkné prožití svátků vánočních a mnoho zdraví,štěstí a úspěchů v r.2014

Příští výborová schůze se uskuteční v pátek 10.1.2014 v 18 hodin na klubovně.

Zapsal : Telařík Václav                                       Předseda organizace : Křivánek Jan