19.1.2018

27.01.2018 14:02

Zápis

ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu,z.s.,v Suchdole nad Lužnicí konané 19.ledna 2018

 

 

Přítomni : Hrbek, Klíma, Michalík, Smolíková, Telařík

Host : pí.Hůrková ,p.Mgr.Kouba, Kubát, Tvrzický(členové naší MO)

 

Předseda MO p.Michalík přivítal všechny na jednání výboru,konstatoval,že jsme usnášeníseschopní.

ad.1.) p.Telařík–kontrola zápisu z minulé výborové schůze, všechny úkoly byly splněny. Zápis byl schválen bez připomínek.

ad.2.) p.Michalík – došlá pošta předána členům výboru dle jejich kompetencí

- informoval o průběhu výběru povolenek k rybolovu za r.2017 – bez větších potíží. Bylo celkem vráceno 232 povolenek, což je drtivá většina vydaných povolenek.

p. Kubát – informoval o požadavku JčÚS na změnu naší internetové adresy.Výbor toto jednohlasně odmítl s tím, že by to byly další náklady pro MO, vzhledem k tomu, že toto je placeno.

-tlumočil dotaz ,kdo má na starosti cedule na revíru 421 042. Cedule na Majdalenské pískovně má na starosti MO Třeboň, Tušťské pískovny obhospodařujeme my. Stejně jako děláme úklid břehů na Tušťských pískovnách ve spolupráci s městem,jež odpad sváží a ekologicky likviduje.

- podklady pro zprávu na VČS o činnosti RS vypracuje s p. Smolíkem.

p .Hrbek - informoval o činnosti DRK ,který probíhá

- internetové stránky jsou průběžně aktualizovány

- dotaz,bude-li doplněna RS. Po diskusi ve výboru,zatím RS doplňována nebude.

pí.Smolíková – informovala o zaplacených fakturách, účtech a o stavu financí.

- potvrdila svůj záměr nepokračovat ve funkci pokladní v novém volebním období.Paní GH ,postupně předává své zkušenosti a zpracovává podklady pro placení členství, povolenek k rybolovu v r.2018 a daně.Společně se účastnily odevzdávání povolenek 6.1.2018.

- předložila návrh na finanční bilanci r.2017 a schodkový návrh rozpočtu 2018. Výbor podrobně probral jednotlivé položky. Materiál bude schválen po případných doplňcích na příští výborové schůzi. Dále předložila návrh na ocenění členů MO na VČS. Seznam byl doplněn a jednohlasně schválen.Bude součástí materiálů k VČS.

- dala návrh na zřízení přístupů do IS LIPAN pro pí.G.H. a pořízení kompatibilní tiskárny s IS Lipan. Výbor toto jednohlasně schválil.

Úkol č. 1/18 Napsat návrh na zřízení přístupů do IS Lipan pro pí. G.H. - p.Telařík do 31.1.2018

Úkol č. 2/18 Pořídit kompatibilní tiskárnu s IS Lipan- p.Michalík do 31.3.2018

p.Klíma - informoval výbor o stavu klubovny, našich chovných rybníků a oválu. Po diskusi bylo konstatováno, že případné půjčování prostor klubovny bude schvalovat výbor. . - předložil seznam žadatelů o členství v naší MO a o převod do jiných MO – viz.příloha č.1. Výbor tento seznam jednohlasně schválil.V I.čtvrtletí proběhne školení nových členů.

Úkol č. 3/18 – informovat žadatele a kompetentní orgány o tomto školení – p.Klíma do 31.3.2018

- předal podklady pro zprávu na VČS.V r. 2018 bude nutno doložit provedené práce na revírech, kde hospodaříme (zpracovat fotodokumentaci pro JčÚS ČRS).

Úkol č. 4/18 Zpracovávat průběžně fotodokumentaci o prováděných pracech,tyto soustřeďovat a zaslat na JčÚS ČRS – brigádnický referent k 30.6. a 31.12.2018

p.Telařík – požádal výbor o podklady pro „Zprávu“ na VČS v r. 2017 dle jednotlivých oblastí

Úkol č. 5/18 zaslat podklady pro zprávu o činnosti výboru v r.2017 do 3.2.2018 – členové výboru

- potvrdil svůj záměr ukončit svou činnost ve výboru.Po diskusi přistoupil na návrh,aby setrval ve funkci do doby, než bude za něj náhrada,která bude do výboru kooptována.

Příští výborová - navrhl doplnit odměny knihou spisovatele Szkandery z ryb.prostředí.Jednohlasně schváleno 10 publikací s možností neupotřebené knihy prodat rybářům za fakturovanou cenu.

Úkol č.6/18 – objednat u autora 10 publikací na dobírku do 31.1.2018 p. Telařík

Příští výborová schůze se u Příští výborová schůze se uskuteční 16 .02 .2018 v 19.00 hodin na klubovně.

 

Zapsal : Telařík Václav Zapsal : Telařík Václav                    Předseda organizace : Michalík Ladislav