01.11.2013

04.11.2013 19:38

Zápis

ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu v Suchdole nad Lužnicí

konané 1.listopadu 2013

 

Přítomni : Duda,Herzog,Hrbek,Křivánek,Michalík,Smolík,Smolíková,Šuster ,Telařík

Hosté pozvaní : Mgr.Kouba , p. Klíma se omluvil

Předseda MO přivítal všechny na jednání výboru MO ČRS

ad.1.)p.Telařík – kontrola zápisu z minulé výborové schůze ,zůstává splnit úkol č.27.(do 31.12.2013)

Zápis z minulé výborové schůze a program dnešního jednání byl schválen bez připomínek.

ad.2.) p.Křivánek - došlá pošta – předána členům výboru dle jejich kompetencí

- prověrky hospodaření proběhnou v Boršově n.Vlt. 11.11.2013,za naší MO se zúčastní p.Michalík(hospodář),pí.Smolíková(pokladník) a p.Smolík(RS+ přejímková komise)

Úkol č.36-informovat o průběhu a výsledku prověrek 6.12.2013 p.Michalík,Smolík,pí.Smolíková

ad.3.) p.Michalík – krmení na r.2014(obilí 11 q) je zajištěno,dovezeno a připraveno ke krmení na jaře

- informoval o průběhu a výsledku lovení – proběhlo dle plánu a bez problémů.výtěžnost cca 15,5 q ryby jež byla vysazena 4,5 q Lužnice 10A(řeka) a 11 q Lužnice 10B(Tušť),ryba byla zdravá.Po vyhodnocení nákladů a výdajů na chov ryb jsme mírně ziskoví.

- do pískoven v Tušti(malá a velká)byl vysazen 1q pstruha duhového a 1500 ks candáta – roček.Požadoval od technika Jč.ÚS p.Marka štiku pro nasazení do Tuště – údajně štika není.

pí.Smolíková – prověrky má připraveny,kontaktovala sekretariát JčÚS k dopřesnění dokladů

- IS LIPAN je stále nefunkční a není přínosem pro evidenci,bude se přecházet na nový systém a potřebovala by k tomuto proškolit

- zaplacena faktura za elektřinu na klubovně – plánovaný rozpočet plníme.

- předala úřední hodiny na r.2014

p.Šuster - špatná morálka při plnění pracovní povinnosti.Na brigádu pozval formou SMS 8 našich členů a přišel jeden. Proveden úklid břehů malé pískovny v Tušti a části velké pískovny.Evidence členů,jež byli pozváni je vedena a bude se důsledně vyžadovat splnění této povinnosti ( dle Stanov).

p.Hrbek – webové stránky jsou pravidelně aktualizovány

p.Telařík - navrhl inventurní komisi,která provede inventůru majetku,pokladny a cenin u naší MO ve složení : p.Hrbek – předseda, Duda F.,Herzog M. – členové - schváleno jednomyslně.

Úkol č.37 – Provést inventůru k 31.12.2013 ,informovat o výsledku inventůr výbor s návrhy na opatření a předat písemě zápis o provedené inventůře p.Hrbek do 15.1.2014

- dětský ryb.kroužek pracuje 10 dětí – žádá o schválení nákupu čaje,citronu,cukru na zimní období – bude to částka do 200,-Kč. Výborem byla schválena částka do 200 Kč jednomyslně

Úkol č.38 – nakoupit tyto potraviny a předat pokladní k vyúčtování p.Telařík do 8.11.2013

- navrhl termín výběru povolenek po sezóně na 11.1.2014 od 10 – 12 hod.v restauraci“U Pávků“ a dále termín VČS naší MO na 15.2.2014 od 10 hodin též v restauraci „U Pávků“. Po diskusi byly oba termíny i místa konání výborem schváleny (pro 9,proti 0,zdržel se 0)

Úkol č.39-zajistit místo konání těchto akcí,informovat veřejnost – p.Telařík do 15.11.2013

- zpracuje článek o cenách povolenek na r.2014 s komentářem

Úkol č.40 – zpracovat článek a tento odeslat do Suchd.zpravodaje p.Telařík do 15.11.2013

p.Křivánek – proběhlo jednání mezi naší MO(Křivánek,Michalík,Telařík),MO Třeboň(ing.Koranda,Mgr.Werner) a JčÚS(ing.Štěpán) ohledně dalšího hospodaření na revírech sdružených v SRH.

- připomenul nutnost navržení složení výboru MO ,vzhledem k tomu,že v r.2014 se bude volit výbor nový a dále hledat případného nového nájemce klubovny.Toto budeme řešit na příštím zasedání výboru.

 

Příští výborová schůze se uskuteční v pátek 6.12.2013 v 18 hodin na klubovně.

 

 

 

 

Zapsal : Telařík Václav                                 Předseda organizace : Křivánek Jan