16.09.2016

20.09.2016 16:48

Zápis

ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu,z.s.,v Suchdole nad Lužnicí konané 16. září 2016

 

Přítomni : Duda,Hrbek,Klíma,Michalík,Smolíková,Telařík

Omluveni : Smolík

 

 

Předseda MO p.Michalík přivítal všechny na jednání výboru,konstatoval,že jsme usnášeníseschopní.

ad.1.) p.Telařík –kontrola zápisu z minulé výborové schůze,trvají úkoly 22,27/16.Zápis byl schválen

ad.2.) p.Michalík – došlá pošta elektronicky předána členům výboru dle jejich kompetencí

- seznámil se zápisem č.7/2016 ze zasedání JčÚV JčÚS ČRS – z něj: směrnice pro RS(min.20 pochůzek a 50 kontrolovaných rybářů na MP nebo 20 pochůzek na P),koopotace člena Rady ČRS p.ing.Korandy místo p.ing.Štěpána,čerpání prostředků z rozvojového fondu ČRS – návrh na jednání příští územní konferenci,jež ji projedná. . - 21.9. proběhne školení rybničních hospodářů MO v Nové Bystřici.Za naší MO se zúčastní pan Klíma,materiály má připraveny.

Úkol č.29/16 – informovat výbor o průběhu tohoto školení p.Klíma do 30.10.2016

p.Duda – informoval výbor o provedených pracech v rámci brigádnické činnosti,bude ještě proveden úklid pískoven v Tušti(ve spolupráci s městem),na Halámkách a údržba klubovny.Brigády budou probíhat maximálně do 1.11.2016,kdy si členové mohou splnit svou povinnost.

p.Michalík – ze strany pronajímatele se vyskytla stížnost na neustálé porušování pravidel nájemní smlouvy na Halámkách(nepořádek,parkování vozidel apod.),tato může být vypovězena.

pí.Smolíková – odeslala všechny volné povolenky na JčÚS ČRS,dle požadavků,vzhledem k tomu,že úřední hodiny již nejsou v plánu.Členové mohou řešit své požadavky na zasedáních výboru.

- informovala výbor o stavu hospodaření a přípravy na prověrky.

Úkol č.30 předložit výboru stav hospodaření společně s návrhem možných investic MO ještě do konce r.2016 (částku) - pí.Smolíková do 30.10.2016

- informovala výbor o práci v IS LIPAN – neustálé problémy,konzultuje s JčÚS ČRS.

p.Klíma – informoval podrobně o stavu rybníků,jež máme v pronájmu.Výlovy proběhnou 22.10.2016 od 07 hod.Projednal organizační zajištění lovení.

Úkol č.31/16 – Garantem lovení – p.Klíma, lidi na lovení zajistí p.Michalík,techniku zajistí p.Duda,přípravu rybníků k lovení zajistí p.Klíma.Informace o výsledku lovení p.Klíma do 28.10.

- krmení na následující sezónu je zajištěno

- byl vysazen lipan do revíru 421 041 z krajské distribuce.

p.Hrbek – dětský rybářský kroužek začne 21.10.2016,kdy bude zahájení a zápis.Informace bude předána do škol.Požádal výbor ,zda-li by MO pro děti nekoupila židle a stoly,případně kamna.V diskusi byly probrány možnosti a výbor jednohlasně schválil tuto investici.Na toto navazuje úkol č.30/16, kde bude stanovena částka,kterou je možno investovat.

- vznesl dotaz na podmínky vzdělávání a činnosti DRK(odznaky odbornosti),jež vychází z metodického pokynu pro činnost kroužků z r.2008

Úkol č.32/16 – předložit výboru návrh na doplnění vybavení pro DRK,p.Hrbek do 28.10.2016

Úkol č.33/16 – zjistit podmínky pro vzdělávání a činnost DRK(odznaky) p.Klíma do 28.10.2016

p.Telařík –aktualizoval vývěsní skříňku, . - předložil návrh na aktualizaci přístupů do IS LIPAN – výbor jednohlasně schválil.

 

 

Příští výborová schůze se uskuteční 28.10.2016 v 18.00 hodin na klubovně.

 

Zapsal : Telařík Václav                 Předseda organizace : Michalík Ladislav