04.10.2013

08.10.2013 17:24

Zápis

ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu v Suchdole nad Lužnicí

konané 4.října 2013

 

Přítomni : Hrbek D.,Křivánek J.,Michalík L.,Smolík,Z.,Smolíková J.,Šuster J.,Telařík V.

Omluveni :Duda F.,Herzog M..,Kubát L.

DK : Čupita

Předseda MO přivítal všechny na jednání výboru MO ČRS

ad.1.)p.Telařík – kontrola zápisu z minulé výborové schůze ,zůstává splnit úkol č.27.

Zápis z minulé výborové schůze a program dnešního jednání byl schválen bez připomínek.

ad.2.) p.Křivánek - došlá pošta – žádná

ad.3.) p.Telařík -předal materiály,jež obdržel od ÚS ČRS a podrobně informoval o průběhu jednání Územní konferenci ČRS v ČB 1.10.2013.Body týkající se činnosti naší MO : Schváleno v r.2014 ZVÝŠENÍ ceny Krajských MP povolenek na 1400,-Kč a dále ZRUŠENÍ MÍSTNÍCH MP POVOLENEK. Za naši MO BYL PROTI a vystoupil PROTI tomuto návrhu v diskusi.

Dále zde byly rozebírány příčiny nefunkčnosti systému LIPAN.Bylo přislíbeno,že do konce roku 2013 bude funkční a do poloviny r.2014 bude tento systém přístupný i řadovým členům k údajům vedených k jejich osobě a revírům.Usnesení z tohoto jednání bude MO do měsíce zasláno.

- informoval o zahájení činnosti Dětského rybářského kroužku – přihlášeno 10 dětí

p.Michalík – informoval podrobně o školení hospodářů v N. Bystřici.Škody na rybách jsou hrazeny, jsou-li na rybochovných zařízeních(rybnících) i pokud jsou součástí revírů(řeší Ing.Kepr)

- byl nasazen do revíru Lužnice 10B candát roček (5000 ks) a do Tuštské pískovny bude nasazen v nejbližší době krajskou distribucí kapr (cca 15 q) –hájení revíru po vysazení neplánuje,vzhledem ke všeobecnému hájení kapra na tomto revíru dle“ bližších podmínek“(od 20.10. do 2.11.2013)

- lovení našich rybníků proběhne 19.10 - vše je připraveno a zabezpečeno jak po materiální ,tak personální stránce

Úkol č.33 – Informovat výbor o průběhu a výsledku lovení p.Michalík do 1.11.2013

-krmení má zajištěno,včetně jeho uskladnění

- je nutno uklidit břehy pískovny v Tušti – malá po sezoně(dle smlouvy)

Úkol č.34 – Úklid břehů malé pískovny v Tušti zabezpečí p.Šuster do 1.11.2013

- provedl částečný úklid na na březích Halámek sever ,ale je třeba udělat pořádek především na břehu podél cesty na Vídeň

Úkol č.35 – Úklid břehů Halámek –sever, zvláště od cesty na Vídeň – p.Křivánek do 31.12.2013

pí.Smolíková – podrobně informovala o stavu plnění rozpočtu na rok 2013 – rozpočet je plněn a bude dodržen.(viz.příloha k zápisu č.1)

- termín prověrek zatím není znám,ale připravuje doklady

- neustále jsou potíže se systémem LIPAN

- informovala výbor,že uvažuje o neprodloužení nájmu klubovny a že postupovala v souladu s nájemní smlouvou o vypovězení nájmu(písemě k rukám jednatele).Výbor toto vzal na vědomí,požádal ji ,aby ještě toto své rozhodnutí zvážila.

p.Smolík - informoval o činnosti RS – společné pochůzky s PČR.

- do současné doby byly naší RS odebrány 4 povolenky k rybolovu

p.Čupita - DK se zabývá příspěvkem z našich internetových stránek,ovšem tento je anonymní a nemůže zatím objektivně rozhodnout,pokud nevyslechne i druhou stranu,jež nedala na sebe kontakt.O vývoji situace bude DK výbor informovat .

 

 

 

Příští výborová schůze se uskuteční v pátek 1.11.2013 v 18 hodin na klubovně.

 

 

 

 

Zapsal : Telařík Václav                                 Předseda organizace : Křivánek Jan