09.06.2017

11.09.2017 08:23

Zápis

ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu,z.s.,v Suchdole nad Lužnicí konané 9.června 2017

 

 

Přítomni : Hrbek,Klíma,Michalík,Smolík,Telařík

Omluven : Duda,Smolíková

Host : Tvrzický J.(člen naší MO)

DK : Šuster

 

Předseda MO p.Michalík přivítal všechny na jednání výboru,konstatoval,že jsme usnášeníseschopní.

 

ad.1.) p.Telařík–kontrola zápisu z minulé výborové schůze, trvá úkol č.16/17- prodloužen termín do . 31.10.2017(datum zhotovení ). Zápis byl schválen bez připomínek.

ad.2.) p.Michalík – došlá pošta předána členům výboru dle jejich kompetencí

- Poděkoval organizátorům a všem,jež se podíleli na zabezpečení Dět.ryb.závodů

- nechal udělat nové klíče od klubovny,předal sponzorský dar p.Šerhakl(500,-Kč)

Úkol č.19/17 – zavést tuto částku do účetnictví – pí.Smolíková do 30.06.2017

- přihlásil se nový člen naší MO p.J.J.,chce vstoupit až v r.2018 – výbor vede v patrnosti

- předal zadrženou povolenku k rybolovu člena naší MO p.M.Z. dozorčí komisi.

Úkol č.20/17 –informovat výbor MO o způsobu vyřešení přestupku-p.Šuster 1.výbor po vyřešení

- převzal odvolání proti rozhodnutí dozorčí komise našeho člena p.D.Š.,tímto se bude výbor zabývat samostatně.

p. Hrbek - internetové stránky a stránky FB jsou aktualizovány.

- po absolvování DRK navrhl výboru udělit „Bronzový odznak rybářské odbornosti“ T.H.Výbor po diskusi tento návrh jednohlasně schválil.

Úkol č.21/17 zjistit podrobnosti a podniknout všechny administrativní kroky k udělení tohoto odznaku. – p.Telařík do 31.8.2017

- popularizoval činnost DRK zasláním článku do „ Jindřichohradeckého denníku“ a článek bude taktéž zaslán do Suchdolského zpravodaje.

p.Šuster – předložil výboru další fakturu na dveře na klubovnu, kterou zaslal zhotovitel. Po diskusi, kdy se celkově hovořilo o zhotoveném díle, bylo konstatováno, že předložená faktura byla již zahrnuta do již uhrazené ceny a byla zhotoviteli vrácena cestou p.Šustera.

Úkol č.22/17 vrátit fakturu zhotoviteli a vysvětlit mu důvod vrácení – p.Šuster do 30.6.2017

p.Smolík – informoval výbor o činnosti RS, požadavky na výbor ohledně pochůzek nemá.

- informoval o svém úmyslu ke konci letošního roku ukončit své působení v RS, včetně funkce vedoucího .Má vytipovaného svého nástupce, se kterým předběžně hovořil. Výbor jeho rozhodnutí vzal na vědomí a potenciálního nástupce si pozve na jednání výboru v říjnu 2017.

p.Klíma – provedl vyhodnocení DRZ - 34 účastníků, největší ryba kapr 55 cm ,chytilo se 20 kaprů 1 amur a bílá ryba. Provedl podrobný finanční rozbor, který předložil výboru, vyúčtování i s hotovostí předá pokladní. Dále informoval o ukončení činnosti DRK v tomto školním roce, kdy úspěšně absolvovalo 10 dětí, jež byly „pasovány“ na rybáře. Zúčastnil se i starosta města a rodiče dětí. Předložil výboru vyúčtování této akce. Předá taktéž pokladní.

Úkol č.23/17 vyúčtování obou akcí provést s pokladní p. Klíma, pí. Smolíková do 31.7.2017.

- školení vedoucích ryb.kroužků se za naši MO nezúčastnil nikdo,vzhledem k pracovnímu vytížení. Zúčastní se ve vypsaných následujících termínech, po dohovoru s krajem.

p.Telařík – podělil se se svými zkušenostmi s pořádáním podobných akcí.

- příští týden se zúčastní jednání územní konference

Úkol č.24/17 informovat výbor o jednání jihočeské územní konference ČRS p.Telařík 1.9.2017

 

Příští výborová schůze se uskuteční 1.9.2017 v 18.30 hodin na klubovně.

 

Zapsal : Telařík Václav        Předseda organizace : Michalík Ladislav