14.4.2018

23.04.2018 08:12

Zápis

ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu,z.s.,v Suchdole nad Lužnicí konané  14.dubna  2018

 

 

Přítomni   : Hrbek, Hůrková, Klíma, Kubát, Michalík, Telařík, Tvrzický

DK          : Mgr.Kouba

 

 

Předseda MO p.Michalík přivítal všechny na jednání výboru,konstatoval,že jsme usnášeníseschopní.

 

 

ad.1.) p.Telařík–kontrola zápisu z minulé výborové schůze, trvají úkoly č.2,4,9,11,12,14/18. Zápis byl schválen bez připomínek.

 

ad.2.) p.Michalík–došlá pošta předána čl.výboru dle kompetencí (ukončení čl. RS-p.Smolík a Kocina)

                              - u daňového poradce byl urgovat podání daní, byl ujištěn, že se termín  stihne

          p.Telařík – byl osloven městem – akce na úklid břehů pískoven,řeky.Odkázal na brig.ref.                   

Úkol č.16/18–odeslat městu kontakt na brig.ref.,jež bude práce koordinovat p.Telařík do 2.5,18´    

                           - I net – na stránkách naší MO se objevují reklamy v ruštině                                               

Úkol č.19/18 – odstraňovat tyto reklamy p. Hrbek - průběžně

                           - nutná aktualizace přístupů do IS LIPAN viz. Příloha č.1                                    

Úkol č.20/18 – odeslat žádosti a aktualizaci přístupů do IS LIPAN p.Telařík  do 2.5.2018

             - podal návrh na ocenění spolupráce MO s vedením města : starosta a místostarosta – ocenění : Odznak „Za významnou pomoc“., bude předáno na DRZ. Po diskusi výbor návrh jednohlasně  schválil

Úkol č.21/18 – zaslat návrhy na udělení ocenění na ČRS JčÚS p.Telařík do 15.5.2018                           

       p.Tvrzický – dnes proběhl úklid břehů pískoven v Tušti 6 lidí – 7 pytlů odpadu,zlikviduje město, řeka- úklid proběhne 20.4., provedou děti z DRK s vedoucími.

Úkol č.22/18 – informovat o těchto akcích město a ČRS JčÚS p. Telařík do 2.5.2018

                          - navrhl práce pro r.2018,po diskusi byl schválen plán prací a priority viz. příl.č.2

                          - informoval výbor o nutnosti nákupu nářadí pro brig. činnost

Úkol č.23/18–koupit nářadí a materiál  s dodržením schváleného rozpočtu–p.Tvrzický 4.5.18´ 

      p.Hrbek – info o DRK – proběhla exkurze na úpravně vody na Koskách; 20.4. – úklid břehů řeky Lužnice; 26.5. účast na ryb.závodech Majdalenská pískovna – každý rodič samostatně dítě předá pořadatelům ; 2. 6. zkoušky + odznak odbornosti (celkem 6 dětí); 9.6. DRZ – žádost o vysekání břehů rybníka v Hrdlořezích + WC + pozvání zástupců města

Úkol č.24/18 – zaslat pozvání + žádosti na dotčené subjekty – p.Telařík do 2.5.2018

     p.Klíma – informoval o stavu našich chovných rybníků, krmení navezeno, ryba vysazena, násada štiky je zajištěna. Byl vysazen kapr na 421042. Hospodaření-evidence bude přecházet do IS LIPAN.

                    - předložil návrh na klubovnu pro p. J.M.- schváleno;SDH – schváleno; dětský příměstský tábor v létě – předběžně schváleno bez úhrady

Úkol č.25/18 – pozvat na jednání výboru zástupce dět. příměstského. tábora p. Klíma 4.5.2018

                 - informoval o školení vedoucích. DRK a mládeže 11-13.5.2018.Po diskusi schválil výbor účast na této akci max.3 členů naší MO, cestu tam a zpět hradí MO, pobyt ne.

     p.Kubát  - informoval o stavu a průběhu zdravotních prohlídek u členů RS – platné na 5 let

 

 

 Příští výborová schůze se  uskuteční 4 .5 .2018 v 19.00 hodin na klubovně.

 

                          

 

              Zapsal : Telařík Václav                                                 Předseda organizace : Michalík Ladislav