25. 01. 2013

13.02.2013 18:53

  Zápis

ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu v Suchdole nad Lužnicí

konané 25.ledna 2013

 

Přítomni   : Duda F.,J.,Smolíková J.,Herzog M.,Telařík V,Smolík Z.  

DK           : Kubát L.

Omluveni:  Hrbek,(za DK),Křivánek,J.,Michalík L.,Šuster J.,

              

Jednatel  MO přivítal všechny  na jednání  výboru MO ČRS  a konstatoval,že zasedání je usnášení schopné. Přivítal kooptovaného člena DK p.Kubáta L.(za p.Hrbka).

ad.1.)p.Telařík –kontrola zápisu z minulé výborové schůze  trvají úkoly č.46 – trvá část-(odstranit jím uměle vybudované stavby)a č.53

     Zápis z minulé výborové schůze byl schválen  bez připomínek.

ad.2.) p. Telařík  - došlá pošta –  byla předána členům výboru MO dle jejich kompetencí

                                                   - seznámil přítomné s dopisem o možnosti využití Probační a medisční lužby – ohledně vyloupení klubovny.O využití rozhodne výbor po zjištění nákladů na další řízení.

Úkol č.1- zjistit náklady,jež by MO vynaložila,informovat výbor MO – do 15.2.2013 p.Telařík

ad.3.) p.Telařík  -převzal materiály od členů výboru ke zpracování zprávy o činnosti za r.2012

   - příprava VČS:- zprávu o činnosti MO ČRS v r.2012 přednese p.Křivánek

                             - rozpočet na r.2013  pí Smolíková

                             - zprávu DK přednese p.Hrbek

                             - ozvučení sálu  - p.Šuster

                             - jednotlivé komise mandátová – předseda p.Smolík + 2 členové MO

                                                             návrhová    -  předseda p.Herzog  + 2 členové MO

                             - zabezpečení sálu – p.Pávek

                             - návrh seznamu jubilantů a aktivních členů – předá p.Křivánek+delegát Úz.výboru

           p.Duda  - systém brigád zatím zůstává v nezměněném znění,budou důsledně vyžadovat splnění brigádnické povinnosti(práce nbo úhrada)

Úkol č.2 –předložit a schválit dokumenty na VČS výborem MO – 15.2.2013 –odpovídá p.Telařík

                 - informoval o setkání vedoucích  org.st.správy a výsledku jednání dne 24.1.2013.

            pí.Smolíková – předala 2 nové přihlášky za členy ČRS

                                   - systém odměňování zůstává(poukázky  na zboží u p.Hanuse)

Úkol č.3 zajistit poukázky u p.Hanuse,zjistit jejich čerpání v r.2012 do 15.2.2013  pí.Smolíková

                                   - informovala výbor o stavu financí : účet,pokladna,odvody na kraj

                                   - od 26.1.2013 začíná vydávat povolenky v úředních hodinách na klubovně

           p.Smolík  - svou činnost ukončil 1 člen RS ze zdravotních důvodů,náhradu zatím nemá,žádá výbor o hledání adekvátní náhrady.

                            - je domluven s PČR na společných hlídkách a kontrolách rybářů

          p.Kubát – navrhl některé osoby do RS.Bylo konstatováno,že je předem nutná aktivita z jejich strany,než je výbor doporučí.Výbor jejich aktivitu  po 3 měsících vyhodnotí.

          p.Herzog – kdo je nyní správcem Halámek – není stanoven,ale za MO jedná p.Křivánek,Telařík a p.Michalík ,jež je v každodenním styku s majitelem pískovny a řeší případné problémy a požadavky.

                                                     

              VČS se uskuteční 23.2.2013 v Restauraci „U Pávků“ od 10 .00 hodin

Předseda MO poděkoval všem za práci.Popřál rybářům hodně zdraví ,štěstí a vše nejlepší v r. 2013.

 

Příští výborová schůze se uskuteční  v pátek   15.2.2013  v 19 hodin na klubovně.

   

          

 

 

 

 

 

 Zapsal  :  Telařík Václav                                                Předseda organizace  :  Křivánek  Jan