21.12.2016

17.01.2017 17:27

Zápis

ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu,z.s.,v Suchdole nad Lužnicí konané 21.prosince 2016

 

Přítomni : Duda,Hrbek,Klíma,Michalík,Smolík,Smolíková,Telařík

DK : Čupita,Šuster

Předseda MO p.Michalík přivítal všechny na jednání výboru,konstatoval,že jsme usnášeníseschopní.

ad.1.) p.Telařík–kontrola zápisu z minulé výborové schůze,trvají úkoly č.42,44/16.Zápis byl schválen

ad.2.) p.Michalík – došlá pošta předána členům výboru dle jejich kompetencí

- Dne 26.11.2016 se účastnit sněmu ČRS,za naší MO.Podrobně informoval o průběhu sněmu a jeho jednání a seznámil výbor s usnesením sněmu.Pro r.2018 bylo sněmem schváleno zvýšení členského příspěvku ze 400,- na 500 Kč.

Úkol č.45/16 – vyvěsit usnesení sněmu do informační skříňky MO – do 31.12.2016 p.Telařík

- informoval o jednání s firmou LS MINERALS s r.o.,kdy nájemní smlouva na vodní plochu Halámky sever byla ukončena po vzájemné dohodě k 31.12.2016. Dne 15.12.2016 proběhlo předání předmětu nájmu.

- byl akutně nucen řešit poruchu čerpadla – zakoupil nové a instaloval jej ihned,vzhledem k tomu,že komorované ryby by nepřežily.Výbor jednohlasně schválil tuto mimořádnou investici .

p.Duda - brigádnická činnost našich členů proběhla dle plánu,ovšem zájem o splnění brig. povinností klesá.Při vystavování povolenek na r. 2017 bude uplatňovat důsledně požadavek splnění brigádnické povinnosti,případně jeho uhrazení,před vydáním povolenky k rybolovu.

pí.Smolíková – provedla vyúčtování dotace poskytnuté městem Suchdol n.L. na činnost dětského rybářského kroužku. Doklady k tomuto předala na městský úřad dle jejich požadavku.

* došlé a doručené faktury a účty jsou uhrazeny

* byla u ní provedena kontrola financí a cenin – v rámci inventury

p.Smolík – podrobně informoval výbor o průběhu prověrek s osobní zkušeností při nich.Dále rozebral činnost jednotlivých členů rybářské stráže a ocenil aktivitu všech,neboť všichni tuto činnost vykonávají po své práci a dobrovolně.Navrhl v rozpočtu na r.2017 počítat s navýšením položky na činnost rybářské stráže.Dále předal podklady o činnosti RS v r.2016 jednateli.

Úkol č.46/16 – navýšit v návrhu rozpočtu na r.2017 položku na činnost RS, dle možností MO – a tento návrh předložit ke schválení výboru do 20.1.16 pí.Smolíková

p.Čupita – vznesl dotaz na odebranou povolenku k rybolovu našeho člena a aby výdejce počítal s termínem uplynutí kárného opatření,jež mu bylo uloženo.Aby mu povolenka k rybolovu nebyla vydána dříve.Výbor konstatoval,že odebranou povolenku má hospodář,jež provede opatření,aby byly dodrženy stanovy.

p.Klíma – informoval o činnosti dětského kroužku

- kontrolou rybníků a oválu nebyl zjištěn výskyt rybožravých predátorů.

- několik lidí jej oslovilo,že mají zájem o vstup do ČRS – je nutné vyplnit přihlášky a tyto předložit ještě před absolvování vstupního školení výboru MO ke schválení.Pokud budou ještě zájemci,bude zorganizováno školení těchto lidí standardním způsobem.

- předložil výboru z pověření předsedy inventurní komise „Zprávu o výsledku inventarizace majetku ve vlastnictví MO ČRS z.s. Suchdol n.L., + 2 přílohy(návrh na vyřazení nepotřebného majetku,stav fin.prostředků a cenin).Dále předal Inventurní seznam 2016 výboru.Výbor toto projednal a schváliltyto dokumenty.

Ükol č.47/16-komise ve složení p.Hrbek – předseda,Klíma,Michalík provede zrušení a vyřazení z evidence nepotřebného materiálu do 28.2.2017 p. Hrbek

p.Telařík – požádal všechny,,kdo ještě tak neučinili,aby mu dodali podklady pro zpracování Zprávy o činnosti MO na VČS.

- dne 7.1.2017 od 10 -12 hod.proběhne výběr sumářů v restauraci „U Pávků“.Výbor se na místě sejde v 9.30 hodin.

p.Michalík všem poděkoval za práci v roce 2016 a do r.2017 popřál všem hodně zdraví a úspěchů.

Příští výborová schůze Příští výborová schůze se u skuteční 20.1.2016 v 18.00 hodin na klubovně.

 

Zapsal : Telařík Václav             Předsda organizace : Michalík Ladislav