31.08.2017

11.09.2017 08:23

Zápis

ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu,z.s.,v Suchdole nad Lužnicí konané 31.srpna 2017

 

 

Přítomni : Hrbek,Klíma,Michalík,Smolíková,Telařík .

Omluven : Duda,Smolík

Host : Tvrzický J.(člen naší MO)

 

Předseda MO p.Michalík přivítal všechny na jednání výboru,konstatoval,že jsme usnášeníseschopní.

 

ad.1.) p.Telařík–kontrola zápisu z minulé výborové schůze, trvá úkol č.16/17- prodloužen termín do . 31.10.2017(poškozená inf.tabule,datum zhotovení ). Zápis byl schválen bez připomínek.

ad.2.) p.Michalík – došlá pošta předána členům výboru dle jejich kompetencí

-funkcí hospodáře JčÚS ČRS je pověřen p..Ing.Kepr.

p. Hrbek - internetové stránky a stránky FB jsou aktualizovány – odstraněn nedostatek v odkazech na Halámky – sever.

- DRK začne svou činnost v polovině října 2017,předběžně je zájem veliký.Požádal výbor,po zkušenostech z let minulých. aby byly do kroužku zapsány děti od 10 let věku.

Po diskusi bylo výborem jednohlasně schváleno zapisování dětí do DRK od 10 let – vzhledem k tomu, že do tohoto věku mohou děti chytati, dle bližších podmínek výkonu ryb.práva, na 1 prut dospělé osoby – a poté se vytříbí opravdový zájem o sportovní rybolov.Výbor vzal v potaz též zkušenosti vedoucích z let minulých, kdy se stávalo,že po absolvování kroužku, děti dále nepokračovaly ve sportovním rybolovu..

- navrhl jednotnou ústroj členů naší RS – trička.Po diskusi bylo stanoveno,že musí tento návrh nejprve projednat všichni členové RS, neboť zde bude nutná finanční účast členů RS

Úkol č.28 – projednat návrh se členy RS,výsledek předložit výboru MO – p-Smolík. Do 31.10. 2017.

pí.Smolíková – požádala výbor o uvolnění z funkce pokladníka a ukončí své členství v ČRS.

Výbor vzal tuto její žádost v potaz a požádal ji o setrvání ve funkci do doby, než najdeme náhradu.

- informovala o stavu financí po letní sezóně,navrhla rekonstrukci „pergoly“.

p.Klíma – informoval o stavu rybníků s násadovou rybou – zatím prospívá dobře.Na podzim je dohodnuto s majitelem rybníka – Hrdlořezy – návesní – navezení kamene, naše MO bude provádět brigádnickou činností uložení kamene . Janochů rybník – nutno vyčistit stoku. Zajistit postřik rákosu.

Úkol č. 28/17 – zajistit postřik a provedení prací – p.Klíma do 31.10.2017

- informoval o průběhu rybářské sezony na Tušťských pískovnách.

- zjistil značný nepořádek po turistech na březích Tušťských pískoven - je nutno již nyní provést úklid.,ve spolupráci s MěÚ Suchdol n.L.

Ükol č.28/17 – zabezpečit úklid břehů pískoven v Tušti ve spolupráci s brigádnickým referentem p.Dudou a městem Suchdol n.L. Informovat výbor o akci. P. Michalík 13.10.2017.

p.Telařík – informoval o průběhu jednání územní konference.Usnesení vyvěšeno ve vývěsní skříňce.

- Objednáno 10 ks kalendářů na r.2018 a 5 ks. „Odznaků rybářské odbornosti“ pro děti. . - Vznesen požadavek na kraj ,o proškolení vedoucích dětských rybářských kroužků.

- požadavky o přijetí nových členů do naší MO bude projednáno na příští výborové schůzi.

 

Příští výborová schůze se uskuteční 13.10.2017 v 18.00 hodin na klubovně.

 

 

 

Zapsal : Telařík Václav        Předseda organizace : Michalík Ladislav