06.05.2016

18.05.2016 20:39

Zápis

ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu,z.s.,v Suchdole nad Lužnicí konané 6. května 2016

 

Přítomni : Klíma,Michalík,Smolíková,Telařík

Omluveni : Duda,Hrbek,Smolík

DK : Šuster

Host : Mgr.Kouba

 

Předseda MO p.Michalík přivítal všechny na jednání výboru,konstatoval,že jsme usnášeníseschopní.

 

ad.1.)p.Telařík – kontrola zápisu z minulé výborové schůze,trvají úkoly 4,5,11,21/16.

Zápis z minulé výborové schůze byl opraven v části u vystoupení p.Klímy,kde je uvedeno: Převzal si od pokladní sponzorské dary(9,5 tis.Kč + 1757,-Kč) na činnost DRK.Zápis byl opraven na znění : Převzal si od pokladní sponzorské dary(9 tis.Kč + 1757,-Kč) na činnost DRK. Po této opravě byl zápis z minulé výborové schůze schválen. Byl přednesen program jednání,jež byl schválen.

ad.2.)p.Michalík – došlá pošta byla předána členům výboru dle jejich kompetencí

- seznámil se zápisem č.4/2016 ze zasedání JčÚV JčÚS ČRS – věci týkající se naší MO

- rozebral návrhy a změny v zákoně a vyhlášce o rybářství k 16.6.2016 a k 1.1.2017,jež byly zaslány elektronicky.

- informoval o provedené kontrole instalovaných candátích hnízd – v pořádku. . –předal informace od brig.ref.p.Dudy- v rámci brigád byl proveden úklid tušťských pískoven 5 pytlů odpadu – odvezeno ve spolupráci s městem,byl ostříhán živý plot na klubovně.

pí.Smolíková – materiály a daňové přiznání předáno na FÚ,zaplatila vyúčtování služeb daňovému poradci,absolvolala „školení“.O obsahu stručně informovala výbor s doporučením,aby MO více investovala do své činnosti,např. na činnost s mládeží,kdy by MO mohla investovat řádově okolo

25 t.korun.

- výdej povolenek probíhá výhradně v úřední hodiny na klubovně,o vstup do naší MO žádá p.R.B a J.N.Výbor jednohlasně schválil jejich přijetí.Dále projednal výdej povolenek novým členům MO – dětem,kterých je 14.

p.Šuster-zabezpečení „oválu“ proti rybožravým predátorům je instalováno,ošetřil plevel na klubovně.

p.Mgr.Kouba – informoval o možnosti instalace I-netu od města,bez poplatků.

p.Klíma – předal informace od omluveného p.Hrbka – možnost uzavření nové pojistné smlouvy na klubovnu za lepších podmínek,předložil návrh nové smlouvy.Návrh byl jednohlasně schválen.

Úkol č.22/16-vypovědět stávající poj.smlouvu,uzavřít výhodnější pro MO p.Telařík do31.12.2016

-provedena oprava internetu na klubovně,získáni sponzoři na činnost DRK(p.Čeněk,motorkáři)

-návrh nákupu materiálu(didaktických pomůcek) pro činnost DRK.Návrh jednohlasně schválen.

Úkol č.23/16 pomůcky nakoupit do částky určené pro DRK v rozpočtu na r.2016, navýšené o získané dotace a sponzorské dary pro mládež,vše vyúčtovat a zaevidovat. p.Hrbek do 30.10.2016

- předána administrativa na kraj – násady,výlovy

- informace o stavu rybníků – nové náplavky ve Dvorech,Janochů – vzhledem k onemocnění hospodáře na tomto rybníce,bere si jej p.Klíma na starosti.

- informace o plánovaných akcích: DRK – 7.5.2016 zkoušky a pasování na rybáře. DRZ – dne 4.6.2016.Vše je zabezpečeno,případné požadavky budou dopřesněny telefonicky.

Úkol č.24/16 zaslat žádost na MěÚ o vysekání hráze rybníka a přistavení mobilního WC na akci dětských ryb.závodů dne 4.6.2016 - p.Telařík do 20.5.2016.

p.Telařík -informoval výbor o prezentaci naší MO při návštěvě z KÚ,pana starosty,místostarosty a zastupitele města.

 

Příští výborová schůze se uskuteční v pátek 29.6.2016 v 17.30 hodin na klubovně.

 

 

Zapsal : Telařík Václav                        Předseda organizace : Michalík Ladislav