Zápis z výroční členské schůze

01.03.2012 17:02

ke stažení ZDE

 

ZÁPIS

z Výroční členské schůze MO ČRS v Suchdole nad Lužnicí konané 25.února 2012

v  10.00 hodin v pohostinství „U Pávků“ v Suchdole nad Lužnicí.

 

 

Pozváno :  283 členů  ,       přítomno :   91  členů     tj. cca   32,15  % .

                                                                            Prezenční listiny jsou uloženy u jednatele organizace.

 

Schůzi zahájil a řídil jednatel organizace p.Telařík ,který přivítal všechny přítomné a omluvil(vzhledem k nemoci) hosta – p.Ing.Korandu -  delegáta Jč.územního výboru ČRS .

Dále byl schválen níže uvedený program  jednání  VČS  100 % přítomných členů MO ČRS.

 

PROGRAM :1. Zahájení,uvítání,seznámení s programem VČS a jeho schválení

                      2. Volba komisí:a) volba návrhové komise ve složení: p.Mlnařík J..Duda F.,Petržela R.

                                                  b)volba mandátové komise ve složení:p.Šuster J.,Kocina R.,Herzog M..

                             Komise byly schváleny 100% přítomných členů.

                             Minutou ticha byla uctěna památka zemřelých členů naší MO.

                      3. Zpráva výboru MO  ČRS v Suchdole nad Lužnicí o činnosti organizace v r.2011 a úkoly pro r.2012 .                                                             Přednesl předseda MO ČRS p.Křivánek Jan

                                                                                                         Zpráva je uložena u jednatele MO.

                     

                      4.Zpráva o hospodaření MO ČRS v Suchdole nad Lužnicí v r. 2011 a návrh rozpočtu na rok 2012.                                                     Přednesla pokladní MO pí. Smolíková..

                                                                                                  Zpráva je uložena u jednatele MO.                        

 

                      5.Zpráva dozorčí komise o činnosti za rok 2011

                                                                                           Přednesl předseda DK p.Hrbek David

                                                                                                  Zpráva je uložena u jednatele organizace.

                      6. DISKUSE

p.Telařík – informoval o postupném přechodu na výdej povolenek s využitím informačního systému „LIPAN“,obecně tento systém pospal a vysvětli členům MO tento systém.

                - informoval o stavu zarybnění revíru Lužnice 10A – řeka a požádal všechny o zvýšenou pozornost tohoto revíru,kdy  i přes pravidelné zarybňování,se zde ryba neudrží.Budeme monitorovat v průběhu roku tento  revír  s cílem zjistit příčiny tohoto stavu.

p.Křivánek – obecně kritizoval stav pořádku u vody,naše MO bude jako trdičně pořádat na jaře úklid břehů na pískovnách v Tušti.Dle informoval členy o schůzce,ke které došlo v říjnu 2011 se zástupci všech subjektů,které mají s našimi revíry co dočinění a o výsledku jednání.Budou instalovány informační tabule kolem pískovny v Majdaleně a jedna v Tušti,objasnil způsob financování těchto.

pí.Smolíková – informovala,že úroky z účtu,jak uvedla ve zprávě,jsou minimální.navrhuje členům,aby naše MO volné finanční prostředky uložila na jiný účet či termínovaný vklad a tím byly tyto peníze lépe zhodnoceny.Jednalo by se o peníze,jež máme jako pevnou finanční rezervu.Uvedla taktéž,že by uložení peněz mělo být také v dosahu,aby se nemuselo za „účtem“ cestovat.Navrhla např.Českou spořitelnu,kde zatím předběžně zjišťovala podmínky.

p.Klíma – myslí si,že jsou i lepší finanční ústavy,které lépe zhodnotí peníze.

p.Telařík – souhlasí,výbor bude pověřen VČS(pokud bude schváleno usnesení),zjistit podmínky pro zhodnocení peněz i u dalších finančních ústavů a finance vloží do nejlukrativnější zjištěné nabídky.Bude v usnesení zaneseno.

p.Jiráň – navrhl,aby se raději tyto peníze použily na jednorázové zarybnění pískoven.

p.Křivánek – nesouhlasí,musíme mít nějakou rezervu a tato investice by byla pouze jednorázová-chytalo by se jeden rok ,.Toto není dobrá investice.

Návrh pana Jiráně se všeobecně nesetkal s podporou u VČS a nebude tudíž o něm ani dále uvažováno.

p.Michalík – osvětlil členům změny v bližších podmínkách rybolovu v r.2012 a také hájení kapra a kaprovitých ryb v době od 22.10. do 4.11. včetně.

