05.09.2014

11.09.2014 08:06

Zápis

ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu v Suchdole nad Lužnicí

konané 5.září 2014

 

Přítomni : Duda,Hrbek,Klíma,Michalík,Smolík,Smolíková,Telařík

Omluveni : Herzog,Čupita,

DK : Šuster

 

Předseda MO pan Michalík přivítal všechny na jednání výboru MO ČRS .

ad.1.)p.Telařík – kontrola zápisu z minulé výborové schůze ,úkoly č.15,25,27/14 t rvají

Zápis z minulé výborové schůze a program dnešního jednání byl schválen bez připomínek.

ad.2.)p.Michalík – došlá pošta – předána členům výboru dle jejich kompetencí

- seznámil přítomné se zápisem č.6/2014 ze zasedání JčÚV JčÚS ČRS – platnost bližších podmínek rybolovu i na r.2015(zůstane stejná knížka -bude jen tištěn doplněk - list)

ad.3.)p.Michalík – podrobně seznámil výbor se stavem rybníků,které máme v pronájmu kdy budeme muset dokoupit krmení.Domluven nákup od p.Šimánka ,dodá dle sklizně v průběhu 2 týdnů.Správcům jednotlivých rybníků bylo krmení pro ryby přerozděleno dle potřeb.Lovení se uskuteční 18.10.2014 od 7 hodin.Personálně má zabezpečeno,auto domluví. . . - podmínky smlouvy,(nádrž vHrdlořezích),kterou nám navrhlo město,není pro nás akceptovatelné,vzhledem k povolování vypouštění.Navrhl smlouvu nepodepisovat a stáhnout žádost o pronájem,vzhledem k malé ploše této nádrže cca 400 m2. Pro : 7 , proti : 0 , zdržel se : 0 Schváleno

Úkol č.28 : zaslat dopis na MěÚ o odstoupení od nájmu nádrže do 17.10.2014 p.Telařík - - požadavek na údržbu rybníka Janochů ,je nutno brigády zabezpečovat a v případě nesplnění této povinnosti vyžadovat bezvýhradně její úhradu.Nutný úklid břehů malé pískovny – dle smlouvy

Úkol č.29: zabezpečit úklid břehů pískovny malé v Tušti do 15.11.2014 p.Telařík

- 15.9. proběhne seminář hospodářů MO – zúčastní se za naší MO p.Michalík,Klíma.

Úkol č.30 – informovat výbor o průběhu tohoto semináře do 17.10.2014 p.Michalík

p.Klíma - vytipoval nájem vodní plochy pro výrobu ryby – podmínky zatím nejsou konkrétně dojednány,bude předloženo na příštím výboru.

p.Hrbek – I net je aktualizován

p.Duda – informoval výbor o brig.činnosti členů,navrhl doplnit materiál pro brig.činnost.Výbor souhlasí ,ale bude řešeno na počátku roku 2015 a zahrnuto do nového rozpočtu na r.2015.

pí.Smolíková – informovala výbor o financích MO,stavu pokladny a finančních pohybech(odvody na kraj).Založen nový účet – v průběhu září a října budou převedeny trvalé příkazy a aktiva na nový účet.Stávající navrhuje zcela zrušit. Pro : 7 ,proti : 0 , zdržel se : 0

Úkol č.31 – převést TP a aktiva na nový účet,starý zrušit – do 31.10.2014 pí.Smolíková,Telařík

p.Smolík – informoval výbor o činnosti RS v letní sezóně.Personálně RS oslabuje,vzhledem k nárokům na ně kladené,nedaří se doplnit řady RS.

p.Telařík – v polovině října začně Dětský rybářský kroužek,povedou p.Hrbek, Telařík

- byly odebrány dvě povolenky členům naší MO – informaci zaslal p.ing.Kepr,že věc postoupil k řešení Krajskému úřadu v Č.B. Tato informace i s domumenty předána předsedovi DK naší MO – zatím není znám výsledek správního řízení těchto přestupků.

- napsal žádost o slevu na poplatcích u nového účtu – vajádření zatím nepřišlo

- byla dána nabídka naší MO členem Výboru JčÚS ČRS , vyslat delegáta na Republikový sněm ČRS v Praze 22.11.2014. Navrhl této možnosti využít a vyslat tam předsedu MO p.Michalíka.

Po diskusi byl návrh schválen : Pro : 7, proti : 0, zdržel se : 0

Úkolč.32 – odeslat návrh na vyslání delegáta za naší MO p.Michalíka, na Republikový sněm ČRS do 15. 9. 2014 p.Telařík

 

Příští výborová schůze se uskuteční v pátek 17. 10. 2014 v 19 hodin na klubovně.

 

 

Zapsal : Telařík Václav                         Předseda organizace : Michalík Ladislav