23.12.2017

14.01.2018 19:26

Zápis

ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu,z.s.,v Suchdole nad Lužnicí konané 23.prosince 2017

 

 

Přítomni : Duda, Hrbek,Klíma,Michalík,Smolíková,Telařík

Host : pí.Hůrková ,p.Tvrzický(členové naší MO)

 

 

Předseda MO p.Michalík přivítal všechny na jednání výboru,konstatoval,že jsme usnášeníseschopní.

ad.1.) p.Telařík–kontrola zápisu z minulé výborové schůze, trvají úkoly č.28,34,37,38/17. Zápis byl schválen bez připomínek.

ad.2.) p.Michalík – došlá pošta předána členům výboru dle jejich kompetencí

-infomoval o stavu jednání o obsazení funkce nového pokladního.Navržená GH, se seznámila s výkonem této funkce , vše probrala se současnou pokladní.Výbor ji pověřil, aby se nyní účastnila společně se stávající pokladní všech akce výběru povolenek dne 6.1.2018

p .Hrbek - informoval o činnosti DRK

- internetové stránky jsou průběžně aktualizovány

- předlal výboru podepsanou novou pojistnou smlouvu na objekt klubovny,jež má lepší podmínky a rozsah plnění. Smlouvu převzal jednatel a tuto založí k dokladům organizace.

 

pí.Smolíková – informovala o zaplacených fakturách, účtech a o stavu financí.

- potvrdila svůj záměr nepokračovat ve funkci pokladní v novém volebním období a informovala o schůzce s pí GH ,které postupně předává své zkušenosti a budou se společně účastnit odevzdávání povolenek 6.1.2018.

p.Klíma - informoval výbor o stavu prací na klubovně a případných záručních oprav provedených prací

. - informoval výbor o stavu našich chovných rybníků a stavu oválu

- do Suchdolského zpravodaje byly dány informace o činnosti rybářů, poděkování sponzorům a přání do nového roku.Dále byla dána podrobná informace o způsobu odevzdávání povolenek a možnosti zakoupení povolenek k rybolovu na r.2018.

p.Telařík – termín výběru povolenek v restauraci „U PÁVKŮ“ je v sobotu 6.1.2018 od 10.00 hod. a termín VČS na sobotu 24.2.2018 tamtéž od 10.00 hodin..

- informoval o žádosti ,kterou opětovně zaslal na město - zpevnění hráze rybníka v Hrdlořezích. Město přislíbilo,že zahrne tuto položku do svého rozpočtu na rok 2018 a provede rozsáhlejší investici do ůdržby tohoto rybníka.

- informoval výbor,že z rodinných důvodů ukončí svou činnost ve výboru a do dalšího volebního období nebude již kandidovat. Výroční členskou schůzi kompletně připraví a veškeré dokumenty po VČS předá, ve výboru dále pracovat nebude moci.

 

p.Michalík - všem poděkoval za práci a popřál do nového roku mnoho zdraví a úspěchů.

 

Příští výborová schůze se uskuteční 19. 01. 2018 v 19.00 hodin na klubovně.

 

Zapsal : Telařík Václav          Předseda organizace : Michalík Ladislav