13.10.2017

23.10.2017 18:10

Zápis

ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu,z.s.,v Suchdole nad Lužnicí konané 13.října 2017

 

 

Přítomni : Hrbek,Klíma,Michalík,Smolíková,Smolík,Telařík

Host : Tvrzický J., Mgr. Kouba,Kubát(členové naší MO)

DK : Čupita, Šuster

 

Předseda MO p.Michalík přivítal všechny na jednání výboru,konstatoval,že jsme usnášeníseschopní.

ad.1.) p.Telařík–kontrola zápisu z minulé výborové schůze, trvá úkol č.28/17- prodloužen termín do . 31.12.2017(vybavení členů RS ). Zápis byl schválen bez připomínek.

ad.2.) p.Michalík – došlá pošta předána členům výboru dle jejich kompetencí

- zajištěno krmení na následující rok

p .Hrbek - 20.10.2017 začíná činnost DRK(od 10 let) – dáno na vědomí školám i veřejnosti.požádal výbor o schválení a zaslání žádosti na MěÚ na dotace pro činnost DRK ve stejné výši jako v r. 2017.

Úkol č.31/17 – zaslat žádost o dotaci na MěÚ do 31.10.2017 – p.Telařík

- navrhuje do rozpočtu na r.2018 zahrnout nákup nářadí na lovení a práce na klubovně.

Úkol č.32/17 –dát návrh konkrétních věcí, zahrnout do rozpočtu na r.2018 – celý výbor do 31.12.

- vznesl dotaz na stav pojištění klubovny. Odpověděl jednatel - v loňském roce byla vypovězena, měla by tedy běžet výpovědní lhůta. Stav ale ověří.

Úkol č.33/17 – ověřit stav pojistky klubovny, informovat výbor – p. Telařík do 10.11.2017

pí. Smolíková - informovala výbor o stavu financí na účtu a o zaplacených fakturách(odznaky pro DRK, voda, elektřina).Potvrdila svůj záměr ukončit své členství v ČRS. Po rozsáhlé debatě byla výborem požádána o setrvání ve funkci do konce volebního období, kdy na prověrky by s ní jel vytipovaný člen MO, jež by od ní funkci převzal. Výborem byli schváleni 2 kandidáti ( DH a GH) kteří se s paní Smolíkovou sejdou, připraví podklady pro prověrky a zkonzultují své představy o výkonu této funkce. Paní Smolíková toto akceptuje a výbor jí za toto poděkoval.

Úkol č. 34/17 – informovat o jednání výbor, pozvat dotčené na výbor – pí. Smolíková 10.11.2017

p.Klíma – podrobně informoval o své účasti na semináři hospodářů 25.9.17´

- zarybňování bude probíhat striktně dle zarybňovacích plánů

- informoval o nasazování revírů Lužnice 10A,10B a podrobně o provedných pracech na klubovně a o nutných pracích, které bude do zimy ještě udělat.

- od 1.11.2017 je možnost koupit si RL( na MěÚ) na dobu neurčitou

- informoval o stavu našich rybníků a jejich připravenosti k lovení,jež proběhne 21.10.2017. Sraz na klubovně v sobotu 21.10.2017 v 07.00 hodin.

Úkol č.35/17 – Lovení zajistí – personálně p. Michalík, nářadí – p. Klíma, vozidlo – p. Duda. Podrobnou zprávu o lovení podá výboru p. Klíma dne 10.11.2017

- nutná oprava hráze na rybníku v Hrdlořezích – požádat pronajímatele.

Úkol č.36/17 – záslat žádost pronajímateli o zpevnění hráze rybníka – p.Telařík do 1.11.2017

p.Smolík – potvrdil svůj záměr ukončit svou činnost jako RS a má signály o dalších 2 členech RS, kteří taktéž v těchto funkcí chtějí skončit. Navrhl svého nástupce p.Kubáta. Po diskusi byl požádán p. Smolík, zda-li by setrval v této funkci do konce volebního období a po zbývající dobu předával své zkušenosti ,dokumentaci a připravil společně s p. Kubátem podklady pro podzimní prověrky. Pan Smolík toto akceptoval a výbor mu za toto poděkoval.

p.Telařík – požádal výbor o schválení inventůrní komise : p.Mgr.Kouba –předseda, p.Hrbek,

Klíma – členové. Inventůra bude provedena k 31.12.2017 u majetku MO + cenin a financí.Schváleno.

Úkol č.37/17 – provést inventůru, zápis s případnými schodky či přebytky a návrhy na opatření předložit výboru MO ke schválení do 31.01.2018 – p. Mgr. Kouba

 

Příští výborová schůze se uskuteční 10.11.2017 v 18.15 hodin na klubovně.

 

Zapsal : Telařík Václav         Předseda organizace : Michalík Ladislav