31.08.2018

13.09.2018 08:58

Zápis

ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu,z.s.,v Suchdole nad Lužnicí konané 31. srpna 2018

 

 

Přítomni : Hrbek, Hůrková, Klíma,Kubát, Michalík, Telařík, Tvrzický

DK : Mgr.Kouba

 

Předseda MO p.Michalík přivítal všechny na jednání výboru,konstatoval,že jsme usnášeníseschopní.

ad.1.) p.Telařík–kontrola zápisu z minulé výborové schůze, trvají úkoly č.4,9,11,28,29/18. Zápis byl schválen.

ad.2.) p.Michalík– seznámil s došlou poštou a předal ji dle kompetencí jednotlivým členům výboru

- jednal o podmínkách nákupu krmení na rok.2019,dojednal menší objem krmení

za podmínek jako letos. Výbor tento nákup jednohlasně schválil.

- nastolil otázku nákupu bedny pro převoz ryb.Po diskusi,kdy byl proveden finanční rozbor, kdy byl nákup schválen. Pro 7, proti 0, zdržel se 0

Úkol č.31/18 nákup zajistí p. Klíma s maximální hospodárností a informuje výbor do 30.11.2018

p.Mgr.Kouba – informoval o průběhu a jednání územní konference ČRS v Č.Budějovicích

p.Tvrzický – informoval o brigádnické činnosti členů,všeobecně je nezájem o plnění brigádnické povinností. Zabezpečuje úklid pískoven a údržbu rybníků v Hrdlořezích.

Úkol č. 32/18 provést úklid břehů pískoven 10B ve spolupráci s městem,informovat výbor,cestou jednatele také Jč ÚS ČRS a udělat fotodokumentaci této akce. p.Tvrzický do 30.9.2018

p.Hrbek – vyhodnotil Dětské ryb.závody jako přínosné, byť účast byla menší než v minulosti.Nebyly využity všechny finanční prostředky přidělené na tuto akci .Tyto budou využity na činnost Dětského rybářského kroužku,který zahájí činnost ve 2.polovině října,bude informovat výbor.

pí.Hůrková – informovala o stavu financí,pokladny,zaplacení daní ,odeslání financí na kraj a o vedení evidence v systému Lipan,který funguje špatně a je časově velmi náročný (extrémě pomalý).

p.Klíma – informoval o stavu rybníků na kterých hospodaříme. Vzhledem k nedostatku vody bylo nutno 1.8.2018 slovit rybník horní v Hrdlořezích a eliminovat tak případné větší ztráty. Slovená ryba byla vysazena do revíru Lužnice 10 A.Na tomto rybníce je nutno opravit výpusť, ale vlastními silami to nezvládneme.

Úkol č.33/18 zjistit podmínky a náročnost opravy s využitím případné techniky.Pověřuje předsedu p.Michalíka, aby ve spolupráci s p.Kubátem zajistil dodavatele opravy a opravu samotnou do 31.12.2018 a informovat výbor . - bude se účastnit školení rybničních hospodářů v Nové Bystřici. . - lovení našich rybníků proběhne 27.10.2018 od 07.00 hodin

Úkol č.34/18 – informovat výbor o své účasti a zajistit organizačně lovení do 12.10.2018 p. Klíma

- přijal nabídku od ÚS Jčk ČRS na výkon funkce rybářské stráže na smlouvu

- předložil žádosti p.M.K.a J.T. na zapůjčení klubovny.Výbor toto jednohlasně schválil.

p.Kubát – informoval o činnosti RS – 2 odebrané povolenky (členové jiných MO)

- předložil žádost o pravidelné zapůjčování klubovny místním lidem.Po diskusi byl tento návrh odmítnut s konstatováním, že klubovna k tomuto ůčelu nebyla zřízena.

Úkol č.35/18 – informovat žadatele o zamítavém stanovisku – p.Kubát a do budoucna se výbor bude zabývat tím,zda-li vůbec půjčovat klubovnu – vzhledem k opotřebovávaní vybavení.

p.Telařík – v systému Lipan nemáme v naší MO aktuální informace a vzhledem k tomu, že nemá oprávnění požádal paní Hůrkovou nechť se pokusí o aktualizaci. - - objednal 15 ks kalendářů na r.2019 pro naší MO s naším logem.

 

 

Příští výborová schůze se uskuteční 12.10.2018 v 19.00 hodin na klubovně.

 

Zapsal : Telařík Václav

 

Zapsal : Telařík Václav         Předseda organizace : Michalík Ladislav