20.01.2017

04.02.2017 09:47

Zápis

ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu,z.s.,v Suchdole nad Lužnicí konané 20.ledna 2017

 

Přítomni : Hrbek,Klíma,Michalík,Smolíková,Telařík

Omluven : Smolík, Čupita

 

 

Předseda MO p.Michalík přivítal všechny na jednání výboru,konstatoval,že jsme usnášeníseschopní.

 

ad.1.) p.Telařík–kontrola zápisu z minulé výborové schůze,trvají úkoly č.44,46/16.Zápis byl schválen

ad.2.) p.Michalík – došlá pošta předána členům výboru dle jejich kompetencí – stanovení nových nájmů za rybníky v Hrdlořezích od města po přičtení inflace – předáno pokladní . – MO dostala od p.Čechala,potažmo města informaci o provozování 5 ks šlapadel na vodní ploše Tušť – velká, v letní sezoně 2017 a to pouze v červenci a srpnu v době 10.00-18.00 hodin.Výbor MO toto vzal na vědomí,byť v minulosti nesouhlasil a informuje členy o tomto na VČS.

Úkol č.1/17-informovat o tomto záměru členy MO na VČS – p.Michalík 25.2.2017

p.Hrbek - I net stránky se zaplňují,bude archivovat příspěvky max.rok ,město nám poskytlo bez-platné využívání WIFI,chce písemě městu poděkovat.

Úkol č.2/17 poděkování městu dopisem(p.Telařík)a článkem v SZ(p.Klíma) do 15.2.2017

* Informoval výbor o činnosti DRK a zkušenostmi z práce kroužku

pí.Smolíková – probíhá výdej povolenek,dle úředních hodin a dle dohovorů.

- Předložila výboru ke schválení žadatele o členství v naší p.SM(rak.obč.),HG,JK.

Po diskusi byli všichni přijati za členy naší MO.O případném školení budou informováni s předstihem.

- zpracovává návrh rozpočtu,kde počítá s doporučeními daňového poradce a předloží výboru ke schválení na příští výborové schůzi.

p.Klíma – informoval o výběru povolenek 7.1.2017,zpracovává sumáře a odesílá na kraj

Úkol č.3/17 – v diskusi seznámit VČS s úlovky a změnách v bliž.pod.rybolovu v r.2017 – p.Klíma

- předložil návrh na předplatné 1 ks časopisu Rybářství pro činnost MO(DRK).Schváleno jednohlasně.

- z pověření ved.RS p.Smolíka předložil návrh na doplnění členů RS o p.LN a PŠ.Po diskusi se výbor shodl na doporučení těmto,řídit a odpovídat za ně bude vedoucí RS.Doporučení výboru je ,že v počátcích by měli pochůzky vykonávat se zkušenými členy RS.

- informoval o stavu a údržbě oválu a klubovny(zakoupil novou vodovodní baterii).Ochrana před rybožravými predátory je funkční.Rybníky budou ošetřeny po rozmrznutí.

p.Telařík - rozebral podrobně přípravu VČS,jež se uskuteční 25.2.2017.Předložil dokumenty na VČS,organizační zabezpečení(stanovení předsedů komisí –mandátová p.Smolík,volební p.Mgr.Kouba návrhová – Hrbek , jež si k sobě stanoví vždy další 2 členy),ozvučení p.Šuster a návrhu na ocenění členů naší MO, včetně udělení čestných odznaků(viz.příloha č.1).Jako delegáti na ÚK ÚS JčK ČRS do Č.B. budou navrhnuti VČS p.Telařík,p.Michalík(náhradník) s právem hlasovat za MO a dále p.Hrbek a Klíma jako účastníci.Po diskusi byly předložené dokumenty doplněny.Všechny dokumenty byly jednohlasně schváleny. Výbor se sejde 25.2.2017 v 9.30 hodin na místě konání.Návrh rozpočtu bude projednán na příští výborové schůzi.Jako delegát ČRS,z.s., JčÚ

Úkol č.4/17–zaslat návrh na udělení ocenění,dle seznamu na ČRS,z.s., JčÚS p.Telařík do25.1.17´

Úkol č.5/17 zpracovat a přednést na VČS Zprávu o činnost DK za r.2016 – p.Čupita do 10.2.17´

Úkol č.6/17 – pozvat na jednání VČS zástupce města – p.Telařík do 31.1.2017

 

 

 

 

Příští výborová schůze Příští výborová schůze se u skuteční 10.2.2016 v 18.00 hodin na klubovně.

 

 

 

Zapsal : Telařík Václav                Předseda organizace : Michalík Ladislav