16.03.2018

27.03.2018 10:00

Zápis

ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu,z.s.,v Suchdole nad Lužnicí konané  16.března  2018

 

 

Přítomni   : Klíma, Kubát, Michalík, Hůrková, Telařík

                                           Host        : pí.Smolíková                                                                                                       

DK          : Šuster, Mgr.Kouba

Omluven : Hrbek, Tvrzický

 

 

Předseda MO p.Michalík přivítal všechny na jednání výboru,konstatoval,že jsme usnášeníseschopní.

 

ad.1.) p.Telařík–kontrola zápisu z minulé výborové schůze,trvají úkoly č.2,4/18. Zápis byl schválen bez připomínek.

ad.2.) p.Michalík – došlá pošta  předána členům výboru dle jejich kompetencí 

                              -  přišel návrh smlouvy o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – firma EON – napojení na klubovnu. Po diskusi výbor jednohlasně souhlasil a pověřil podpisem přesedu MO.

Úkol č. 8/18 : podepsat za MO a zaslat firmě EON Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se souhlasným stanoviskem.  p. Michalík  do 15.04.2018

                               - provedl podrobný rozbor a vyhodnocení VČS

           p.Telařík – zaslal na JčÚS ČRS Usnesení VČS,složení výboru+kontakty a delegáta na Územní konferenci (+ náhradníka).Změna registračního listu není potřebná.

                            - vzhledem ke změně složení výboru je nutno provést protokolární předání funkce pokladníka a zápis o předání funkce vedoucího rybářské stráže.Na předání funkce pokladníka byla stanovena komise ve složení předseda p. Šuster, členové p.Mgr.Kouba,p.Michalík           

Úkol č. 9/18  předat funkci pokladníka a protokol  předložit výboru - p.Šuster do 15.4.18´

                            - dále je nutno aktualizovat dispoziční práva k účtu  + S 24 pro MO (pí.Smolíková zrušit,pí.Hůrková zavést) + hmotná odpovědnost

Úkol č.10/18 aktualizovat dispoziční práva k účtu MO p. Michalík  do 15.4.18´

Úkol č.11/18 sepsat s pí Hůrkovou hmotnou odpovědnost na fci pokladníka p.Telařík do 14.4.18´

Úkol č.12/18 předat funkci vedoucího ryb. Stráže,zápis předložit výboru p.Kubát do 15.4.18´

                             - co bude nutno udělat v r.2018 ,každý člen výboru předloží návrhy k zapracování

Úkol č.13/18 předložit návrhy prací v r.2018 – členové výboru + DK do 14.4.18´

     p.Klíma – krmení zajištěno a bude rozvezeno brigádnicky,násada zajištěna(N.Včelnice + Mokřiny)                    

                     - informoval o stavu rybníků a své účasti na semináři ryb.hospodářů ve Veselí n.L.

                     -bylo zjištěno,že se ztrácí dřevo z pozemků u klubovny,poznatek předal majiteli pozemku

                     - jednal se starostou o úpravě příjezdové cesty,bylo mu přislíbeno,že se tím bude zabývat

     p.Kubát- informoval o účasti na školení RS v Č.B. a o požadavku platných zdravotních prohlídek členů RS.Tyto dělají lékaři za úplatu.Po diskusi výbor jednohlasně schválil, že MO uhradí tyto prohlídky členům RS,pokud budou tyto provedeny za úhradu.

Úkol č.14/18 zajistit provedení zdrav.prohlídek členů RS,náklady hradí MO p.Kubát do 31.5.18´

     pí.Smolíková – daně jsou podány , ale nejsou hotovy ( dělá účetní)

                       - informovala o stavu financí,účetnictví vedla do 28.2.2018,pí.Húrková je informována

      p.Michalík – je potřeba začít připravovat rybníky na novou sezónu

Úkol č.15/18 – připravit rybníky na nasazení chovné ryby p. Klíma  do 14.4.18´

 

    Příští výborová schůze se  uskuteční 14 .04 .2018 v 15.00 hodin na klubovně.            

Zapsal : Telařík Václav                          Předseda organizace : Michalík Ladislav