Z rozpravy vyplynulo,že by bylo lepší hájit pouze kapra.neboť se v té době nemohou chytat dravci ani na kaprovité rybičky.Navrhl pověřit výbor MO,aby přenesl a zdůvodnil tuto připomínku na výbor Jč.ÚS ČRS a tento byl zapracován do bližších podmínek na r.2013.

p.Křivánek – zdůraznil a informoval o stavu řeky Lužnice.,možný vliv pastvin v okolí řeky na kvalitu vody

p.Maxa – ryba se neudrží neboť je v daném úseku řeky je mnoho predátorů-vydra,norek a po rybách zůstanou jenom šupiny

p.Folta – dotaz k výboru na obnovení cesty na majdalenskou pískovny „U Janošíků“ ,zda-li není v plánu obnovení této cesty

p.Křivánek – odpověděl,že se nic neplánuje, musíme respektovat  vlastnické  vztahy k danému pozemku.

p.Klíma – pořádek okolo majdalenské pískovny je špatný.Co výbor v této věci udělá.

p.Křivánek – odpověděl – informoval o jednání z října 2011,na pořádku se podílí MO Tŕeboň a vlastníci pozemku.Naše  MO  pečuje o pískovny v Tušti,ale jsme s Třeboňskou MO v neustálém kontaktu  a nebráníme se úklidu i na Majdalenské pískovně,ovšem nemáme tolik lidíí,abychom tento celý revír zvládli

p.Staš -  když máme ty volné prostředky,tak jestli by se s nimi nemohlo přispět členům např.na povolenku na Halámky – např.200 kč.

p.Telařík – Halámky jsou financovány z toho ,co se vybere a nelze na ně používat peníze MO.Tam je vedeno účetnictví zvlášť.K investování rezervy uvedl,že organizace musí mít finanční rezervu pro nenadálé výdaje.

 

              7.Předání věcných darů oceněným členům MO ČRS  předali p.Křivánek,Michalík,Telařík

Dále bylo předáno : „ČESTNÉ UZNÁNÍ“  MO ČRS                                    p.Duda F.

                                 „ČESTNÝ ODZNAK ČRS III.stupně – „bronzový“    p.Michalík L.

                                 „ČESTNÝ ODZNAK ČRS  II.stupně  – „stříbrný“      p.Křivánek J.

                    

               8.Zpráva předsedy mandátové komise    - přednesl p.Šuster,uložena u jednatele MO

               9.Návrh na Usnesení VČS a jeho schválení :- přednesl p.Mlnařík, uložen u jednatele MO

 

 

1.Výroční členská schůze schvaluje :

                                  a.) Zprávu o činnosti za rok 2011 a návrh činnosti v roce 2012.

                                  b.) Zprávu o  hospodaření za rok 2011 a návrh rozpočtu na rok 2012.

                                  c.)Delegáta na územní konferenci ČRS p.Mlnaříka Jana  a jako náhradníka p.Šustera Jaroslava

                                  d.)Kooptaci člena výboru MO p.Herzoga  Martina

 

2. Výroční členská schůze bere na vědomí :

                                  a. ) Zprávu Dozorčí komise

                                 

3. Výroční členská schůze ukládá výboru MO:

                                  a.) Projednat a zapracovat náměty a připomínky vznesené na této Výroční členské schůzi do plánu práce na nejbližší výborové schůzi .Odpovědět na dotazy formou informace na internetových stránkách a ve vývěsní skřínce naší MO ČRS na náměstí T.G.Masaryka a pokud to bude požadováno tazatelem,tak osobně jeho přizváním na jednání výboru MO.

                                    b.) Vyslat delegáta na konferenci Jihočeského územního svazu ČRS

                                    c.) Vypracovat návrh na úpravu bližších podmínek rybolovu v r.2013 na revíru Lužnice 10B -421042 : vypustit kaprovité ryby z doby hájení v době od 22.října do 4.listopadu,hájit v této době pouze kapra obecného.

                                    d.)Zjistit nabídky finančních ústavů k uložených volných prostředků MO a tyto volné prostředky uložit k finančnímu ústavu se zjištěnou nejlepší nabídkou zhodnocení.                                   

 

Usnesení schválilo 100 % přítomných členů, tj. 91 členů bylo pro.

 

 

    Závěrem Výroční členské schůze, jednatel organizace p.Telařík  poděkoval členům naší MO za práci a popřál všem pěkné zážitky a úlovky u vody.

 

Příští  schůze výboru MO se uskuteční 9.března 2012 od 19.00 hodin v provozní budově MO ČRS Suchdol nad Lužnicí.

 

 

 

Zapsal :   Václav  Telařík                                                                         Jan Křivánek

                                                                                                            předseda organizace