24.11.2016

13.12.2016 08:06

Zápis

ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu,z.s.,v Suchdole nad Lužnicí konané 24.listopadu 2016

 

Přítomni : Hrbek,Michalík,Smolíková,Telařík

Omluveni : Klíma,Smolík

DK : Paďourek,Šuster Host : p.Mikeš

 

Předseda MO p.Michalík přivítal všechny na jednání výboru,konstatoval,že jsme usnášeníseschopní.

ad.1.) p.Telařík–kontrola zápisu z minulé výborové schůze,trvají úkoly č.37,39/16.Zápis byl schválen

ad.2.) p.Michalík – došlá pošta předána členům výboru dle jejich kompetencí

- 26.11.2016 se bude účastnit sněmu ČRS,za naší MO. . - podrobně informoval o schůzce se zástupci firmy LS MINERALS s r.o.,kde byly na pořadu stížnosti na plnění nájemní smlouvy Halámky ze strany pronajímatele(nepořádek,zajíždění auty k vodě,rozdělá- vávání ohňů,mola,poškozené lodě u břehů apod.).Po vzájemné domluvě bylo rozhodnuto o ukončení nájemní smlouvy k 31.12.2016 a to dohodou.Výbor po diskusi konstatoval,že v současné době nemá naše organizace síly na to,abychom zajistili 100 % plnění nájemní smlouvy(za-jištění režimu a pořádku při rybolovu) a tím by MO byla vystavena možným sankcím,čemuž chce předejít.Jednohlasně bylo schváleno ukončení nájemní smlouvy dohodou k 31.12.2016. Úkol č. 40/16 zaslat pronajímateli vypovězení nájemní smlouvy dohodou k 31.12.2016 p.Telařík do 30.11.2016.

- informoval o schůzce zástupců naší MO se starostou města a s p.Čechalem.Zde se dozvě-děli o novém podnikatelském záměru.Vyjádřili jsme náš nesouhlas s tímto,ale vyjádřili jsme přesvědčení,že do budoucna najdeme společný kompromis,i vzhledem k tomu,že MO může jen doporučovat a přesvědčovat,vzhledem k tomu,že nejsme majiteli.

- byla dána městu Suchdol .L. žádost o poskytnutí dotace na činnost dětského rybářského kroužku v r. 2017 ve stejné výši jako v r. 2016.

- informoval o činnosti RS – jen 3 členové RS splnili podmínky dané krajem

Úkol č. 41/16 předložit výkaz činnosti členů RS naší MO za r.2016 p.Smolík do 21.12.2016

p.Hrbek -informoval o činnosti DRK- pracuje v něm letos 14 dětí,domluveno školení vedoucích DRK

- I -net je aktualizován

- z pověření omluveného p.Klímy informoval výbor : * do SZ dán informační článek a podě-kování, informoval o stavu rybníků,kde hospodaříme – všeobecně málo vody,krmení je zajištěno

pí.Smolíková – informovala o průběhu prověrek na JčÚS ČRS–vše v pořádku,faktury jsou proplaceny

- podala návrh na ocenění vedoucím DRK p.Hrbek,p.Klíma – jednohlasně schváleno

Úkol č. 42/16 –předložit výboru návrhy na ocenění - členové výboru MO do 21.12.2016

* p.Telařík – předložil návrh na nákup nosiče dat(flash) – k záznamu dokumentů MO(výbory,žádosti, zápisy,návrhy) – jednohlasně schválen nákup do částky 300,-Kč Úkol č. 43/16 – zakoupit flash a zavést do evidence majtku MO – p.Telařík do 21.12.2016 . -výběr povolenek 7.1.2017, VČS 25.2.2017;obě akce zajištěny od 10 hodin v restauraci „U Pávků“

* p.Hrbek – z pověření p.Klímy – úkol č.36/16,předložil návrh na zhotovení vchodových dveří firmou p.Mikeše,jež byl pozván.Po projednání a předložení cenové nabídky byla jednohlasně schválena jako zhotovitel firma p.Mikeše.Částka byla stanovena max. 10 tis.korun. Úkol č. 44/16 – zabezpečit tuto zakázku ze strany MO,informovat výbor – p.Hrbek do 31.3.2017

 

 

Příští výborová schůze se uskuteční 21.12.2016 v 17.00 hodin na klubovně.

 

 

Zapsal : Telařík Václav                  Předseda organizace : Michalík Ladislav