04.09.2015

15.09.2015 08:11

Zápis

ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu,z.s.,v Suchdole nad Lužnicí

konané 4.září 2015

Přítomni : Duda,Klíma,Michalík,Telařík

Omluveni : Herzog,Hrbek,Smolík,Smolíková

DK : Paďourek,Šuster

 

Předseda MO pan Michalík přivítal všechny na jednání výboru MO ČRS .

ad.1.)p.Telařík – kontrola zápisu z minulé výborové schůze ,úkoly splněny.

Zápis z minulé výborové schůze a program jednání byl schválen bez připomínek.

ad.2.)p.Michalík – předal došlou poštu dle kompetencí

- seznámil výbor se Zápisem č.6 a č.7/2015 ze zasedání JčÚV JčÚS ČRS

- upozornil na nedostatečně ošetření rybníka v Hrdlořezích – postřik rákosu

- JčÚS má nové webové stránky – byl informován p.Markem

- obdržel termín školení ryb.hospodářů – naše MO se účastní 21.9.2015

p.Paďourek – seznámil výbor s vyřešením přestupku člena naší MO p.O.Š.,kdy mu byla odebrána povolenka k rybolovu.Pan O.Š podal k tomuto vysvětlení osobně.S přihlédnutím na všechny okolnosti,bylo mu naší DK uloženo kárné opatření a o tomto byl vyrozuměn JčÚS ČRS – p.ing.Kepr.

p.Duda - informoval o brigádnické činnosti členů naší MO,kdy se sám zúčastnil prací na pozemku klubovny.Nyní má argumenty pro případné připomínky brigádniků,jimž bude zadávat práci.

- dále informoval výbor,že plánuje,ve spolupráci s městem, zorganizovat do 20.10.2015 brigádu okolo pískoven v Tušti(v souladu s nájemní smlouvou).Po provedení bude výbor informovat o výsledku této akce.

p.Šuster - podělil se o zkušenosti při rybolovu na řece Lužnici v letním období.

p.Klíma - informoval výbor o stavu na rybnících,kde hospodaříme,o kondici ryb.

V létě nebyl zjištěn zvýšený úhyn ryb jak na revírech(Lužnice 10A,10B),tak na rybnících.

- krmení mají jednotliví správci rybníků rozvezeno a v dostatečném množství

- informoval výbor o akci,kdy do pískoven instaloval candátí hnízda.Některé vůbec nenašel,což je zřejmě důsledkem neznalosti rybářů,jež tam chytali.I přesto,že dával informace do vývěsní skříňky,Internet a osobně (společně s výborem MO) vysvětloval rybářům,o co se jedná většina hnízd nebyla nalezena.Rybáři si myslí,že tam najdou kdoví co a tyto poté vytahují.Nevzdá to a bude pokračovat ve své snaze o vytvoření podmínek pro výtěr dravé ryby v pískovnách.

- informoval výbor o průběhu letní rybářské sezóny, z hlediska rybářské stráže.Jaké situace naše RS řešila, informoval o zkušenostech z kontrol a ze spolupráce s členy RS z jiných organizací..Byly prováděny též kontroly rybolovu v době po 24.hodině,kdy je rybolov zapovězen.Dle informací od vedoucího RS p.Smolíka,naše RS odebrala 5 povolenek k rybolovu,tyto byly odeslány na JčÚS ČRS p.ing.Keprovi k dalším opatřením.

p.Telařík – informoval o administrativě v průběhu letních měsíců(nové ověření podpisů,formu-láře na MěÚ,žádost o dotace,vyúčtování na MěÚ,žádost o přidělení vývěsní skříňky).

- objednal u JčÚS ČRS 5 kusů kalendářů na r.2016 – k využití jako poděkování sponzorům naší MO.V případě většího zájmu tyto kalendáře doobjedná.

- omluvil se výboru MO ,že vzhledem k pracovnímu vytížení,se nebude moci věnovat Dětskému rybářskému kroužku.Bude rád,pokud se najde někdo,kdo pomůže p.Hrbkovi.Dokumentaci,kontakty a zkušenosti předá p.Hrbkovi,který s ním kroužek vedl.Samozřejmě nový vedoucí si musí přizpůsobit činnost DRK svým představám o fungování kroužku.

p.Michalík+Klíma – po diskusi bylo domluveno lovení našich rybníků na 24.10.2015 od 7.00 hodin. Sraz bude na klubovně.

 

 

Příští výborová schůze se uskuteční v pátek 9.10. 2015 v 19 hodin na klubovně .

 

 

 

Zapsal : Telařík Václav                  Předseda organizace : Michalík Ladislav