10.11.2017

20.11.2017 10:37

Zápis

ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu,z.s.,v Suchdole nad Lužnicí konané 10.listopadu 2017

 

 

Přítomni : Hrbek,Klíma,Michalík,Smolíková,Telařík

Host : Mgr. Kouba, pí.Hůrková (členové naší MO)

DK : Šuster

 

Předseda MO p.Michalík přivítal všechny na jednání výboru,konstatoval,že jsme usnášeníseschopní.

ad.1.) p.Telařík–kontrola zápisu z minulé výborové schůze, trvají úkoly č.34,37 a 28/17- termín bu-de stanoven po VČS novým vedoucím RS(vybavení členů RS ). Zápis byl schválen bez připomínek.

ad.2.) p.Michalík – došlá pošta předána členům výboru dle jejich kompetencí (elektronicky)

-vznesl dotaz na stav jednání o novém pokladním.Po rozsáhlé diskusi se výbor usnesl na tom,že do této fu nkce bude navržena GH,jež souhlasí a podrobně vše probrala se současnou pokladní.Výbor ji pověřil, aby se již nyní účastnila společně se stávající pokladní všech akcí(prověrky

,výběr povolenek,sestavování rozpočtu atd.), tak aby po VČS proběhlo předání funkce.

-upozornil na špatný stav dřevin v okolí objektu klubovny MO,které mohou svým pádem poškodit nejen oplocení,ale i samotné objekty(sklady,klubovnu,ovál)

Ükol č.38/17 – zjistit majitele dřevin v okolí objektu,vyvolat s nimi jednání, s cílem předejít možným škodám na majetku MO.Zajistit případně prořezávku či vykácení dřevin ohrožujících zdraví procházejících lidí a majetek MO. Do 31.12.2017 p.Mgr.Kouba

p .Hrbek - začala činnost DRK – 6 dětí

-internetové stránky jsou průběžně aktualizovány

- předložil výboru návrh nové pojistné smlouvy na objekt klubovny,jež má lepší podmínky a rozsah plnění a v minulosti byla již výboru v této verzi předložena.

Ükol č.39/17 – prostudovat novou smlouvu a bude-li smlouva výhodnější, uzavřít tuto. Výbor MO pověřuje předsedu a jednatele k podpisu této nové pojistné smlouvy- p.Michalík, Telařík .

pí.Smolíková – informovala o zaplacených fakturách, účtech a o stavu financí.

- předběžně předložila seznam jubilantů v r.2018. Výbor po diskusi konstanto- val,že bude oceňovat jubilanty (od 70 let – kulatiny) a dále stanovil kritéria pro oceňování : aktivita (brigádnická činnost a minimálně účast na VČS) a organizovanost v naší MO (minim. 10 let).

- potvrdila svůj záměr nepokračovat ve funkci pokladní v novém volebním období a informovala o schůzce s vytipovanými nástupci(DH,GH),kterým předala své zkušenosti.

p.Klíma – informoval výbor o průběhu a výsledku lovení na našich rybnících.Bylo sloveno a vysazeno do revírů Lužnice 10A a 10 B 17 q kapra,1,2 q bílé ryby, 300 ks.candát – roček a 20 ks štik.

- z města mu byla dána informace, že údržba rybníka v Hrdlořezích by měla být zahrnuta do rozpočtu města na r.2018, pokud bude zaslána opětovná žádost.Po diskusi výbor stanovil.

Ükol č.40/17 – opětovně zaslat žádost pronajímateli o zpevnění hráze rybníka, kdy by město tuto opravu zahrnulo do svého rozpočtu na r.2018 – p.Telařík do 30.11.2017

- informoval výbor o stavu prací a úhrad za tyto na klubovně.

p.Telařík – zajistil termín výběru povolenek v restauraci „U PÁVKŮ“ na sobotu 6.1.2018 od 10.00 hod. a termín VČS na sobotu 24.2.2018 tamtéž od 10.00 hodin.

- informoval o žádostech,které posílal na město (dotace na DRK a zpevnění hráze rybníka v Hrdlořezích). Zde zmínil provedený úklid břehů pískoven v Tušti, v září 2017, naší MO.

 

Příští výborová schůze se uskuteční 23.12.2017 v 10 hodin na klubovně.

 

Zapsal : Telařík Václav                              Předseda organizace : Michalík Ladislav