16.02.2018

28.02.2018 08:12

Zápis

ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu,z.s.,v Suchdole nad Lužnicí konané 16.února 2018

 

 

Přítomni : Klíma, Michalík, Smolíková, Telařík

Host : pí.Hůrková ,p.Mgr.Kouba, Kubát, Tvrzický(členové naší MO)

Omluven : Duda, Hrbek

 

 

Předseda MO p.Michalík přivítal všechny na jednání výboru,konstatoval,že jsme usnášeníseschopní.

 

ad.1.) p.Telařík–kontrola zápisu z minulé výborové schůze,trvají úkoly č.2,4/18. Zápis byl schválen bez připomínek.

ad.2.) p.Michalík – došlá pošta předána členům výboru dle jejich kompetencí

- informoval podrobně o dopisu,který přišel z Jč ÚS ČRS - „ Směrnice pro pořádání rybářských závodů pro rok 2018“ .

Úkol č.7/18 – vyvěšit tento dopis v plném znění do skříňky a na internet, informovat se zněním tohoto dopisu VČS - p. Klíma,Michalík do 24.2.2018

p.Telařík - návrh na projednání materiálů k VČS,jež se uskuteční 24.2.2018 v 10 hodin v restauraci „U Pávků“ v Suchdole nad Lužnicí.Po podrobné diskusi byly materiály schváleny,včetně návrhů na složení nového výboru,dozorčí komise,předsedy a delegáta na Jč. Územní konferenci. Ozvučení zajistí pan Šuster ,bylo projednáno , kdo přednese jednotlivé materiály. Stávající výbor se sejde 24.2.2018 v 9 hodin na místě konání.

- dal výboru návrh na změnu systému brigádnické činnosti našich členů.Po diskusi bylo konstatováno, že bude ponechán stávající systém a výbor v novém složení, se bude tímto problémem zabývat tak, aby se brigádnická činnost zefektivnila. Návrh nebyl přijat.

p.Klíma – informoval o stavu rybníků. Řeší změnu pomocníků na jednotlivých rybnících. - krmení na rybníky je zajištěno a bude rozvezeno na rybníky jednotlivým pomoc- níkům v rámci brigádnické činnosti . - 3.2.2018 proběhlo školení nových členů,jež požádali o vstup do naší MO, splnil oz-namovací povinnost,která je nám dána.Školení úspěšně absolvovalo 7 žadatelů.

- vyjádřil se k úkolu č.2/18 ,kdy zjistil možnost levnějšího pořízení tiskárny v e-shopu Výbor na něj delegoval splnění tohoto úkolu místo p.Michalíka,termín zůstává.

pí. Smolíková – informovala podrobně výbor o stavu financí a pokladny . - informovala o odeslání financí na Jč. ÚS ČRS.

- zabývala se podrobně systémem LIPAN, který je jí využíván – funkční položky systému.

pí.Hůrková - obdržela přihlašovací údaje do IS Lipan, systém bude využívat až po VČS

p. Kubát - informoval o podkladech o činnosti rybářské stráže, zaslaných jednateli.

p.Tvrzický – vyjádřil svůj názor na systém brigánické činnosti a jednotlivých pracích, které bude nutno v tomto roce vykonat.

 

 

 

Příští výborová

Příští výborová schůze Příští výborová schůze se uskuteční 16 .03 .2018 v 19.00 hodin na klubovně.

 

Zapsal : Telařík Václav

 

Zapsal : Telařík Václav               Předseda organizace : Michalík Ladislav